ModaNewsroom

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

 

Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.

 

AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swo­ją glo­bal­ną stra­te­gie doty­czą­cą denim. Od kolek­cji „Pre-Spring 2018” HILFIGER DENIM zmie­ni nazwę na TOMMY JEANS. Decy­zja ma na celu wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści mar­ki w tym sek­to­rze oraz sku­pie­nie się na nowej gene­ra­cji odbior­ców. Pokie­ro­wa­na jest obec­nym tem­pem roz­wo­ju mar­ki TOMMY HILFIGER i jej glo­bal­nej pozy­cji na ryn­ku sprze­da­ży pro­duk­tów dżin­so­wych.

Denim od zawsze sta­no­wił istot­ną część naszej mar­ki i pod­sta­wę jej ame­ry­kań­skie­go dzie­dzic­twa i „cool” sty­lu” – mówi Tom­my Hil­fi­ger. „TOMMY JEANS to hołd skła­da­ny daw­nym kolek­cjom, dzię­ki któ­rym mar­ka sta­ła się „cool” i zaist­nia­ła na modo­wej mapie świa­ta. Wskrze­sze­nie naszej pier­wot­nej linii dżin­so­wej ma na celu pod­kre­śle­nie histo­rycz­ne­go zna­cze­nia jakim był denim dla mar­ki i rolę jaką ode­grał w łącze­niu świa­ta pop kul­tu­ry z naszą mar­ką.”

Uda­ło nam się zbu­do­wać moc­ną w świe­cie deni­mu, ponie­waż jest on czę­ścią DNA naszej mar­ki, jej histo­rią oraz ma duże popar­cie wśród fanów Tommy’ego na całym świe­cie.” – mówi Ave­ry Baker, dyrek­tor gene­ral­ny mar­ki Tom­my Hil­fi­ger. „To nie­zwy­kle dyna­micz­ny moment w tym sek­to­rze biz­ne­su, dzię­ki nowej stra­te­gii pro­duk­to­wej oraz nową falą „influ­en­ce­rów”. Zmia­na nazwy ma na celu pod­kre­śle­nie nasze­go zaan­ga­żo­wa­nia we wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na TOMMY JEANS wśród mło­dych mil­le­nial­sów i gene­ra­cji Z na całym świe­cie.”

Nazwa TOMMY JEANS zosta­ła uży­ta nie­daw­no w kap­su­ło­wej kolek­cji linii HILFIGER DENIM, w któ­rej moty­wem prze­wod­nim było daw­ne logo mar­ki – fla­ga. Od kolek­cji „Pre-Spring 18” nazwa ta będzie uży­wa­na już dla wszyst­kich kolek­cji denim. Nowe logo TOMMY JEANS zawie­rać będzie iko­nicz­ną „fla­gę”, któ­rą zna­ją wszy­scy.

Kap­su­ło­wa kolek­cja, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje z histo­rycz­nych pro­jek­tów i archi­wum mar­ki, będzie nadal wcho­dzi­ła w skład linii TOMMY JEANS i pod­kre­śla­ła nasze dzie­dzic­two oraz histo­rie deni­mo­wą poprzez wzna­wia­nie iko­nicz­nych sty­lów i nada­wa­nia im współ­cze­sne­go i mło­dzień­cze­go cha­rak­te­ru.

Kolek­cja TOMMY JEANS „Pre-Spring” 2018 to ukłon w stro­nę archi­wal­nych kolek­cji TOMMY HILFIGER. Kolek­cja doda­je modo­we­go szny­tu i mło­dzie­żo­wej ener­gii histo­rycz­nym pro­jek­tom mar­ki. Wynik tego to nowa­tor­skie połą­cze­nie ele­men­tów spor­to­wych i sty­lu „Prep­py” – świe­że spoj­rze­nie na dżin­so­we kla­sy­ki w „stre­eto­wym” kli­ma­cie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspomnienie lata - ciepłe i wygodne, kolorowe bluzy na jesień 2020

Nawet latem nie może­my obejść się bez tej czę­ści gar­de­ro­by, jaką są blu­zy. Z kap­tu­rem bądź bez, dopa­so­wa­ne czy over­si­ze – ratu­ją pod­czas chłod­nych wie­czo­rów i świet­nie współ­gra­ją ze sukien­ka­mi czy spód­ni­ca­mi. Jesie­nią, kie­dy pogo­da…
Więcej