Uroda

W trosce o gładką, nawilżoną skórę – najnowsze produkty CeraVe SA

Każdy produkt CeraVe zawiera niezbędne ceramidy, potrzebne zdrowej skórze do przywrócenia i utrzymania jej naturalnej bariery ochronnej. Najnowsze produkty z linii SA to połączenie technologii MVE pozwalającej na kontrolę procesu nawilżenia przez cały dzień, 10% mocznika, który pomaga przyciągać i zatrzymywać wilgoć oraz kwasu salicylowego, który złuszcza i wygładza, przez co jest niezbędny i niemal niezastąpiony w pielęgnacji szorstkiej, grudkowatej oraz suchej skóry.

W trosce o gładką, nawilżoną skórę - najnowsze produkty CeraVe SA

Wygła­dza­ją­ce bal­sa­my Cera­Ve z 10% mocz­ni­kiem pozwa­la­ją zatrzy­mać wil­goć i zmięk­czyć skó­rę, a jed­no­cze­śnie są nie­oce­nio­nym wspar­ciem dla skó­ry z łusz­czy­cą lub AZS, wzmac­nia­jąc jej barie­rę ochron­ną. Na uwa­gę zasłu­gu­je przede wszyst­kim ich wyso­ki kom­fort sto­so­wa­nia – nie­tłu­sta for­mu­ła szyb­ko się wchła­nia, pozo­sta­wia­jąc miłe uczu­cie nawilżenia.

Mar­ka Cera­Ve wpro­wa­dzi­ła wła­śnie trzy nowe pro­duk­ty do swo­jej linii, w tro­sce o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cą skó­rę. Wśród nich zna­lazł się m.in. Wygła­dza­ją­cy bal­sam SA z mocz­ni­kiem, stwo­rzo­ny dla skó­ry szorst­kiej, z grud­ka­mi, i suchej, został wzbo­ga­co­ny o cen­ne cera­mi­dy, zapew­nia­jąc opty­mal­ny poziom nawil­że­nia i popra­wia­jąc fak­tu­rę skó­ry. Co wię­cej, jego inno­wa­cyj­na for­mu­ła MVE spra­wia, że regu­lar­nie sto­so­wa­ny sku­tecz­nie zmięk­cza, złusz­cza i wygła­dza skó­rę. Dodat­ko­wo, został wzbo­ga­co­ny kwa­sem hia­lu­ro­no­wym i sali­cy­lo­wym, któ­re to skład­ni­ki są uwal­nia­ne stop­nio­wo, dzię­ki cze­mu efek­ty są widocz­ne i odczu­wal­ne przez cały dzień. Bal­sam nie tyl­ko wspa­nia­le łago­dzi wszel­kie podraż­nie­nia, ale przede wszyst­kim zapo­bie­ga ich powsta­wa­niu, przez co zale­ca­ny jest w codzien­nej, pod­sta­wo­wej pielęgnacji.

Jaki jest ide­al­ny krem do stóp? Z pew­no­ścią powi­nien zapo­bie­gać rogo­wa­ce­niu skó­ry, jed­no­cze­śnie ją nawil­ża­jąc i nie powo­du­jąc podraż­nień – taki jest wła­śnie Rege­ne­ru­ją­cy Krem do Stóp Cera­Ve dla skó­ry bar­dzo suchej, prze­su­szo­nej i szorst­kiej. Jeśli zma­gasz się z pogru­bia­łym naskór­kiem na pię­tach czy pal­cach, ten krem pora­dzi sobie z nimi bły­ska­wicz­nie. W jego skła­dzie znaj­dzie­my mle­czan amo­nu, któ­ry dobrze złusz­cza skó­rę, jed­no­cze­śnie jej nie podraż­nia­jąc – to dla­te­go bez obaw możesz uży­wać go nawet przy tej bar­dzo wraż­li­wej skó­rze. Dzię­ki regu­lar­ne­mu sto­so­wa­niu, dzień po dniu Two­je sto­py będą sta­wać się coraz gład­sze. Pro­dukt ten nie tyl­ko świet­nie wygła­dza pię­ty, ale i je nawil­ża. A wszyst­ko to dzię­ki trzem klu­czo­wym dla zdro­wia skó­ry cera­mi­dom, któ­re pozwa­la­ją rege­ne­ro­wać sto­py i odbu­do­wać barie­rę ochron­ną skó­ry, kojąc ją i inten­syw­nie nawil­ża­jąc. Krem świet­nie spraw­dzi się tak­że w przy­pad­ku suchych stóp u dzie­ci, ponie­waż jest nie tyl­ko deli­kat­ny, ale i bez­za­pa­cho­wy, przez co zmniej­sza ryzy­ko infek­cji skóry.

Jakie­go żelu do mycia twa­rzy uży­wasz na co dzień? Skó­ra sucha i podat­na na podraż­nie­nia wyma­ga spe­cjal­nej pie­lę­gna­cji, dla­te­go dobry żel do mycia powi­nien nie tyl­ko usu­wać zanie­czysz­cze­nia i nad­miar sebum, ale tak­że być wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, tak jak Cera­Ve SA Wygła­dza­ją­cy żel do mycia, któ­ry jest wygod­ny w sto­so­wa­niu i zawie­ra cen­ne cera­mi­dy, kwas hia­lu­ro­no­wy i nia­cy­na­mid, gwa­ran­tu­jąc skó­rze opty­mal­ne nawil­że­nie. Jego spe­cja­li­stycz­na for­mu­ła pozwa­la zaś na sku­tecz­ne złusz­cza­nie i zmięk­cza­nie skó­ry, a tak­że wygła­dza­nie jej suchej i szorst­kiej powierzch­ni. Ponad­to, żel zmniej­sza pro­duk­cję sebum, dzię­ki cze­mu moż­na go uży­wać rów­nież w przy­pad­ku pro­ble­mów z trą­dzi­kiem: łago­dzi bowiem podraż­nie­nia, wyka­zu­jąc dzia­ła­nie koją­ce i odświe­ża­ją­ce oraz usu­wa­jąc wszel­kie zanie­czysz­cze­nia i tłuszcz. Jego dzia­ła­nie jest kom­plek­so­we: Wygła­dza­ją­cy żel do mycia wzmac­nia barie­rę ochron­ną skó­ry, zapew­nia­jąc uczu­cie kom­for­tu, nawil­ża­jąc, wygła­dza­jąc i chro­niąc. Co istot­ne, jako pro­dukt hipo­aler­gicz­ny spraw­dzi się nawet przy cerze wraż­li­wej i podat­nej na podrażnienia.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Długotrwałe nawilżenie i ochrona przed słońcem bez kompromisów - najnowszy Krem do Twarzy CeraVe SPF 50

Cera­Ve to zna­na mar­ka stwo­rzo­na przy współ­pra­cy z der­ma­to­lo­ga­mi, któ­rej filo­zo­fia opie­ra się na zało­że­niu, że pra­wi­dło­wa, natu­ral­na barie­ra ochron­na to klucz do zdro­wo wyglą­da­ją­cej skó­ry, a zasto­so­wa­nie cera­mi­dów w codzien­nej pie­lę­gna­cji ma ogrom­ne znaczenie…
Więcej
Uroda

Oczyszczanie twarzy w domu - jaką metodę wybrać

Oczysz­cza­nie twa­rzy to pierw­szy i naj­waż­niej­szy etap w pie­lę­gna­cji cery.  Gdy twarz jest odpo­wied­nio oczysz­czo­na, jej kon­dy­cja też sta­je się lep­sza, a pory moc­niej absor­bu­ją skład­ni­ki z zaapli­ko­wa­nych kolej­no kosme­ty­ków.    Oczysz­cza­nie twa­rzy to codzienna…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas ciepłych…
Więcej