Uroda

Włosy kręcone – 4 zasady odpowiedniej pielęgnacji

Loki od dawna są przedmiotem podziwu i pożądania, szczególnie u płci pięknej. Kręcone włosy przyciągają uwagę od lat  i stanowią niewątpliwy atut. Loki, fale czy też sprężynki mogą być jednak problematyczne i stawiać opór podczas codziennej pielęgnacji. W jaki sposób należy je pielęgnować, aby wydobyć ich piękno?

Photo by Duncan Shaffer on Unsplash

Zdję­cia: Dun­can Shaffer/ Unsplash

Włosy kręcone – zadbaj o zniszczone włosy

Zanim zacznie­my w jaki­kol­wiek spo­sób sty­li­zo­wać swo­je wło­sy, zadbaj­my o ich odpo­wied­nią pie­lę­gna­cje, aby popra­wić ich kon­dy­cję. Znisz­czo­ne wło­sy nie­za­leż­nie od tego, czy są pro­ste czy też pofa­lo­wa­ne – zawsze będą wyglą­dać na sztyw­ne, mato­we i zanie­dba­ne.  Na znisz­czo­nych wło­sach loki nie będą tak efek­tow­ne jak na zdro­wych pasmach, któ­re będą sprę­ży­ste i lśnią­ce. Pamię­taj, że wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra nisz­czy wło­sy więc zawsze powin­naś je odpo­wied­nio zabez­pie­czyć, by nie nara­żać ich na kolej­ne uszko­dze­nia. 

Pro Tip: krę­ce­nie mokrych wło­sów nara­ża pasma na wie­le uszko­dzeń. Wło­sy może­my krę­cić jedy­nie wte­dy, gdy mamy pew­ność, że są w 100% suche.

W przy­pad­ku wło­sów, któ­re są w dobrej kon­dy­cji i nie wyma­ga­ją żad­nych odżyw­czych zabie­gów nale­ży rów­nież pamię­tać,  by przed krę­ce­niem wło­sów nawil­żyć je odżyw­ką, któ­ra jest dobra­na do potrzeb naszych pasm. Jeśli jesteś szczę­śli­wą posia­dasz wło­sów blond, to ide­al­nie spraw­dzi się odżyw­ka JOICO Blon­de Life Bri­gh­te­ning, któ­ra nie tyl­ko niwe­lu­je cie­płe odcie­nie ale rów­nież sil­nie odży­wia i nawil­ża wło­sy. Posia­dacz­ki wło­sów znisz­czo­nych odnaj­dą uko­je­nie w odżyw­ce JOICO Defy Dama­ge – przy­wra­ca opty­mal­ny poziom nawil­że­nia wło­sów, nada­je im jedwa­bi­stą mięk­kość i gład­kość. Dodat­ko­wo dłu­go­trwa­le zabez­pie­cza pasma przed uszko­dze­nia­mi oraz chro­ni kolor. 

Defy Damage

JOICO seria Defy Damage

Włosy kręcone – dobierz odpowiedni sprzęt

Aby nasze loki były buj­ne, lśnią­ce oraz zdro­we nie wystar­czy tyl­ko odpo­wied­nio dobra­ny kosme­tyk… ale rów­nież odpo­wied­nio dobra­ny sprzęt! Dostęp­ny wachlarz lokó­wek na dzi­siej­szy dzień jest sze­ro­ki: spi­ral­na, gru­ba, cien­ka, pro­sto­kąt­na, auto­ma­tycz­na, trój­kąt­na czy okrą­gła? Wybór nale­ży do Cie­bie, bowiem kształt loków­ki defi­niu­je nam kształt loków, więc dobór wła­ści­we­go sprzę­tu jest waż­ny. Istot­ne jest rów­nież to, by przy wybo­rze loków­ki suge­ro­wać się tym, z cze­go jest wyko­na­na. Naj­le­piej spraw­dzi się loków­ka, któ­rej cylin­der wyko­na­ny jest z wyso­kiej jako­ści tyta­nu, ponie­waż zapew­ni to nam szyb­sze i sku­tecz­niej­sze roz­pro­wa­dza­nie cie­pła – ide­al­nie w tym przy­pad­ku spraw­dzi się loków­ka Paul Mit­chell NEURO UNCLIPPED STYLING ROD. 

Włosy kręcone – temperatura i czas mają znaczenie

Kolej­nym kro­kiem w codzien­nej sty­li­za­cji wło­sów krę­co­nych jest to, by odpo­wied­nio dobrać tem­pe­ra­tu­rę i wła­ści­wy czas krę­ce­nia pasm. Jeśli jesteś szczę­śli­wą posia­dacz­ką wło­sów, któ­re są podat­ne na sty­li­za­cję, to wystar­czy im tem­pe­ra­tu­ra 150–170 stop­ni, a jeśli są opor­ne, to będziesz zmu­szo­na zwięk­szyć tem­pe­ra­tu­rę. 

Pro Tip: Pasmo powin­ni­śmy uwol­nić z loków­ki dopie­ro wte­dy, gdy poczu­je­my, że jest już gorą­ce. 

Włosy kręcone – dobór odpowiednich kosmetyków

Istot­ne jest, by zawsze przy sty­li­za­cji wło­sów gorą­cym powie­trzem pamię­tać o ter­mo­ochro­nie. Aby nasze wło­sy nie zosta­ły uszko­dzo­ne pod­czas sty­li­za­cji cie­płą tem­pe­ra­tu­rą, nale­ży je odpo­wied­nio zabez­pie­czyć. Przy uży­ciu wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry, zmia­nie ule­ga struk­tu­ra wło­sa i jed­no­cze­śnie uszko­dzo­na zosta­je ich powierzch­nia. Dla­te­go wybór odpo­wied­nich kosme­ty­ków zapew­nia­ją­cych ter­mo­ochro­nę to inwe­sty­cja, za któ­rą na pew­no podzię­ku­ją nam nasze wło­sy. Total­nym MUST HAVE przy uży­ciu loków­ki jest krem ochron­ny JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield,  któ­ry nada­je wło­som jedwa­bi­stą mięk­kość i gład­kość oraz dłu­go­trwa­le zabez­pie­cza przed uszko­dze­nia­mi. Zapew­nia trwa­łą oraz sil­ną ochro­nę przed sty­li­za­cją na gorą­co. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej