MakijażUroda

Marka kosmetyków Nudestix już dostępna w Polsce!

Stworzona przez matkę i dwie córki, kanadyjska marka Nudestix chce zmienić sposób makijażu wszystkich Polek. Chce im udowodnić, że można go zrobić za pomocą jednego-dwóch kosmetyków trzymanych w czarnym, poręcznym pudełku. Zamiast zakrywać nasze wady, mają one za zadanie uwydatniać wszystkie nasze zalety w niepowtarzalny sposób! Marka dostępna już jest na douglas.pl oraz od 1. marca znajdzie się w 20 perfumeriach Douglas na terenie całego kraju. 

 

Nudestix Jenny Taylor Ally Frankel

Nude­stix: Jen­ny, Tay­lor, Ally Frankel

Jen­ny Fran­kel – kosme­to­log i che­mik, z 15-let­nim doświad­cze­niem w bran­ży kosme­tycz­nej, szu­ka­ła przez lata ide­al­nej mar­ki maki­ja­żo­wej, któ­ra odpo­wie na potrze­by jej dora­sta­ją­cych córek. Takiej, któ­ra nie zama­lu­je ich praw­dzi­wych twa­rzy, nie zro­bi im efek­tu maski, a pod­kre­śli ich wszyst­kie natu­ral­ne atu­ty. W koń­cu, zapy­ta­ła Tay­lor oraz Ally jakie kosme­ty­ki, uży­wa­ły­by naj­czę­ściej. Pro­ste w uży­ciu, natu­ral­ne, poręcz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne – prze­ko­ny­wa­ły mat­kę cór­ki. Jen­ny nie cze­ka­jąc na powsta­nie nowej mar­ki, posta­no­wi­ła stwo­rzyć swo­ją. Tak w 2015 roku zade­biu­to­wa­ła mar­ka Nude­stix. 

Wie­rzy­my, że natu­ral­ny look pasu­je naj­bar­dziej do naszych twa­rzy! Zosta­ły­śmy stwo­rzo­ne z jedy­ną w swo­im rodza­ju wyglą­dem, więc po co zakry­wać go toną make-up’u? Smu­ga kolo­ru w dwóch miej­scach jest wystar­cza­ją­ca by uwy­dat­nić naj­lep­sze cechy naszej twa­rzy, więc po co nam te wszyst­kie gigan­tycz­ne kolek­cje maki­ja­żu? Wystar­czy jeden stick do twa­rzy, oczu i policz­ków!” – mówią Ally & Tay­lor Fran­kel zało­ży­ciel­ki Nude­stix. 

Mar­ka Nude­stix pocho­dzi z Kana­dy, ale naj­więk­szy suk­ces odnio­sła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, znaj­du­jąc się w kosme­tycz­kach naj­po­pu­lar­niej­szych maki­ja­ży­stów m.in. Mary Phi­lips oraz gwiazd – Kim Kar­da­shian-West, Chris­sy Teigen czy Hila­ry Duff.  

Nude­stix w ofer­cie posia­da wie­lo­funk­cyj­ne kosme­ty­ki w kred­kach. Wszyst­kie pomad­ki, cie­nie do powiek, róże, roz­świe­tla­cze oraz pod­kła­dy są w for­mie stic­ku, któ­ry moż­na bar­dzo łatwo wyjąć z toreb­ki i użyć w dowol­nym miej­scu. Do pro­duk­tu załą­cza­ne jest czar­ne pudeł­ko z logo­ty­pem mar­ki i luster­kiem, a jeśli pro­dukt da się tem­pe­ro­wać, to znaj­dzie­my w zesta­wie tak­że poręcz­ną tem­pe­rów­kę. Każ­dy z nich moż­na uży­wać w róż­ny spo­sób: pod­kład jako bron­zer, pomad­kę jako róż, czy jako cień do powiek. Ich for­mu­ły zosta­ły stwo­rzo­ne z natu­ral­nych skład­ni­ków, są hipo­aler­gicz­ne, bez­glu­te­no­we i bez­za­pa­cho­we, co spra­wia, że są bez­piecz­ne dla każ­de­go typu skó­ry i miej­sca naszej twarzy.

Naj­więk­szym hitem mar­ki jest Nudies All Over Face Blush – sztyft do kon­tu­ro­wa­nia twa­rzy. Mato­wy, lecz deli­kat­ny i moc­no napig­men­to­wa­ny, two­rzy pięk­ne, natu­ral­ne wykoń­cze­nie z odro­bi­ną słoń­ca. Przy­jem­ny bal­sam po nało­że­niu sta­pia się ze skó­rą, co spra­wia, że ta wyglą­da zdro­wo i świe­żo. Moż­na go nakła­dać na trzy róż­ne spo­so­by: jako róż do policz­ków, czy lek­ki bron­zer; jako pomad­kę lub cień do powiek! Ponad­to pro­dukt po jed­nej ze stron posia­da pędze­lek do roz­cie­ra­nia, któ­ry moż­na w każ­dej chwi­li odkrę­cić i wyczy­ścić. Wypro­du­ko­wa­na w Korei lek­ka for­mu­ła jest wodo­od­por­na, wol­na od sili­ko­nów oraz para­be­nów. Stwo­rzo­ny w 6 kolo­rach, ide­al­nych dla każ­de­go odcie­nia skóry.

Nie­kwe­stio­no­wa­ną kró­lo­wą wśród kre­dek od Nude­stix jest kolo­ry­zu­ją­cy bal­sam do ust w kred­ce Gel Colo­ur Lip+Cheek Balm. Super­na­wil­ża­ją­cy bal­sam o głę­bo­kim kolo­rze oraz żelo­wym poły­sku. Zawie­ra 30% nawil­ża­ją­cych olej­ków roślin­nych: z nasion rze­pa­ku, baweł­ny, soi jak rów­nież wita­mi­nę E w roli anty­ok­sy­dan­tu. Zawar­te w nim poli­me­ry żelo­we zapew­nią praw­dzi­wy efekt #glos­sy­lips. Powsta­ła w  8 elek­try­zu­ją­cych kolo­rach nude, któ­re ide­al­nie wpa­su­ją się w codzien­ne rytu­ały, a pod­kre­ślą i usta i policz­ki na raz! 

Mar­ka zade­biu­to­wa­ła w Pol­sce pod­czas warsz­ta­tów popro­wa­dzo­nych przez zało­ży­ciel­ki mar­ki Jen­ny oraz Tay­lor Fran­kel w war­szaw­skim Moon Shot Stu­dio. Pod­czas krót­kiej pre­zen­ta­cji, zapre­zen­to­wa­no mar­kę przed­sta­wi­cie­lom mediów oraz influ­en­ce­rom. Poka­za­ny maki­jaż w 5 minut zro­bił na gościach naj­więk­sze wra­że­nie! Prze­ko­ny­wa­no tak­że, że nie war­to zasła­niać się kilo­gra­ma­mi maki­ja­żu. Slo­gan: #GoNu­de­But­Bet­ter to tak­że filo­zo­fia, któ­ra gło­si, że jeste­śmy natu­ral­nie pięk­ne, a z kosme­ty­ka­mi Nude­stix, może­my być jesz­cze pięk­niej­sze! 

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki Nude­stix moż­na zna­leźć od 30 stycz­nia w skle­pie onli­ne www.douglas.pl a od 1 mar­ca w 20 per­fu­me­riach Douglas: w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Lubi­nie, Szcze­ci­nie, Toru­niu, Opo­lu, Czę­sto­cho­wie, Rado­miu, Kiel­cach, Gdań­sku, Gli­wi­cach oraz Inowrocławiu.

Ofi­cjal­nym dys­try­bu­to­rem mar­ki Nude­stix na tere­nie Pol­ski jest Orbi­co Beau­ty Sp. Z o.o. ul. Sal­sy 2, 02–823 Warszawa.

O mar­ce: 

Jen­ny Fran­kel – kosme­to­log i che­mik, z 15-let­nim doświad­cze­niem w bran­ży kosme­tycz­nej szu­ka­ła przez lata ide­al­nej mar­ki maki­ja­żo­wej, któ­ra odpo­wie na potrze­by jej dora­sta­ją­cych córek. Takiej, któ­ra nie zama­lu­je ich praw­dzi­wych twa­rzy, nie zro­bi im efek­tu maski, a pod­kre­śli ich wszyst­kie natu­ral­ne atu­ty. Zapy­ta­ła Tay­lor oraz Ally jakie kosme­ty­ki, uży­wa­ły­by naj­czę­ściej. Pro­ste w uży­ciu, natu­ral­ne, poręcz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne – prze­ko­ny­wa­ły mat­kę cór­ki. Jen­ny nie cze­ka­jąc na powsta­nie nowej mar­ki, posta­no­wi­ła stwo­rzyć swo­ją. Tak w 2015 roku, na ryn­ku kana­dyj­skim zade­biu­to­wa­ła mar­ka Nude­stix. Wszyst­kie jej kosme­ty­ki są zamknię­te w posta­ci wie­lo­funk­cyj­nych kre­dek, w czar­nym pudeł­ku. Każ­dy z nich moż­na uży­wać w róż­ny spo­sób: pod­kład jako bron­zer, pomad­kę jako róż, czy jako cień do powiek. Ich for­mu­ły zosta­ły stwo­rzo­ne z natu­ral­nych skład­ni­ków, są hipo­aler­gicz­ne, bez­glu­te­no­we i bez­za­pa­cho­we, co spra­wia, że są bez­piecz­ne dla każ­de­go typu skó­ry i miej­sca naszej twa­rzy. W mgnie­niu oka zna­la­zły się one w kosme­tycz­kach sław­nych maki­ja­ży­stów oraz gwiazd m.in. Kim Kar­da­shian-West czy Hila­ry Duff.   

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki są dostęp­ne na stro­nie www.douglas.pl oraz w 20 per­fu­me­riach Douglas na tere­nie całe­go kraju.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nieskazitelna cera z kremowym korektorem Nudestix - Nudefix

Wraz ze zmia­ną aury na jesien­ną i nadej­ściem chłod­nych, desz­czo­wych dni, nasza cera podwój­nie nara­żo­na jest na zanie­czysz­cze­nia, takie jak smog, cięż­ki maki­jaż, czy czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne, a więc sil­ny wiatr, deszcz, czy niska tem­pe­ra­tu­ra. Wówczas…
Więcej
Uroda

Wielofunkcyjne pomadki w płynie - Nudestix Magnetic Lip Plush Paints

Mar­ka Nude­stix, zało­żo­na przez kosme­ty­ka i che­mi­ka powsta­ła z myślą o natu­ral­nych, pod­kre­śla­ją­cych uro­dę kosme­ty­kach do maki­ja­żu. Tak powsta­ły pro­ste w uży­ciu, poręcz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty – nie­mal wszyst­kie zamknię­te w posta­ci wie­lo­funk­cyj­nych kre­dek, z…
Więcej