10 modeli okularów przeciwsłonecznych na wiosnę

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia:  therow.com, net-a-porter.com, polyvore.com

10 modeli okularów przeciwsłonecznych na wiosnę

Rola oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych prze­sta­ła już ogra­ni­czać się jedy­nie do ochro­ny naszych oczu przed słoń­cem. Obec­nie jest to doda­tek, któ­ry nie­jed­nej sty­li­za­cji doda­je cha­rak­te­ru i bez któ­re­go żad­na sza­nu­ją­ca się fashio­nist­ka nie może się obejść. Vers-24 wyszu­kał dla Was 10 naj­bar­dziej hot mode­li na wio­snę. Zobacz­cie.

Tren­dy lubią się powta­rzać. Tego­rocz­ne nie każ­dej z Was przy­pad­ną do gustu- szy­ku­je się bowiem wiel­ki powrót much. Na szczę­ście cza­sy tych, któ­re zakry­wa­ły pół twa­rzy wła­ści­ciel­ki minę­ły, a do gry wkra­cza zmniej­szo­ny model, zacho­wu­ją­cy jed­no­cze­śnie swój dotych­cza­so­wy kształt. Jest więc szan­sa, że owia­ne złą sła­wą much wresz­cie znaj­dą wię­cej fanek niż dotych­czas.

Jeśli cho­dzi o prin­ty i wzo­ry- naj­bar­dziej hot będą wio­sną szyl­kre­to­we opraw­ki. Ten trend powra­ca już dru­gi sezon z rzę­du, więc szcze­gól­nie war­to się w takie oku­la­ry zado­być. Kla­sycz­ne mode­le utrzy­ma­ne zosta­ją w odcie­niach beżu czy paste­lo­we­go różu (Lin­da Far­row, Vic­to­ria Bek­cham). Uni­wer­sal­na czerń lek­ko zeszła na dal­szy plan, choć nadal pozo­sta­je w modzie, bo prze­cież pasu­je do wszy­skie­go (Ille­ste­va).

Jeśli woli­cie pozo­stać w zeszło­rocz­nym kli­ma­cie tren­du na lenon­ki, lek­ko go zmo­dy­fi­kuj­cie, wybie­ra­jąc model w kształ­cie sze­ścio­ką­tów od Cutler and Gross. Dla entu­zja­stek bar­dziej odważ­nych roz­wią­zań mamy za to pro­po­zy­cję od Miu Miu. Opraw­ki w kształ­cie lek­ko zde­for­mo­wa­nych pię­cio­ką­tów z błę­kit­ny­mi szkła­mi to model, obok któ­re­go nikt nie przej­dzie obo­jęt­nie. Dru­gą dosyć ory­gi­nal­ną pro­po­zy­cją są kocie srebr­ne opraw­ki z meta­licz­nym poły­skiem od The Row- pomi­mo pro­stej for­my, są nie­ziem­skie.

Wybór jak widzicie- jest spory. Vers-24 wybrał już swoje typy, a jaki jest Wasz?

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy