ModaNewsroom

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swo­ją glo­bal­ną stra­te­gie doty­czą­cą denim. Od kolek­cji „Pre-Spring 2018” HILFIGER DENIM…

Więcej