Uroda

Wielofunkcyjne pomadki w płynie – Nudestix Magnetic Lip Plush Paints

Marka Nudestix, założona przez kosmetyka i chemika powstała z myślą o naturalnych, podkreślających urodę kosmetykach do makijażu. Tak powstały proste w użyciu, poręczne i wielofunkcyjne produkty – niemal wszystkie zamknięte w postaci wielofunkcyjnych kredek, z której każdą z nich można używać na różne sposoby: podkład jako bronzer, a pomadkę jako róż czy jako cień do powiek. Formuła kosmetyków Nudestix została zaś stworzona z naturalnych, hipoalergicznych i bezglutenowych składników, bezpiecznych dla każdego typu skóry. 

Wielofunkcyjne pomadki w płynie - Nudestix Magnetic Lip Plush Paints

Wie­lo­funk­cyj­ne pomad­ki w pły­nie – Nude­stix Magne­tic Lip Plush Paints

Kre­mo­we, jedwa­bi­ste for­mu­ły Nude­stix pozwa­la­ją bez wysił­ku uzy­skać na twa­rzy efekt pro­mien­nej, świe­żej cery bez efek­tu maski. Jesie­nią mar­ka sta­wia na blask – na policz­kach, powie­kach, a nawet ustach. Taki wła­śnie efekt bez tru­du moż­na uzy­skać za pomo­cą naj­now­szej, wie­lo­funk­cyj­nej pomad­ki w pły­nie – Magne­tic Lip Plush Paints. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia pomad­ki był kró­lu­ją­cy od wie­lu sezo­nów, nie­ska­zi­tel­ny „wet look”, dzię­ki któ­re­mu nasza twarz wyglą­da lek­ko i pro­mien­nie. Taki efekt naj­ła­twiej uzy­skać bez mato­wie­nia skó­ry, już za pomo­cą zale­d­wie kil­ku pocią­gnięć – na kościach policz­ko­wych, powie­kach i ustach.

For­mu­ła pomad­ki powsta­ła z 8 natu­ral­nych eks­trak­tów, z któ­rych powsta­ła „farb­ka” do ust, policz­ków oraz oczu. Dzię­ki mięk­kie­mu, puszy­ste­mu apli­ka­to­ro­wi, za pomo­cą jed­ne­go pocią­gnię­cia nadasz ustom aksa­mit­ne wykoń­cze­nie.  Kil­ka kro­pel pomad­ki wkle­pa­nych w policz­ki doda twa­rzy świe­żo­ści, a zaapli­ko­wa­ne na usta, uwy­dat­nią ich kon­tur. Magne­tic Lip Plush Paints jest dłu­go­trwa­ła, przez co ide­al­nie nada­je się do szyb­kich popra­wek w cią­gu dnia. W skła­dzie pomad­ki znaj­dzie­my m.in. wygła­dza­ją­ca wodę róża­ną, eks­trakt  z zie­lo­nej her­ba­ty, rumia­nek i alo­es, co spra­wia, że każ­da z poma­dek z naj­now­szej kolek­cji jest jed­no­cze­śnie hypo­aler­gicz­na, wegań­ska i nie­per­fu­mo­wa­na oraz per­fek­cyj­nie nawil­ża spierzch­nię­te usta czy koi zmę­czo­ne powie­ki. 

Każ­da z poma­dek z naj­now­szej kolek­cji zosta­ła zapa­ko­wa­na w zabaw­ne pudeł­ka ze spe­cjal­ną pokryw­ką z napi­sem „Bre­ath In Me” autor­stwa  kana­dyj­skiej artyst­ki pop-art – Jes­si­ci Gor­lic­ki. Z tej oka­zji, arty­sta Sta­ni­slav Sen­chuk przy­go­to­wał spe­cjal­ny komiks pro­mu­ją­cy pro­dukt, ilu­stru­ją­cy jak powin­no się uży­wać Magne­tic Lip Plush Paints. Pomad­ki Magne­tic Lip Plush Paints dostęp­ne są w 4 elek­try­zu­ją­cych kolo­rach: Swe­et San­gria, Fresh Fiji, Waiki­ki Rose, Baha­ma Mama, w cenie 109 PLN. Znaj­dzie­cie je w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas na tere­nie całe­go kra­ju oraz na stro­nie inter­ne­to­wej douglas.pl.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nieskazitelna cera z kremowym korektorem Nudestix - Nudefix

Wraz ze zmia­ną aury na jesien­ną i nadej­ściem chłod­nych, desz­czo­wych dni, nasza cera podwój­nie nara­żo­na jest na zanie­czysz­cze­nia, takie jak smog, cięż­ki maki­jaż, czy czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne, a więc sil­ny wiatr, deszcz, czy niska tem­pe­ra­tu­ra. Wówczas…
Więcej
MakijażUroda

Marka kosmetyków Nudestix już dostępna w Polsce!

Stwo­rzo­na przez mat­kę i dwie cór­ki, kana­dyj­ska mar­ka Nude­stix chce zmie­nić spo­sób maki­ja­żu wszyst­kich Polek. Chce im udo­wod­nić, że moż­na go zro­bić za pomo­cą jed­ne­go-dwóch kosme­ty­ków trzy­ma­nych w czar­nym, poręcz­nym pudeł­ku. Zamiast zakry­wać nasze wady,…
Więcej