Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każda pora roku inaczej wpływa na kondycję naszej skóry. Dlatego tak ważne jest, aby dostosować codzienną pielęgnację do panujących warunków. Lato to suche powietrze od klimatyzacji i mocne promieniowanie UV. Jak pielęgnować skórę podczas ciepłych miesięcy?

Jak dbać o skórę latem?

Jak dbać o skó­rę latem? Eisen­berg krem nawil­ża­ją­cy SPF 15 for­mu­la Trio-Mole­cu­lar®; CHANEL HYDRA BEAUTY esen­cja z mikro­kro­pel­ka­mi kame­lii; BIODERMA krem do twa­rzy SPF 30/Su­per-Pharm;  La Mer flu­id SPF 50; CHANEL mgieł­ka HYDRA BEAUTY Essen­ce Mist; krem do opa­la­nia twa­rzy SPF 50 NUXE Sun; La Mer Cool gel – krem do twa­rzy; GUERLAIN krem pod oczy; SVR Sen­si­fi­ne AR SPF 50+  krem do twa­rzy­/Su­per-Pharm; ZO® Skin Health krem z fil­trem ochron­nym i baza pod pod­kład w jed­nym SPF 30; Cera­Ve krem pod oczy; La Roche-Posay Effac­lar Mat – sebo – regu­lu­ją­cy krem nawil­ża­ją­cy­//Su­per-Pharm.

Kocha­my lato za dłu­gie, cie­płe wie­czo­ry i wie­le sło­necz­nych dni. Nie­ste­ty, dla naszej skó­ry nie jest to zawsze naj­lep­szy okres. Musi­my chro­nić ją przed słoń­cem, nawil­żać, ale i jed­no­cze­śnie nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia. Jak to zro­bić?

Kwasy i retinol latem 

Po pierw­sze, na czas lata powin­ni­śmy odsta­wić nie­któ­re aktyw­ne skład­ni­ki. To nie jest dobry czas na kura­cje z pomo­cą moc­nych kwa­sów, reti­no­lu lub izo­tre­ty­no­iny. Wszyst­ko przez wzgląd na sil­ne pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB. Skład­ni­ki, o któ­rych mowa uwraż­li­wia­ją skó­rę na dzia­ła­nie słoń­ca, co w efek­cie może pro­wa­dzić do podraż­nień, opa­rzeń, prze­bar­wień i przed­wcze­sne­go sta­rze­nia.

Może­my jedy­nie się­gnąć po niskie stę­że­nia kwa­sów w kre­mie lub serum. Naj­le­piej te, któ­re nie powo­du­ją foto uczu­leń (np. aze­la­ino­wy). Musi­my jed­nak zawsze pamię­tać o sto­so­wa­niu kre­mów z wyso­kim fil­trem – przy­naj­mniej SPF 50 i  A+. War­to uwa­żać tak­że z wita­mi­ną C -  co praw­da, nie spo­wo­du­je ona nowych prze­bar­wień, ale pod­da­na na dzia­ła­nie słoń­ca, stra­ci swo­je wła­ści­wo­ści.  

Najlepsze kosmetyki do twarzy na lato 

Pod­czas lata powin­ni­śmy zmie­nić swo­je odżyw­cze kre­my na nie­co lżej­sze. Oso­by o skó­rze z ten­den­cją do zapy­cha­nia powin­ny w let­nich mie­sią­cach uwa­żać z ole­ja­mi pod­czas noc­nej pie­lę­gna­cji. Jeśli cho­dzi o kre­my na dzień, pożą­da­ne są wszel­kie lek­kie, żelo­we for­mu­ły z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, któ­re jed­no­cze­śnie pobu­dza­ją i nawil­żą skó­rę. 

Gdy doskwie­ra­ją nam upa­ły, musi­my moc­niej przyj­rzeć się codzien­ne­mu oczysz­cza­niu skó­ry. Się­gnij­my po deli­kat­ne pian­ki i żele do twa­rzy z eks­trak­ta­mi roślin­ny­mi. Myj­my dokład­nie skó­rę dwa razy dzien­nie – rano i wie­czo­rem.

Gdy tem­pe­ra­tu­ry za oknem się­ga­ją 30 stop­ni war­to mieć przy sobie deli­kat­ną, nawil­ża­ją­cą mgieł­kę do twa­rzy. Szcze­gól­nie, jeśli wie­le cza­su spę­dza­my w kli­ma­ty­zo­wa­nym pomiesz­cze­niu. Taki kosme­tyk z jed­nej stro­ny da nam upra­gnio­ne uczu­cie chło­du, z dru­giej zaś ochro­ni skó­rę przed nad­mier­nym prze­su­sze­niem od wen­ty­la­cji.

Rów­nie waż­ny w tym cza­sie jest maki­jaż – zamiast cięż­kich pod­kła­dów sta­wiaj­my na lek­kie kre­my BB lub pod­kła­dy i pudry mine­ral­ne. Pozwo­lą skó­rzę oddy­chać, w dodat­ku bar­dzo czę­sto wzbo­ga­co­ne są o fil­try UV, o któ­rych latem, napraw­dę nigdy nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej