Zdrowie

Właściwości soku z brzozy

W medy­cy­nie ludo­wej sok z brzo­zy nazwa­ny został elik­si­rem zdro­wia. War­to się­gnąć po nie­go o tej porze roku i wzmoc­nić oraz zre­ge­ne­ro­wać orga­nizm po zimie. Oprócz pozy­tyw­ne­go wpły­wu na zdro­wie, sok brzo­zo­wy przy­słu­ży się tak­że…

Więcej