Uroda

Oczyszczanie twarzy w domu – jaką metodę wybrać

Oczyszczanie twarzy to pierwszy i najważniejszy etap w pielęgnacji cery.  Gdy twarz jest odpowiednio oczyszczona, jej kondycja też staje się lepsza, a pory mocniej absorbują składniki z zaaplikowanych kolejno kosmetyków. 

 

Oczyszczanie twarzy w domu - jaką metodę wybrać: DermaQuest terapeutyczny żel do mycia z kwasem glikolowym, NUXE oczyszczająca pianka micelarna, SVR żel do twarzy, NUXE żel do twarzy i ciała, CHANEL olejek do demakijażu Anti-Pollution, La Roche-Posay Effaclar żel do twarzy, Avène Trixera Nutrition żel do twarzy i ciała, CeraVe emulsja do kąpieli.

Oczysz­cza­nie twa­rzy w domu – jaką meto­dę wybrać: Der­ma­Qu­est tera­peu­tycz­ny żel do mycia z kwa­sem gli­ko­lo­wym, NUXE oczysz­cza­ją­ca pian­ka mice­lar­na, SVR żel do twa­rzy, NUXE żel do twa­rzy i cia­ła, CHANEL ole­jek do dema­ki­ja­żu Anti-Pol­lu­tion, La Roche-Posay Effac­lar żel do twa­rzy, Avène Tri­xe­ra Nutri­tion żel do twa­rzy i cia­ła, Cera­Ve emul­sja do kąpieli.

Oczysz­cza­nie twa­rzy to codzien­na pra­ca, któ­rą powin­ni­śmy wyko­ny­wać pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji (rano wystar­czy zmyć kre­my wodą lub deli­kat­ną pian­ką i toni­zo­wać skó­rę). Rodzaj war­to dosto­so­wać do typu cery, a tak­że uroz­ma­icać oczysz­cza­nie o peelin­gi i masecz­ki. 

Oczyszczanie twarzy olejem

Oczysz­cza­nie twa­rzy ole­jem to spo­sób, któ­ry po pierw­sze zmy­wa maki­jaż, a po dru­gie dobrze radzi sobie z zanie­czysz­cze­nia­mi i sebum. To nie tyl­ko meto­da dla posia­da­czy cery suchej, z ole­jów nie­ko­me­do­gen­nych, na przy­kład z orze­chów wło­skich, mogą sko­rzy­stać tak­że oso­by o cerze mie­sza­nej i tłu­stej. Olej dzia­ła lepiej niż woda i sub­stan­cje powierzch­nio­wo czyn­ne z tego powo­du, że jego czą­stecz­ki dosłow­nie przy­kle­ja­ją się do zabru­dzeń i je roz­pusz­cza­ją, nie naru­sza­jąc przy tym war­stwy lipi­do­wej naskórka.

Podwójne oczyszczanie twarzy 

Podwój­ne oczysz­cza­nie twa­rzy łączy się bez­po­śred­nio z myciem twa­rzy ole­jem. Dobrze jest taki olej następ­nie dokład­nie zmyć z twa­rzy innym pro­duk­tem – pian­ką lub żelem na bazie wody. 

Dwu­stop­nio­we oczysz­cza­nie twa­rzy war­to wpro­wa­dzić szcze­gól­nie, gdy mamy kło­pot z zaskór­ni­ka­mi. Jego for­mę może­my bez kło­po­tu dosto­so­wy­wać do sie­bie, a gdy nie lubi­my sto­so­wać wie­lu kosme­ty­ków – podwój­nie umyć twarz tym samym pro­duk­tem. Lep­sze efek­ty uzy­ska­my jed­nak sto­su­jąc dwa pro­duk­ty – na przy­kład deli­kat­ną zmięk­cza­ją­cą pian­kę z gli­ce­ry­ną i żel o dzia­ła­niu anty­bak­te­ryj­nym. 

Oczyszczanie twarzy szczoteczką

Twarz może­my oczysz­czać tak­że szczo­tecz­ką. Naj­po­pu­lar­niej­sza to szczo­tecz­ka o sonicz­nych wibra­cjach. Wibra­cje te mają dużą czę­sto­tli­wość drgań, dzię­ki cze­mu efek­tyw­niej niż mecha­nicz­ne szczo­tecz­ki oczysz­cza­ją pory. Wyko­nu­ją tak­że mecha­nicz­ny peeling i złusz­cza­ją cerę. W efek­cie skó­ra jest gład­sza, a pory oczysz­czo­ne. Szczo­tecz­kę do twa­rzy war­to sto­so­wać oko­ło raz w tygodniu.

Oczyszczanie twarzy w domu – peelingi i maski 

Uzu­peł­nie­niem oczysz­cza­nia twa­rzy są peelin­gi i maski, któ­re wyko­nu­je­my rów­nież śred­nio raz na sie­dem dni. Naj­lep­sze dla wszyst­kich rodza­jów cer są peelin­gi enzy­ma­tycz­ne, któ­re w prze­ci­wień­stwie do peelin­gów z dro­bin­ka­mi, nie podraż­nia­ją skó­ry, ale ją oczysz­cza­ją i złusz­cza­ją. Po peelin­gu war­to każ­do­ra­zo­wo nało­żyć masecz­kę, a jeśli zale­ży nam na dogłęb­nym oczysz­cze­niu porów, rów­nież może to być maska oczysz­cza­ją­ca, na przy­kład z bia­łej lub zie­lo­nej glin­ki. Taki rytu­ał peelin­gu i maski da nam efekt, jak po wizy­cie u kosme­tycz­ki. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej