Uroda

Nieskazitelna cera z kremowym korektorem Nudestix - Nudefix

Wraz ze zmia­ną aury na jesien­ną i nadej­ściem chłod­nych, desz­czo­wych dni, nasza cera podwój­nie nara­żo­na jest na zanie­czysz­cze­nia, takie jak smog, cięż­ki maki­jaż, czy czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne, a więc sil­ny wiatr, deszcz, czy niska tem­pe­ra­tu­ra. Wówczas…

Więcej
Uroda

Wielofunkcyjne pomadki w płynie - Nudestix Magnetic Lip Plush Paints

Mar­ka Nude­stix, zało­żo­na przez kosme­ty­ka i che­mi­ka powsta­ła z myślą o natu­ral­nych, pod­kre­śla­ją­cych uro­dę kosme­ty­kach do maki­ja­żu. Tak powsta­ły pro­ste w uży­ciu, poręcz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty – nie­mal wszyst­kie zamknię­te w posta­ci wie­lo­funk­cyj­nych kre­dek, z…

Więcej
MakijażUroda

Marka kosmetyków Nudestix już dostępna w Polsce!

Stwo­rzo­na przez mat­kę i dwie cór­ki, kana­dyj­ska mar­ka Nude­stix chce zmie­nić spo­sób maki­ja­żu wszyst­kich Polek. Chce im udo­wod­nić, że moż­na go zro­bić za pomo­cą jed­ne­go-dwóch kosme­ty­ków trzy­ma­nych w czar­nym, poręcz­nym pudeł­ku. Zamiast zakry­wać nasze wady,…

Więcej