Uroda

Długotrwałe nawilżenie i ochrona przed słońcem bez kompromisów – najnowszy Krem do Twarzy CeraVe SPF 50

CeraVe to znana marka stworzona przy współpracy z dermatologami, której filozofia opiera się na założeniu, że prawidłowa, naturalna bariera ochronna to klucz do zdrowo wyglądającej skóry, a zastosowanie ceramidów w codziennej pielęgnacji ma ogromne znaczenie dla przywrócenia jej optymalnego funkcjonowania. W tym sezonie marka CeraVe prezentuje długo wyczekiwaną nowość – krem do codziennego stosowania, który oprócz głębokiego, długotrwałego nawilżenia zapewnia jednocześnie wysoką ochronę przed działaniem promieniowania UV.

Nawilżający Krem do Twarzy CeraVe SPF 50

Nawil­ża­ją­cy Krem do Twa­rzy Cera­Ve SPF 50

Trze­ba pamię­tać, że dla naszej skó­ry nawet spa­cer w pochmur­ny dzień jest jak pobyt na sło­necz­nej pla­ży, bowiem pro­mie­nie UVA/UVB przez cały rok docie­ra­ją do naskór­ka, powo­du­jąc uszko­dze­nia w jego głę­bo­kich war­stwach. Nawil­ża­ją­cy Krem do Twa­rzy Cera­Ve SPF 50 opra­co­wa­no, aby zapew­niać skó­rze sze­ro­kie spek­trum ochro­ny przed szko­dli­wy­mi pro­mie­nia­mi słoń­ca. Dzię­ki nowo­cze­snej recep­tu­rze powsta­łej przy współ­pra­cy z der­ma­to­lo­ga­mi, oprócz ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej zapew­nia dodat­ko­wo głę­bo­kie nawil­że­nie i wzmac­nia barie­rę ochron­ną skóry.

Nawil­ża­ją­cy Krem do Twa­rzy Cera­Ve SPF 50 ma w skła­dzie same koją­ce i nawil­ża­ją­ce skład­ni­ki, w tym trzy klu­czo­we cera­mi­dy. Nie każ­dy zda­je sobie spra­wę, że te związ­ki che­micz­ne z gru­py lipi­dów mogą sta­no­wić aż do 50% natu­ral­nej barie­ry skó­ry, przez co są dla niej nie­zwy­kle waż­ne i zna­czą­co wpły­wa­ją na poziom ela­stycz­no­ści i nawil­że­nia naszej skó­ry. Gdy uby­wa jej cera­mi­dów, np. za spra­wą szko­dli­we­go dzia­ła­nia słoń­ca, cera nie tyl­ko wyglą­da sta­rzej, ale jest też bar­dziej podat­na na podraż­nie­nia. Dla­te­go też, regu­lar­ne sto­so­wa­nie pro­duk­tów z cera­mi­da­mi wzmac­nia natu­ral­ne funk­cje ochron­ne skó­ry, gwa­ran­tu­jąc dłu­go­trwa­ły efekt opty­mal­ne­go nawil­że­nia. Poza cera­mi­da­mi, krem wzbo­ga­co­no tak­że o wyjąt­ko­we skład­ni­ki, tj. nia­cy­na­mid, któ­ry koi, łago­dzi i wzmac­nia, chro­niąc naskó­rek przed zanie­czysz­cze­nia­mi, wita­mi­nę E, któ­ra jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem i poma­ga zabez­pie­czać skó­rę przed nega­tyw­nym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków oraz kwas hia­lu­ro­no­wy zapew­nia­ją­cy natu­ral­ne nawil­że­nie przez cały dzień. Co istot­ne, dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii MVE wszyst­kie aktyw­ne skład­ni­ki kre­mu, są uwal­nia­ne stop­nio­wo, sto­jąc na stra­ży dłu­go­trwa­łe­go nawil­ża­nia, nawet do 24 godzin.

To jed­nak nie koniec zalet Nawil­ża­ją­ce­go Kre­mu do Twa­rzy Cera­Ve SPF 50. Jest to bowiem pro­dukt kom­plet­ny, któ­ry  poza uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi pie­lę­gna­cyj­ny­mi zapew­nia jesz­cze jed­ną, arcy­waż­ną ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UVA i UVB, któ­re jest czyn­ni­kiem sil­nie nisz­czą­cym skó­rę i naru­sza­jąc barie­rę ochron­ną naskór­ka słoń­ce przy­spie­sza sta­rze­nie, powsta­wa­nie zmarsz­czek, prze­bar­wień i zna­mion. 

Z pew­no­ścią każ­dy z nas dosko­na­le zda­je sobie spra­wę, że codzien­na ochro­na prze­ciw­sło­necz­na jest obec­nie gwa­ran­tem uda­nej pie­lę­gna­cji. Co wię­cej, pro­dukt chro­ni skó­rę przed szko­dli­wy­mi czą­stecz­ka­mi zanie­czysz­czeń śro­do­wi­sko­wych, któ­re mogą m.in. zaty­kać pory i powo­do­wać szyb­sze sta­rze­nie się skó­ry. To krem ide­al­ny do codzien­ne­go sto­so­wa­nia przez cały rok, któ­ry poza uni­kal­nym dzia­ła­niem, z uwa­gi na deli­kat­ną for­mu­łę jest lek­ki, nie­tłu­sty i szyb­ko się wchła­nia. W dodat­ku, nie zawie­ra sub­stan­cji zapa­cho­wych ani skład­ni­ków, któ­re mogły­by dzia­łać kome­do­gen­nie (nie zaty­ka porów), nie pozo­sta­wia bia­łych śla­dów i jest odpo­wied­ni dla wszyst­kich karnacji.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

W trosce o gładką, nawilżoną skórę - najnowsze produkty CeraVe SA

Każ­dy pro­dukt Cera­Ve zawie­ra nie­zbęd­ne cera­mi­dy, potrzeb­ne zdro­wej skó­rze do przy­wró­ce­nia i utrzy­ma­nia jej natu­ral­nej barie­ry ochron­nej. Naj­now­sze pro­duk­ty z linii SA to połą­cze­nie tech­no­lo­gii MVE pozwa­la­ją­cej na kon­tro­lę pro­ce­su nawil­że­nia przez cały dzień, 10%…
Więcej
Uroda

Oczyszczanie twarzy w domu - jaką metodę wybrać

Oczysz­cza­nie twa­rzy to pierw­szy i naj­waż­niej­szy etap w pie­lę­gna­cji cery.  Gdy twarz jest odpo­wied­nio oczysz­czo­na, jej kon­dy­cja też sta­je się lep­sza, a pory moc­niej absor­bu­ją skład­ni­ki z zaapli­ko­wa­nych kolej­no kosme­ty­ków.    Oczysz­cza­nie twa­rzy to codzienna…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas ciepłych…
Więcej