Styl życia

Zegarek Daniel Wellington – najlepszy prezent dla bliskich

 

01m

Już od kil­ku mie­się­cy zasta­na­wiasz się nad pre­zen­tem dla naj­lep­szych przy­ja­ciół­ki? Przy­cho­dzi­my Ci na pomóc! Co powiesz na sty­lo­wy mini­ma­li­stycz­ny zega­rek? Naszą pro­po­zy­cją jest zega­rek Clas­sic Reading od Daniel Wel­ling­ton, nale­żą­cy do sztan­da­ro­wej kolek­cji Clas­sic Col­lec­tion, zapro­jek­to­wa­ny sku­pia­jąc się na pro­sto­cie i nie­wy­mu­szo­nej ele­gan­cji. Skła­da­ją się na nie­go czar­ny pasek skó­rza­ny z wykoń­cze­niem w sty­lu skó­ry kro­ko­dy­la, tar­cza w odcie­niu bie­li sko­rup­ki jaja i ultra­cien­ka koper­ta gru­bo­ści 6 mm. Bez wzglę­du na to, czy wybie­rasz się na impre­zę, na któ­rej obo­wią­zu­je smo­king, na par­tyj­kę gry w teni­sa, czy też zamie­rzasz spę­dzić sło­necz­ny dzień w klu­bie gol­fo­wym – Daniel Wel­ling­ton będzie sty­lo­wym towa­rzy­szem. Ponad­to dzię­ki wymien­nym paskom każ­de­go dnia tygo­dnia możesz nosić inny, nie­po­wta­rzal­ny zega­rek.

Kochani, korzystając z hasła “vers-24” do 15.01.2016 otrzymacie 15% rabatu na wybrany model.
Wejdźcie na danielwellington.com i wybierzcie prezent dla Waszych bliskich!

04m
05m
06m
08m

09m
10m
Zegarek Daniel Wellington
prezent Zegarek Daniel Wellington
14m
prezent klasyczny Zegarek Daniel Wellington
16m

Tekst/zdjęcia: VERS-24


For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Barwne święta z Urban Decay

Jakie są świę­ta z Urban Decay? Kolo­ro­we i rado­sne. Pozba­wio­ne nudy, zaska­ku­ją­ce i peł­ne nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. Barw­ny Urban Decay spra­wi, że świą­tecz­ny czas na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci Waszych naj­bliż­szych. Jeśli zasta­na­wiasz się nad…
Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwiel­biasz kla­sy­kę, mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie geo­me­trycz­ne for­my? Zwra­casz uwa­gę na kunszt wyko­na­nia, a w biżu­te­rii szu­kasz cze­goś uni­ka­to­we­go? Z pew­no­ścią poko­chasz pro­jek­ty archi­tek­ta wnętrz, Poli Zag, któ­re będą cudow­nym pre­zen­tem pod cho­in­kę dla mamy, bab­ci,…
Więcej
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *