ModaNewsroom

ZALANDO WITA SEZON WIOSNA-LATO 2019 I PRZEKONUJE, ŻE ZAWSZE WARTO BYĆ SOBĄ

Wolność, autentyczność, samoakceptacja: kampania Zalando wiosna-lato 2019 podkreśla szczerość i wyjątkowość, a zarazem zachęca wszystkich do bycia sobą. Zapadająca w pamięci kampania 360° przekonuje, że nie warto się zmieniać i dostosowywać do innych. Wiodąca w Europie platforma modowa i lifestyle’owa Zalando oferuje swoim Klientom wygodne, bezpieczne i łatwe zakupy bez dodatkowych kosztów za przesyłki i zwroty oraz inspiruje ich do tworzenia własnego stylu bez żadnych kompromisów.

Nowa kolekcja Zalando

Zbyt pochop­ni. Tro­chę nie­zde­cy­do­wa­ni. Zbyt prze­zor­ni. No i co?”: kon­tro­wer­syj­nie zaczy­na­jąc od deli­kat­nych przy­ty­ków, kam­pa­nia Zalan­do zachę­ca do bycia odważ­nym i wier­nym sobie zamiast przej­mo­wa­nia się opi­nią innych osób. Mogąc poszczy­cić się naj­szer­szym asor­ty­men­tem modo­wym w Euro­pie, dar­mo­wą dosta­wą, dar­mo­wym zwro­tem w cią­gu 100 dni, bez­piecz­ny­mi płat­no­ścia­mi i dostęp­no­ścią pra­wie 2000 marek, Zalan­do gwa­ran­tu­je coraz wygod­niej­sze i łatwiej­sze zaku­py onli­ne i pozwa­la każ­de­mu wyra­zić wła­sny styl oraz zna­leźć dokład­nie to, cze­go szu­ka.

Zalan­do sku­pia się cał­ko­wi­cie na Klien­tach. Dosto­so­wu­jąc się do ich potrzeb i wpro­wa­dza­jąc inno­wa­cyj­ne i wygod­ne usłu­gi, spra­wia, że zaku­py onli­ne są łatwe, przy­jem­ne i po pro­stu bar­dziej atrak­cyj­ne. Dar­mo­wa dosta­wa i 100 dni na dar­mo­wy zwrot to szan­sa na przy­mie­rze­nie wybra­nych sty­li­za­cji w wygod­ny spo­sób oraz zatrzy­ma­nie tych naj­bar­dziej tra­fio­nych. Bez­piecz­ne płat­no­ści to gwa­ran­cja zaku­pów bez ryzy­ka, w łatwy spo­sób.

Spon­ta­nicz­ność – to sło­wo naj­traf­niej odda­je cha­rak­ter rekla­my tele­wi­zyj­nej w reży­se­rii Jana Gle­ie. Kame­ra reje­stru­je chwi­le z codzien­no­ści praw­dzi­wych ludzi. Boha­te­ro­wie spo­tu rekla­mo­we­go krę­ce­ni są w codzien­nych sytu­acjach, na przy­kład pod­czas podró­ży komu­ni­ka­cją miej­ską, na uli­cy lub po pro­stu w miesz­ka­niu. Obra­zy w dyna­micz­ny i rado­sny spo­sób przed­sta­wia­ją róż­nych ludzi, ich róż­ne oso­bo­wo­ści i róż­ne sty­le – od spor­to­we­go, przez nowo­cze­sną kla­sy­kę do awan­gar­dy. Każ­da sty­li­za­cja to pro­po­zy­cje kil­ku mię­dzy­na­ro­do­wych marek dostęp­nych w Zalan­do.

Zalando ubrania, torebki

Prze­ła­my­wa­nie oczy­wi­sto­ści i inno­wa­cyj­ność nale­żą do war­to­ści, któ­re opi­su­ją posta­wę Zalan­do, ale tak­że kam­pa­nii wio­sna-lato 2019. Jon­ny Ng, Dyrek­tor dzia­łu Mar­ke­ting Stra­te­gy & Cam­pa­igns w Zalan­do, zauwa­ża że: „Od ponad 10 lat, Zalan­do poma­ga Klien­tom w wygod­ny spo­sób two­rzyć ich wła­sny styl, w któ­rym dobrze się czu­ją. Kam­pa­nią wio­sna-lato 2019, pro­mu­ją­cą wła­śnie wygod­ne zaku­py, chce­my zro­bić kolej­ny krok i inspi­ro­wać ich do pod­kre­śla­nia swo­jej wyjąt­ko­wo­ści i wyra­ża­nia swo­jej toż­sa­mo­ści”.

Kam­pa­nia będzie emi­to­wa­na w tele­wi­zji, radiu, kana­łach onli­ne oraz mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Zdję­cia do kam­pa­nii wyko­nał Sacha Maric. Even­ty pra­so­we oraz lokal­ne akty­wa­cje odby­wać będą się na wybra­nych przez Zalan­do ryn­kach. Styl to coś wię­cej niż tyl­ko wygląd. To tak­że dekla­ra­cja auten­tycz­no­ści i wła­snych wybo­rów, któ­re nie wyma­ga­ją apro­ba­ty.

TWÓRCY KAMPANII

Pro­duk­cja: Nylon Film Ber­lin
Reży­ser: Jan Gle­ie
Pro­du­cent wyko­naw­czy: Nad­ja Bont­scheff
Pro­du­cent: James Lloyd
Zdję­cia: Joao de Botel­ho
Post­pro­duk­cja: BaconX Koben­ha­gen & SLGH Ber­lin
Edy­cja: Ogi Cur­cic & Bo Iso­mo­no
Kolo­ry­sta: Han­ni­bal Lang
Dźwięk: Kelvyn Hali­fax
Kon­cep­cja kre­atyw­na i egze­ku­cja: Mona Her­de­ner / Katha­ri­na Kaemp­fe / Marie Fric­kel / Mile­na Ste­in­ke / Pau­lo Mar­tins
Dyrek­cja arty­stycz­na: Estel­le Pinet
Kon­cep­cja i tekst ory­gi­nal­ny: Pau­lo Mar­tins & Daniel Bay­le
Foto­graf: Sacha Maric
Pro­du­cent wyko­naw­czy: Bernd Bluh­me
Sty­list­ka: Kathi Kau­der

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wio­dą­ca prym w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa – Zalan­do roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 2019 roku reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju do.MORE, przez co zobo­wią­za­ła się do cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich stan­dar­dów etycz­nych, a do roku 2023 do…
Więcej
Moda

Luksus w każdej postaci - Zalando „Real life luxury”

Jed­na z naj­więk­szych, wio­dą­cych euro­pej­skich plat­form inter­ne­to­wych sku­pia­ją­cych modę, beau­ty i styl życia w jed­nym miej­scu – Zalan­do, to nie tyl­ko zna­ne na świe­cie mar­ki, ale i lokal­ni pro­jek­tan­ci. Z pew­no­ścią rok 2020 jest dla…
Więcej
ModaNewsroom

„ŚWIĘTA ZAWSZE RAZEM. NIEZALEŻNIE OD STYLU” - ZALANDO

W nowej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu.” Zalan­do zwra­ca uwa­gę na to, co w tym szcze­gól­nym cza­sie jest naj­waż­niej­sze – wię­zi rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie, cele­bro­wa­ne przez wspól­ne, rado­sne spę­dza­nie cza­su – czy­li war­to­ści,…
Więcej