UrodaVers24 favorites

Bakuchiol – bezpieczny retinol

Jeszcze niedawno produkty zawierające bakuchiol na polskim rynku można było policzyć na palcach jednej ręki. Dziś jest on zdecydowanie powszechniejszy, a my przewidujemy, że już wkrótce stanie się tak samo popularny jak retinol. Dlaczego? Ponieważ ma wszystkie pozytywne cechy witaminy A, ale nie wywołuje podrażnień i nie uwrażliwia skóry na słońce. 

TOP 7 kosmetyków z bakuchiolem: Medik8 krem neutralizujący z natychmiastowym efektem maskującym, Herbivore Botanicals Bakuchiol serum, Sesderma Samay serum, Indeed płatki do twarzy, BYBI BEAUTY 1% Bakuchiol w olejku do twarzy ze skwalanem, Ecofriendly lekka emulsja nawilżająca, The Inkey List krem nawilżający. 

TOP 7 kosme­ty­ków z baku­chio­lem: Medik8 krem neu­tra­li­zu­ją­cy z natych­mia­sto­wym efek­tem masku­ją­cym, Her­bi­vo­re Bota­ni­cals Baku­chiol serum, Ses­der­ma Samay serum, Inde­ed płat­ki do twa­rzy, BYBI BEAUTY 1% Baku­chiol w olej­ku do twa­rzy ze skwa­la­nem, Eco­frien­dly lek­ka emul­sja nawil­ża­ją­ca, The Inkey List krem nawilżający.

Baku­chiol to roślin­ny odpo­wied­nik wita­mi­ny A, któ­ry może być sto­so­wa­ny nawet przez kobie­ty w cią­ży. To ozna­cza, że polu­bi się z nim nawet naj­bar­dziej wraż­li­wa i deli­kat­na skó­ra. Wie­le badań prze­pro­wa­dzo­nych nad tym aktyw­nym skład­ni­kiem pozy­ski­wa­nym z roślin rosną­cych w Azji, nie wska­za­ło jakich­kol­wiek dzia­łań nie­po­żą­da­nych, tak­że u osób z cerą pro­ble­ma­tycz­ną, wraż­li­wą i suchą. Mało tego, baku­chiol wyko­rzy­sty­wa­ny jest w medy­cy­nie chiń­skiej jako śro­dek na egze­mę. 

Bakuchiol – jak działa?

Baku­chiol, podob­nie jak reti­nol złusz­cza skó­rę i pobu­dza ją do pro­duk­cji kola­ge­nu. W efek­cie spły­ca zmarszcz­ki i zmniej­sza ich widocz­ność. To bez­piecz­ny skład­nik kosme­ty­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych. Dzię­ki nie­mu skó­ra zacho­wu­je jędr­ność, sta­je się gład­ka i mięk­ka oraz zregenerowana.

To skład­nik, któ­ry ma tak­że dobro­czyn­ne dzia­ła­nie w przy­pad­ku trą­dzi­ku doro­słe­go. Z jed­nej stro­ny złusz­cza skó­rę i zmniej­sza reak­tyw­ność gru­czo­łów łojo­wych, co bez­po­śred­nio wpły­wa na zmniej­sze­nie zaskór­ni­ków i prysz­czy, z dru­giej zaś spły­ca pierw­sze zmarszcz­ki. 

Dodat­ko­wo baku­chiol wyka­zu­je dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne, chro­ni więc naszą skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. 

Jak­by tego było mało, regu­lar­nie sto­so­wa­ny widocz­nie zmniej­sza prze­bar­wie­nia, a tak­że nie dopusz­cza do powsta­nia nowych – zmniej­sza aktyw­ność komó­rek odpo­wie­dzial­nych za pro­duk­cję mela­ni­ny w skó­rze. Jed­no­cze­śnie nie jest tak świa­tło­czu­ły jak reti­nol, co ozna­cza, że gdy zapo­mni­my o ochro­nie przed słoń­cem, nie musi­my oba­wiać się opa­rzeń, a w kon­se­kwen­cji też prze­bar­wień. 

Przy wszyst­kich dobro­czyn­nych wła­ści­wo­ściach baku­chiol nie wywo­łu­je podraż­nie­nia, zaczer­wie­nie­nia, nad­mier­ne­go łusz­cze­nia. Nie trze­ba przy­zwy­cza­jać do nie­go skó­ry, a tak jak wcze­śniej wspo­mnie­li­śmy, mogą z nie­go korzy­stać tak­że kobie­ty sta­ra­ją­ce się o dziec­ko lub będą­ce w cią­ży, co w przy­pad­ku pochod­nych wita­mi­ny A jest niewskazane.

Bakuchiol – jak stosować?

Bota­nicz­ny reti­nol może dzia­łać nie­co sła­biej niż reti­nol. Dodat­ko­wo, jego stę­że­nie w kosme­ty­kach nie jest duże – zwy­kle to 1%, co w przy­pad­ku spo­re­go trą­dzi­ku lub zmarsz­czek może nie wystar­czyć. Z powo­dze­niem może­my sto­so­wać baku­chiol wio­sną i latem, co, obok bra­ku podraż­nień jest nie­wąt­pli­wie naj­więk­szą zale­tą tego skład­ni­ka aktyw­ne­go. Dla­te­go już teraz war­to się­gnąć po prze­ciw­sta­rze­nio­wy krem lub serum z baku­chio­lem i sto­so­wać je rano i wie­czo­rem. Efek­ty, choć może nie tak spek­ta­ku­lar­ne jak przy wyso­kim stę­że­niu reti­no­lu, zde­cy­do­wa­nie będą widocz­ne, i to bez zbęd­nych podraż­nień i obaw przed prze­bar­wie­nia­mi. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Peptydy - czy warto je stosować?

Pep­ty­dy to jeden z tych skład­ni­ków, po któ­ry war­to się­gnąć pod­czas pro­fi­lak­ty­ki prze­ciw­sta­rze­nio­wej skó­ry. Efek­ty sto­so­wa­nia ich potra­fią być bar­dzo dobre, ale to kon­tro­wer­syj­ny skład­nik kre­mów. Dla­cze­go? Pep­ty­dy to związ­ki ami­no­kwa­sów. Roz­wój tech­no­lo­gii umoż­li­wił syntezę…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

ZOOM ON Herbivore Botanicals

Zało­żo­na przez Julię Wills i Ale­xan­dra Kum­me­ro­wa w 2011 roku w kuch­ni w Seat­tle mar­ka Her­bi­vo­re ofe­ru­je pro­duk­ty bez­piecz­ne, nie­tok­sycz­ne i jed­no­cze­śnie sku­tecz­ne. Wie­rzy­my w nama­cal­ne efek­ty dzię­ki siłom natu­ry, któ­re możesz nie tyl­ko zobaczyć,…
Więcej