Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój – transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wiodąca prym w Europie platforma modowa i lifestyle’owa – Zalando rozpoczęła w październiku 2019 roku realizację strategii zrównoważonego rozwoju do.MORE, przez co zobowiązała się do ciągłego podnoszenia swoich standardów etycznych, a do roku 2023 do współpracy wyłącznie z partnerami, którzy są w stanie się do nich dostosować. 

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Zdję­cia: Zalando

Wów­czas wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek oce­ny zgod­no­ści z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju dla wszyst­kich marek sprze­da­wa­nych na plat­for­mie: Zalan­do otrzy­ma­ło infor­ma­cje na temat zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju od ponad 250 marek za pośred­nic­twem narzę­dzia Higg BRM, po czym part­ne­rzy rapor­to­wa­li o swo­ich dzia­ła­niach w 2019 roku.

Na pod­sta­wie rapor­tu Higg BRM od Susta­ina­ble Appa­rel Coali­tion (SAC) i Higg Co, Zalan­do roz­po­czę­ło oce­nę ponad 3.000 part­ne­rów, a tak­że marek pry­wat­nych, dążąc do stwo­rze­nia glo­bal­ne­go stan­dar­du pomia­ru zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Po raz pierw­szy, wspól­nie z SAC i Higg Co, Zalan­do zebra­ło porów­ny­wal­ne dane i spo­strze­że­nia doty­czą­ce zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju od swo­ich marek part­ner­skich, po to, aby zro­zu­mieć, jakie wyzwa­nia sto­ją przed bran­żą zarów­no na pozio­mie poszcze­gól­nych firm, jak i całe­go przemysłu.

Obec­nie, plat­for­ma uczest­ni­czy w pilo­ta­żo­wej wery­fi­ka­cji z SAC w celu dal­sze­go zwięk­sze­nia dokład­no­ści i wia­ry­god­no­ści danych pocho­dzą­cych z samo­oce­ny, zaś wnio­ski wycią­gnię­te z pro­jek­tu posłu­żą do okre­śle­nia następ­nych kro­ków mają­cych na celu ure­gu­lo­wa­nie podej­ścia wery­fi­ka­cyj­ne­go do BRM. Posia­da­nie porów­ny­wal­nych danych doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju na pozio­mie mar­ki daje moż­li­wość wspól­ne­go opra­co­wa­nia stan­dar­dów, któ­re pozwo­lą na roz­wój bran­ży. Dzię­ki nim, Zalan­do ma świa­do­mość, że musi sku­pić się na pod­kre­śla­niu zna­cze­nia takich tema­tów jak emi­sja gazów cie­plar­nia­nych, aby wspól­nie i sku­tecz­nie  dopro­wa­dzić do koniecz­nych zmian. Plat­for­ma wyzna­czy­ła cele opar­te na bada­niach nauko­wych (SBT) doty­czą­ce emi­sji dwu­tlen­ku węgla. 

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Zdję­cia: Zalando

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Zdję­cia: Zalando

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Zdję­cia: Zalando

W ramach dąże­nia do powyż­szych celów, Zalan­do pla­nu­je współ­pra­cę z dużą licz­bą swo­ich part­ne­rów: a wszyst­ko po to, aby w naj­bliż­szych latach wdro­żyć cele opar­te na bada­niach naukowych.

Jed­no­cze­śnie, dzię­ki pozy­ska­nym w tym roku danym, plat­for­ma dostrze­ga potrze­bę dodat­ko­we­go sku­pie­nia się na trans­pa­rent­no­ści part­ne­rów, co pocią­ga za sobą koniecz­ność zagłę­bie­nia się w róż­ne eta­py pro­duk­cji w całym łań­cu­chu dostaw. To dla­te­go Zalan­do opu­bli­ko­wa­ło infor­ma­cje o wszyst­kich swo­ich dostaw­cach marek wła­snych za pośred­nic­twem wła­snych kana­łów, a tak­że w Open Appa­rel Regi­stry (OAR) – narzę­dzia open sour­ce, któ­re mapu­je zakła­dy odzie­żo­we na całym świe­cie, przy­pi­su­jąc każ­de­mu z nich uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor. Ponad­to, na bie­żą­co dąży do zwięk­sze­nia trans­pa­rent­no­ści i ujaw­nie­nia wszyst­kich pozio­mów swo­je­go łań­cu­cha dostaw. Dodat­ko­wo,  Zalan­do okre­śli­ło mini­mal­ne wyma­ga­nia, któ­re sku­pia­ją się na ele­men­tach nie­zbęd­nych do wpro­wa­dza­nia roz­wią­zań doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w orga­ni­za­cji. Jed­nym z tych klu­czo­wych obsza­rów jest wymóg peł­nej trans­pa­rent­no­ści swo­ich pro­du­cen­tów i dostaw­ców pierw­sze­go szczebla.

Osta­tecz­nie, plat­for­ma chce dzie­lić się infor­ma­cja­mi ze swo­imi klien­ta­mi i w ten spo­sób umoż­li­wić im doko­ny­wa­nie bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych wybo­rów. 

Już na począt­ku tego roku, razem z SAC i Higg Co, Zalan­do roz­pocz­nie kolej­ną run­dę oce­ny swo­jej mar­ki, nadal ofe­ru­jąc swo­im part­ne­rom wspar­cie w obsłu­dze narzę­dzia BRM i osią­ga­niu wspól­nych standardów.

To jed­nak nie koniec zmian zapo­cząt­ko­wa­nych przez Zalan­do w tro­sce o zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Począw­szy od lute­go 2021 roku, pod­czas Copen­ha­gen Fashion Week przy­zna­wa­na będzie spe­cjal­na nagro­da, któ­ra ma na celu zachę­ce­nie marek modo­wych do poszu­ki­wa­nia alter­na­tyw­nych roz­wią­zań w duchu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, a tak­że wyróż­nie­nie stra­te­gii, któ­re przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju całej bran­ży wła­śnie w tym kie­run­ku. 

Trzech fina­li­stów ogło­szo­nych 17 grud­nia będzie wal­czyć o zdo­by­cie nagro­dy stwo­rzo­nej przez Zalan­do i Copen­ha­gen Fashion Week, któ­ra umac­nia i cemen­tu­je trzy­let­nią współ­pra­cę Zalan­do i Copen­ha­gen Fashion Week, a wśród nich: Mari­mek­ko, House of Dag­mar i Louise Lyngh Bjer­re­ga­ard,  któ­rzy zapre­zen­tu­ją swo­je kolek­cje pod­czas Copen­ha­gen Fashion Week, któ­ry odbę­dzie się w dniach 2–5 lute­go 2021 roku.

Wszyst­kie mar­ki bio­rą­ce udział w Copen­ha­gen Fashion Week zosta­ły zapro­szo­ne do zgło­sze­nia się do kon­kur­su, zaś fina­li­ści zosta­li wyło­nie­ni przez doświad­czo­ne, mię­dzy­na­ro­do­we jury, w skład któ­re­go wcho­dzą: model­ka, akty­wist­ka eko­lo­gicz­na i kon­sul­tant ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju – Ari­zo­na Muse; CEO Copen­ha­gen Fashion Week – Ceci­lie Thor­smark; CSO of Glo­bal Fashion Agen­da (GFA) – Mor­ten Leh­man; dorad­ca ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i mar­ki – Dio Kura­za­wa. 

Ze stro­ny Zalan­do w jury zna­leź­li się zaś: Direc­tor of Susta­ina­bi­li­ty w Zalan­do – Kate Heiny i Lena ‑Sophie Roeper – Buy­ing Direc­tor Pre­mium & Luxu­ry w Zalan­do. Człon­ko­wie każ­de­go z jury dokład­nie prze­ana­li­zo­wa­ło stra­te­gie każ­dej z marek, w tym ich kolek­cje oraz poziom zaan­ga­żo­wa­nia w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i inno­wa­cje. Zwy­cięz­ca otrzy­ma nagro­dę w wyso­ko­ści 20.000 euro, a tak­że moż­li­wość stwo­rze­nia wspól­nie z Zalan­do eks­klu­zyw­nej kolek­cji kap­su­ło­wej. 

Przy pro­ce­sie two­rze­nia szcze­gól­nie duży nacisk poło­żo­no na szu­ka­nie nowych roz­wią­zań w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, a więc głów­nie o pro­jek­to­wa­nie z uwzględ­nie­niem róż­nych mate­ria­łów, pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i iden­ty­fi­ko­wal­no­ści. Co wię­cej, aby jesz­cze moc­niej wes­przeć zwy­cię­ską mar­kę w roz­wo­ju jej dzia­łal­no­ści, Zalan­do udo­stęp­ni kolek­cję dla ponad 35 milio­nów klien­tów na 17 ryn­kach europejskich.

Ta wyjąt­ko­wa nagro­da jest wspa­nia­łą oka­zją do cią­głe­go pod­no­sze­nia poprzecz­ki i wspie­ra­nia bran­ży mody w kie­run­ku bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści, a jed­no­cze­śnie dobrą moty­wa­cją nie tyl­ko dla obec­nych na ryn­ku od lat, ale i mło­dych projektantów.

Zalan­do Susta­ina­bi­li­ty Award to część wspól­ne­go zobo­wią­za­nia do wpły­wa­nia na dłu­go­ter­mi­no­we, zrów­no­wa­żo­ne zmia­ny w bran­ży. Nagro­da to jed­no­cze­śnie wyraz uzna­nia dla postę­pu, jakie­go doko­nu­ją i moż­li­wość doce­nie­nia dzia­łań i wysił­ków w kie­run­ki zrów­no­wa­żo­nej mody.

Jury doko­na dru­gie­go prze­glą­du fina­li­stów i pre­zen­to­wa­nych przez nich kolek­cji pod­czas Copen­ha­gen Fashion Week, a zwy­cięz­ca zosta­nie ofi­cjal­nie ogło­szo­ny już 4 lutego.

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Ekskluzywny klub zakupowy Zalando Lounge i pierwsza kampania kreatywna “Explore mode ON”

Tej jesie­ni, klub zaku­po­wy Zalan­do Loun­ge rusza z kam­pa­nią kre­atyw­ną pod hasłem “Explo­re mode ON”. Każ­de­go dnia, bez wzglę­du na miej­sce i porę, na Zalan­do Loun­ge poja­wia­ją się korzyst­ne ofer­ty z mar­ko­wą modą w cenach…
Więcej
Moda

Zrównoważony rozwój w ramach Zalando Greenhouse na Copenhagen Fashion Week

Wio­dą­ca w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa powsta­ła w Ber­li­nie – Zalan­do – w ramach Copen­ha­gen Fasion Week – naj­więk­sze­go tygo­dnia mody w kra­jach nor­dyc­kich, dla któ­re­go zrów­no­wa­żo­ny roz­wój sta­no­wi głów­ny obszar zain­te­re­so­wa­nia przy­zna­je Zalando…
Więcej
Moda

Luksus w każdej postaci - Zalando „Real life luxury”

Jed­na z naj­więk­szych, wio­dą­cych euro­pej­skich plat­form inter­ne­to­wych sku­pia­ją­cych modę, beau­ty i styl życia w jed­nym miej­scu – Zalan­do, to nie tyl­ko zna­ne na świe­cie mar­ki, ale i lokal­ni pro­jek­tan­ci. Z pew­no­ścią rok 2020 jest dla…
Więcej