Uroda

Nieskazitelna cera z kremowym korektorem Nudestix – Nudefix

Wraz ze zmianą aury na jesienną i nadejściem chłodnych, deszczowych dni, nasza cera podwójnie narażona jest na zanieczyszczenia, takie jak smog, ciężki makijaż, czy czynniki atmosferyczne, a więc silny wiatr, deszcz, czy niska temperatura. Wówczas w pogoni za idealną, nieskazitelna cerą sięgamy częściej po ciężkie, kryjące podkłady, z nadzieją, że przetrwają na naszej twarzy co najmniej kilka godzin. Tymczasem, teraz każdego dnia, już za pomocą kilku maźnięć i delikatnej konsystencji nowego korektora marki Nudestix – Nudefix, będziesz wyglądać, promiennie i świeżo.  

kremowy korektor Nudestix - Nudefix

Nie jest tajem­ni­cą, że pod­sta­wą każ­de­go per­fek­cyj­ne­go, kry­ją­ce­go maki­ja­żu jest korek­tor. To on jak żaden pod­kład ukry­wa nasze cie­nie pod ocza­mi, na powie­kach, w stre­fie T czy w kąci­kach nosa. Jaki korek­tor jest naj­lep­szy? War­to uży­wać korek­to­rów, któ­re zawie­ra­ją w swo­im skła­dzie dużo nawil­ża­ją­cych skład­ni­ków – po to, aby skó­ra się nie prze­su­sza­ła, a tusz nie odbi­jał. Dzię­ki temu, nakła­da­ne przez nas pro­duk­ty są znacz­nie trwal­sze. Lek­ko jaśniej­szy odzień korek­to­ra pozwa­la stwo­rzyć efekt świe­żej, zdro­wej skó­ry. Wła­śnie z tą myślą powstał Nude­fix – naj­now­szy pro­dukt kul­to­wej mar­ki Nude­stix. Stwo­rzo­ny dla tych, któ­rzy kocha­ją natu­ral­ny, pro­mien­ny maki­jaż. 

Nude­fix to korek­tor o deli­kat­nej, kre­mo­wej kon­sy­sten­cji, któ­ra zasy­cha­jąc zamie­nia się w nawil­ża­ją­cy puder. Dłu­go­trwa­ła, wol­na od ole­jów for­mu­ła pozwa­la na stop­nio­we budo­wa­nie kry­cia w każ­dym miej­scu na twa­rzy, zapew­nia­jąc per­fek­cyj­ne wykoń­cze­nie. Dzię­ki nie­mu, już sam korek­tor będzie wyglą­dać jak Two­ja skó­ra. Skład pro­duk­tu opar­to na super skład­ni­kach: słod­kiej jago­dzie – zawie­ra­ją­cej natu­ral­ne, deli­kat­ne kwa­sy AHA, eks­trak­cie z łopia­nu więk­sze­go, któ­ry rów­no­wa­ży zawar­ty w skó­rze mikro­biom oraz kwa­su hia­lu­ro­no­we­go – skład­ni­ka dogłęb­nie nawil­ża­ją­ce­go i wypeł­nia­ją­ce­go drob­ne zmarszcz­ki. For­mu­łę wzbo­ga­co­no dodat­ko­wo o super żelo­wą tech­no­lo­gię, któ­ra wygła­dza skó­rę wyrów­nu­jąc jej kolo­ryt i nada­jąc saty­no­we­go wykoń­cze­nia. 

Prócz rewe­la­cyj­ne­go skła­du, korek­tor został wypo­sa­żo­ny w wygod­ną tubę z puszy­stym apli­ka­to­rem, dzię­ki cze­mu apli­ka­cja pro­duk­tu sta­je się jesz­cze szyb­sza i łatwiej­sza. Po zaapli­ko­wa­niu na skó­rę, korek­tor nie­mal od razu wkle­pu­je­my w pożą­da­ne miej­sce, by cie­szyć się nie­ska­zi­tel­ną cerą. Nude­fix świet­nie spraw­dzi się pod­czas szyb­kich popra­wek w cia­gu dnia, ponie­waż nie prze­cią­ża skó­ry i płyn­nie łączy się z inny­mi produktami.

Co wię­cej, nie musisz oba­wiać się o ide­al­ny odcień. Korek­tor Nude­fix znaj­dziesz bowiem w 8 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, któ­re bez tru­du dopa­su­jesz do odcie­nia swo­jej skó­ry. Pro­dukt jest dostęp­ny w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas na tere­nie całe­go kra­ju oraz wkrót­ce tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej douglas.pl.

NUDEFIX Komiks

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdjęcia/komiks: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wielofunkcyjne pomadki w płynie - Nudestix Magnetic Lip Plush Paints

Mar­ka Nude­stix, zało­żo­na przez kosme­ty­ka i che­mi­ka powsta­ła z myślą o natu­ral­nych, pod­kre­śla­ją­cych uro­dę kosme­ty­kach do maki­ja­żu. Tak powsta­ły pro­ste w uży­ciu, poręcz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty – nie­mal wszyst­kie zamknię­te w posta­ci wie­lo­funk­cyj­nych kre­dek, z…
Więcej
MakijażUroda

Marka kosmetyków Nudestix już dostępna w Polsce!

Stwo­rzo­na przez mat­kę i dwie cór­ki, kana­dyj­ska mar­ka Nude­stix chce zmie­nić spo­sób maki­ja­żu wszyst­kich Polek. Chce im udo­wod­nić, że moż­na go zro­bić za pomo­cą jed­ne­go-dwóch kosme­ty­ków trzy­ma­nych w czar­nym, poręcz­nym pudeł­ku. Zamiast zakry­wać nasze wady,…
Więcej