Moda

Ekskluzywny klub zakupowy Zalando Lounge i pierwsza kampania kreatywna “Explore mode ON”

Tej jesieni, klub zakupowy Zalando Lounge rusza z kampanią kreatywną pod hasłem “Explore mode ON”. Każdego dnia, bez względu na miejsce i porę, na Zalando Lounge pojawiają się korzystne oferty z markową modą w cenach niższych nawet o 75%.

 

Zalan­do Loun­ge to eks­klu­zyw­ny klub zaku­po­wy, ale i źró­dło inspi­ra­cji, w któ­rym klien­ci mogą zarów­no odkry­wać nowe mar­ki, jak i wynaj­dy­wać luk­su­so­we bran­dy, któ­re już zna­ją, w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach. Od ponad­cza­so­wych kla­sy­ków aż po dodat­ki w naj­go­ręt­szych tren­dach sezo­nu – ofer­ty dostęp­ne na Zalan­do Loun­ge są tak zróż­ni­co­wa­ne, że nie spo­sób im się oprzeć! Każ­dy fan mody znaj­dzie tu rze­czy nie tyl­ko o nie­zrów­na­nej jako­ści i w cenach niż­szych nawet o 75%.

Eks­klu­zyw­ny klub zaku­po­wy Zalan­do Loun­ge roz­po­czy­na kam­pa­nię pod hasłem „Explo­re mode ON”. Zachę­ca ona do odkry­wa­nia oka­zji modo­wych, któ­re poja­wia­ją się na plat­for­mie Zalan­do Loun­ge każ­de­go dnia.

Kam­pa­nii towa­rzy­szy inspi­ro­wa­ny świa­tem gamin­gu film, któ­re­go boha­ter­ka za pośred­nic­twem Zalan­do Loun­ge prze­no­si się w futu­ry­stycz­ny świat cyfro­wej rze­czy­wi­sto­ści. Dzię­ki dostęp­nej w klu­bie modzie wcie­la się ona w posta­ci o róż­nych sty­lach – od spor­to­we­go looku ath­le­isu­re po casu­alo­wą sty­li­za­cję łączą­cą wie­czo­ro­wą sukien­kę-hal­kę z woj­sko­wą bom­ber­ką – aby uwol­nić swo­je­go uko­cha­ne­go. Kam­pa­nia – któ­ra star­tu­je jed­no­cze­śnie we Fran­cji, Niem­czech, Hisz­pa­nii, Pol­sce, Szwe­cji, Danii oraz Fin­lan­dii – odda­je prze­sła­nie Zalan­do Loun­ge, zgod­nie z któ­rym każ­dy dzień jest oka­zją do wyra­że­nia sie­bie poprzez modę. Hasło kam­pa­nii “Explo­re mode ON” zachę­ca do odkry­wa­nia oka­zji modo­wych, któ­re poja­wia­ją się w Zalan­do Loun­ge codzien­nie i poka­zu­je, jak dzię­ki nim na nowo odkryć siebie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Zrównoważony rozwój w ramach Zalando Greenhouse na Copenhagen Fashion Week

Wio­dą­ca w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa powsta­ła w Ber­li­nie – Zalan­do – w ramach Copen­ha­gen Fasion Week – naj­więk­sze­go tygo­dnia mody w kra­jach nor­dyc­kich, dla któ­re­go zrów­no­wa­żo­ny roz­wój sta­no­wi głów­ny obszar zain­te­re­so­wa­nia przy­zna­je Zalando…
Więcej
Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wio­dą­ca prym w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa – Zalan­do roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 2019 roku reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju do.MORE, przez co zobo­wią­za­ła się do cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich stan­dar­dów etycz­nych, a do roku 2023 do…
Więcej
Moda

Luksus w każdej postaci - Zalando „Real life luxury”

Jed­na z naj­więk­szych, wio­dą­cych euro­pej­skich plat­form inter­ne­to­wych sku­pia­ją­cych modę, beau­ty i styl życia w jed­nym miej­scu – Zalan­do, to nie tyl­ko zna­ne na świe­cie mar­ki, ale i lokal­ni pro­jek­tan­ci. Z pew­no­ścią rok 2020 jest dla…
Więcej