ModaNewsroom

ZALANDO PROMUJE ASORTYMENT PREMIUM KAMPANIĄ „ZWYCZAJNIE NADZWYCZAJNE”

Zalando prezentuje kampanię „Zwyczajnie nadzwyczajne” promującą szeroki asortyment i dostępność marek z kategorii Premium oraz odzieży, obuwia i dodatków od projektantów. Bohaterowie kampanii to „zwyczajni” ludzie, którzy wybierają „nadzwyczajne” stylizacje, niezależnie od sytuacji, w której się znajdują i od miejsca, w którym mieszkają.

ZALANDO ubrania PREMIUM

Kon­cept kam­pa­nii nawią­zu­je do licz­nych korzy­ści ofe­ro­wa­nych Klien­tom. Jed­ną z nich jest naj­więk­szy w Euro­pie asor­ty­ment i dostęp­ność pro­duk­tów z róż­nych kate­go­rii, któ­re pozwa­la­ją na wyra­że­nie swo­je­go wła­sne­go sty­lu i oso­bo­wo­ści. W tym sezo­nie 17 nowych marek, a wśród nich mię­dzy inny­mi­See by Chloé, Mul­ber­ry, Eli­sa­bet­ta Fran­chi, Mis­so­ni i Tous, wzbo­ga­ci asor­ty­ment Pre­mium Zalan­do. Ta kate­go­ria odgry­wa klu­czo­wą rolę w misji plat­for­my, któ­ra pra­gnie inspi­ro­wać i speł­niać ocze­ki­wa­nia ponad 25 milio­nów aktyw­nych klien­tów, nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­ra­ją tyl­ko luk­su­so­we ubra­nia ‘od pro­jek­tan­tów’, czy łączą je z tań­szy­mi pro­duk­ta­mi.

Kam­pa­nia „Zwy­czaj­nie nad­zwy­czaj­ne” prze­ko­nu­je, że styl jest posta­wą i spo­so­bem na wyra­że­nie swo­jej oso­bo­wo­ści za pomo­cą ulu­bio­nych marek, nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia. Stwo­rzo­ne zdję­cia i krót­kie fil­my przed­sta­wia­ją ludzi w codzien­nych sytu­acjach, któ­re w intry­gu­ją­cy spo­sób kon­tra­stu­ją z ich spo­so­bem ubie­ra­nia się i sty­lem – desi­gner­ski­mi sto­ja­mi przy­ku­wa­ją­cy­mi uwa­gę. Efekt wizu­al­ny wzmoc­nio­ny jest suro­wym, pra­wie sur­re­ali­stycz­nym kon­tra­stem pomię­dzy przy­ziem­ną codzien­no­ścią a nie­sa­mo­wi­ty­mi sty­li­za­cja­mi i eks­pre­sją mode­li.

Styl ma moc wyra­ża­nia tego kim jesteś. Motyw ten jest w sezo­nie wiosna/lato 2019 powta­rza­ny w kil­ku kam­pa­niach i bez­błęd­nie nawią­zu­je do wyra­ża­nych przez Zalan­do war­to­ści.

Kam­pa­nia Zalan­do „Zwy­czaj­nie nad­zwy­czaj­ne” roz­po­czy­na się 4.03.2019 roku i zosta­ła wyre­ży­se­ro­wa­na i sfo­to­gra­fo­wa­na przez pol­skie­go foto­gra­fa Mar­ci­na Kemp­skie­go. Za reży­se­rię mate­ria­łu video odpo­wie­dzial­ny jest Fer­di­nand Feld­mann.

Nowe mar­ki Pre­mium w Zalan­do:
Odzież dam­ska: See by Chloé, Dia­ne von Für­sten­berg, Mul­ber­ry, Ceci­lie Cph, ALLEN SCHWARTZ, DL 1961, PAIGE, Eli­sa­bet­ta Fran­chi.
Odzież męska: HKT (nowa linia Hac­kett), HAN KJOBENHAVN, The­ory, Mis­so­ni.
Obu­wie dam­skie: JOOP!, Mul­ber­ry, Cha­tel­les.
Obu­wie męskie: Pre­mia­ta, Che­aney.
Akce­so­ria dam­skie: See by Chloé, Dia­ne von Für­sten­berg, Tous.

ZALANDO ubrania PREMIUM ZALANDO ubrania PREMIUM ZALANDO ubrania PREMIUM ZALANDO ubrania PREMIUM ZALANDO ubrania PREMIUM

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wio­dą­ca prym w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa – Zalan­do roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 2019 roku reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju do.MORE, przez co zobo­wią­za­ła się do cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich stan­dar­dów etycz­nych, a do roku 2023 do…
Więcej
Moda

Luksus w każdej postaci - Zalando „Real life luxury”

Jed­na z naj­więk­szych, wio­dą­cych euro­pej­skich plat­form inter­ne­to­wych sku­pia­ją­cych modę, beau­ty i styl życia w jed­nym miej­scu – Zalan­do, to nie tyl­ko zna­ne na świe­cie mar­ki, ale i lokal­ni pro­jek­tan­ci. Z pew­no­ścią rok 2020 jest dla…
Więcej
ModaNewsroom

„ŚWIĘTA ZAWSZE RAZEM. NIEZALEŻNIE OD STYLU” - ZALANDO

W nowej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu.” Zalan­do zwra­ca uwa­gę na to, co w tym szcze­gól­nym cza­sie jest naj­waż­niej­sze – wię­zi rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie, cele­bro­wa­ne przez wspól­ne, rado­sne spę­dza­nie cza­su – czy­li war­to­ści,…
Więcej