Zegarek Daniel Wellington – najlepszy prezent dla bliskich

Tekst/zdjęcia: VERS-24

01m

Już od kil­ku mie­się­cy zasta­na­wiasz się nad pre­zen­tem dla naj­lep­szych przy­ja­ciół­ki? Przy­cho­dzi­my Ci na pomóc! Co powiesz na sty­lo­wy mini­ma­li­stycz­ny zega­rek? Naszą pro­po­zy­cją jest zega­rek Clas­sic Reading od Daniel Wel­ling­ton, nale­żą­cy do sztan­da­ro­wej kolek­cji Clas­sic Col­lec­tion, zapro­jek­to­wa­ny sku­pia­jąc się na pro­sto­cie i nie­wy­mu­szo­nej ele­gan­cji. Skła­da­ją się na nie­go czar­ny pasek skó­rza­ny z wykoń­cze­niem w sty­lu skó­ry kro­ko­dy­la, tar­cza w odcie­niu bie­li sko­rup­ki jaja i ultra­cien­ka koper­ta gru­bo­ści 6 mm. Bez wzglę­du na to, czy wybie­rasz się na impre­zę, na któ­rej obo­wią­zu­je smo­king, na par­tyj­kę gry w teni­sa, czy też zamie­rzasz spę­dzić sło­necz­ny dzień w klu­bie gol­fo­wym – Daniel Wel­ling­ton będzie sty­lo­wym towa­rzy­szem. Ponad­to dzię­ki wymien­nym paskom każ­de­go dnia tygo­dnia możesz nosić inny, nie­po­wta­rzal­ny zega­rek.

Kochani, korzystając z hasła “vers-24” do 15.01.2016 otrzymacie 15% rabatu na wybrany model.
Wejdźcie na danielwellington.com i wybierzcie prezent dla Waszych bliskich!

04m
05m
06m
08m

09m
10m
11m
13m
14m
15m
16m


For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HELMUT NEWTON I KOBIETY
ROBIĘ TO CO KOCHAM. WYWIAD Z PAULINA PYSZKIEWICZ
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
JAK URZĄDZIĆ KĄCIK DO CZYTANIA?
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY. JAK ZNOSIĆ KRYTYKĘ?
CZY SZTUKA MOŻE BYĆ NIEWIDOMA? GIFY GEORGE’A REDHAWKAKomentarze

komen­ta­rzy