ModaNewsroom

Wiosenne zakupy w TK Maxx

Co roku po zimie, kie­dy nakła­da­my na sie­bie mnó­stwo warstw i woli­my raczej ubie­rać się cięż­ko, wybie­ra­jąc sto­no­wa­ne kolo­ry, wszy­scy szu­ka­my ubrań, któ­re doda­dzą nam lek­ko­ści- tęsk­ni­my za kolo­ra­mi i szu­ka­my cie­ka­wych wzo­rów. Wraz z pierw­szy­mi cie­pły­mi, sło­necz­ny­mi dnia­mi nasze wio­sen­ne sty­li­za­cje sta­ją się cie­kaw­sze i zde­cy­do­wa­nie odważ­niej eks­pe­ry­men­tu­je­my z gar­de­ro­bą. Sko­rzy­staj­cie z porad naszych redak­to­rek- Indii i Yani­ny, któ­re dzie­lą się z nami pora­da­mi, gdzie, w jaki spo­sób i na co zwra­ca­ją uwa­gę polu­jąc na wio­sen­ne łupy. 

India zaku­py robi rzad­ko i pod­cho­dzi do nich bar­dzo emo­cjo­nal­nie. Lubi wyróż­niać się swo­im mini­ma­li­stycz­nym sty­lem, dla­te­go część swo­ich ubrań kupu­je wła­śnie w skle­pie TK Maxx. Wie, że  tam zawsze znaj­dzie uni­ka­to­wy skarb – abso­lut­nie wyjąt­ko­wy, któ­ry z pew­no­ścią będzie przy­ku­wał uwa­gę innych–  od pro­stych t‑shirtów po buty.

 „Naj­czę­ściej jeże­li tyl­ko widzę cie­ka­wą rzecz za roz­sąd­ną cenę, dłu­go się nie zasta­na­wiam. Moje ubra­nia są w tej samej kolo­ry­sty­ce, co zawsze pozwa­la na swo­bod­ne połą­cze­nie wszyst­kie­go w taki spo­sób, że two­rzy zupeł­nie nową sty­li­za­cję.” 

Bez wzglę­du na sezon, India nigdy nie kupu­je zbyt wie­lu nowych ubrań, ale sta­ra się je łączyć. Wie­rzy, że war­to zain­we­sto­wać w dobre basic – czar­ne jean­sy czy spodnie, t‑shirt’y, mary­nar­ki i swe­try. Sezo­no­wo war­to za to potrak­to­wać dodat­ki i wybie­rać je w domi­nu­ją­cych, żywych kolo­rach. India przy­zna­je, że tej wio­sny jak nigdy zaczę­ła myśleć o paste­lo­wych kolo­rach, kwia­to­wych prin­tach, mimo, że naj­czę­ściej ubie­ra się tyl­ko na czar­no.

Prze­my­śla­ne zaku­py są dome­ną Yani­ny, któ­ra zawsze dobrze wie, cze­go potrze­bu­je i uwiel­bia cie­ka­we ubra­nia.

 “Do skle­pów cho­dzę dość czę­sto, bo poszu­ku­ję ubrań, któ­re pozwo­lą mi się wyróż­niać i two­rzyć wyjąt­ko­we sty­li­za­cje. Uwiel­biam też buty, a te naj­cie­kaw­sze znaj­du­ję wła­śnie w TK Maxx.”

Redak­tor­ki Vers-24, India i Yani­na odwie­dzi­ły TK Maxx i wybra­ły sty­li­za­cje na sezon wio­sna 2018. Mimo, że ubra­nia, któ­re wybra­ła India znacz­nie odbie­ga­ją od jej codzien­ne­go sty­lu (skó­rza­ne, paste­lo­we spodnie i flo­ry­stycz­ny t‑shirt), przy­zna­je, że to faj­na odmia­na i w takiej sty­li­za­cji czu­je się bar­dzo dobrze! Yani­na zde­cy­do­wa­ła się na kla­sy­ki – jean­sy i koszu­lę, rów­nież w kwia­to­wy print, któ­ry zdo­mi­no­wał (jak co sezon) wybie­gi.

 

 

Jakie są spraw­dzo­ne wska­zów­ki dziew­czyn na mądre zaku­py w TK Maxx?

Naj­waż­niej­sze, by zaku­pów w TK Maxx nigdy nie pla­no­wać na 100 %, bo praw­dzi­we pereł­ki, z któ­ry­mi wycho­dzi­my to naj­czę­ściej skar­by, któ­rych wca­le nie zamie­rza­ły­śmy kupo­wać. W skle­pie war­to wspo­móc się też koszy­kiem, ponie­waż czę­sto pro­duk­ty w TK Maxx są poje­dyn­czy­mi sztu­ka­mi mar­ko­wych kolek­cji, któ­re zni­ka­ją w mgnie­niu oka. Yani­na doda­je, że poszu­ki­wa­nia ide­al­nych ubrań znacz­nie uła­twia roz­miesz­cze­nie ich z podzia­łem na roz­miar. Obie dziew­czy­ny zgod­nie przy­zna­ją, że TK Maxx war­to  odwie­dzać czę­sto, bo asor­ty­ment potra­fi zmie­niać się napraw­dę szyb­ko. Doda­ją też, by koniecz­nie zaj­rzeć do dzia­łu poświę­co­ne­go skar­bom dla domu – krysz­ta­ło­we szklan­ki i kie­lisz­ki, mar­mu­ro­we tace, prze­pięk­ne wazo­ny – to pereł­ki, któ­re kupu­ją tam naj­czę­ściej, a przed świę­ta­mi­znaj­du­ją naj­pięk­niej­sze deko­ra­cje.

Wio­sna w TK Maxx prze­ja­wia się rów­nież we wzo­rach kart upo­min­ko­wych, któ­re są bez­ter­mi­no­we. Moż­na je kupić zarów­no w skle­pach sta­cjo­nar­nych, jak rów­nież tutaj.

Jeśli myśli­cie o wio­sen­nych zaku­pach zna­nych marek czy pro­jek­tan­tów w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie, koniecz­nie sko­rzy­staj­cie z ofer­ty TK Maxx, któ­ry w Pol­sce ma już kil­ka­dzie­siąt (aż 41!) skle­py sta­cjo­nar­ne.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej