Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każda pora roku inaczej wpływa na kondycję naszej skóry. Dlatego tak ważne jest, aby dostosować codzienną pielęgnację do panujących warunków. Lato to suche powietrze od klimatyzacji i mocne promieniowanie UV. Jak pielęgnować skórę podczas ciepłych miesięcy?

Jak dbać o skórę latem?

Jak dbać o skó­rę latem? Eisen­berg krem nawil­ża­ją­cy SPF 15 for­mu­la Trio-Mole­cu­lar®; CHANEL HYDRA BEAUTY esen­cja z mikro­kro­pel­ka­mi kame­lii; BIODERMA krem do twa­rzy SPF 30/Su­per-Pharm;  La Mer flu­id SPF 50; CHANEL mgieł­ka HYDRA BEAUTY Essen­ce Mist; krem do opa­la­nia twa­rzy SPF 50 NUXE Sun; La Mer Cool gel – krem do twa­rzy; GUERLAIN krem pod oczy; SVR Sen­si­fi­ne AR SPF 50+  krem do twa­rzy­/Su­per-Pharm; ZO® Skin Health krem z fil­trem ochron­nym i baza pod pod­kład w jed­nym SPF 30; Cera­Ve krem pod oczy; La Roche-Posay Effac­lar Mat – sebo – regu­lu­ją­cy krem nawil­ża­ją­cy­//Su­per-Pharm.

Kocha­my lato za dłu­gie, cie­płe wie­czo­ry i wie­le sło­necz­nych dni. Nie­ste­ty, dla naszej skó­ry nie jest to zawsze naj­lep­szy okres. Musi­my chro­nić ją przed słoń­cem, nawil­żać, ale i jed­no­cze­śnie nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia. Jak to zro­bić?

Kwasy i retinol latem 

Po pierw­sze, na czas lata powin­ni­śmy odsta­wić nie­któ­re aktyw­ne skład­ni­ki. To nie jest dobry czas na kura­cje z pomo­cą moc­nych kwa­sów, reti­no­lu lub izo­tre­ty­no­iny. Wszyst­ko przez wzgląd na sil­ne pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB. Skład­ni­ki, o któ­rych mowa uwraż­li­wia­ją skó­rę na dzia­ła­nie słoń­ca, co w efek­cie może pro­wa­dzić do podraż­nień, opa­rzeń, prze­bar­wień i przed­wcze­sne­go sta­rze­nia.

Może­my jedy­nie się­gnąć po niskie stę­że­nia kwa­sów w kre­mie lub serum. Naj­le­piej te, któ­re nie powo­du­ją foto uczu­leń (np. aze­la­ino­wy). Musi­my jed­nak zawsze pamię­tać o sto­so­wa­niu kre­mów z wyso­kim fil­trem – przy­naj­mniej SPF 50 i  A+. War­to uwa­żać tak­że z wita­mi­ną C -  co praw­da, nie spo­wo­du­je ona nowych prze­bar­wień, ale pod­da­na na dzia­ła­nie słoń­ca, stra­ci swo­je wła­ści­wo­ści.  

Najlepsze kosmetyki do twarzy na lato 

Pod­czas lata powin­ni­śmy zmie­nić swo­je odżyw­cze kre­my na nie­co lżej­sze. Oso­by o skó­rze z ten­den­cją do zapy­cha­nia powin­ny w let­nich mie­sią­cach uwa­żać z ole­ja­mi pod­czas noc­nej pie­lę­gna­cji. Jeśli cho­dzi o kre­my na dzień, pożą­da­ne są wszel­kie lek­kie, żelo­we for­mu­ły z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, któ­re jed­no­cze­śnie pobu­dza­ją i nawil­żą skó­rę. 

Gdy doskwie­ra­ją nam upa­ły, musi­my moc­niej przyj­rzeć się codzien­ne­mu oczysz­cza­niu skó­ry. Się­gnij­my po deli­kat­ne pian­ki i żele do twa­rzy z eks­trak­ta­mi roślin­ny­mi. Myj­my dokład­nie skó­rę dwa razy dzien­nie – rano i wie­czo­rem.

Gdy tem­pe­ra­tu­ry za oknem się­ga­ją 30 stop­ni war­to mieć przy sobie deli­kat­ną, nawil­ża­ją­cą mgieł­kę do twa­rzy. Szcze­gól­nie, jeśli wie­le cza­su spę­dza­my w kli­ma­ty­zo­wa­nym pomiesz­cze­niu. Taki kosme­tyk z jed­nej stro­ny da nam upra­gnio­ne uczu­cie chło­du, z dru­giej zaś ochro­ni skó­rę przed nad­mier­nym prze­su­sze­niem od wen­ty­la­cji.

Rów­nie waż­ny w tym cza­sie jest maki­jaż – zamiast cięż­kich pod­kła­dów sta­wiaj­my na lek­kie kre­my BB lub pod­kła­dy i pudry mine­ral­ne. Pozwo­lą skó­rzę oddy­chać, w dodat­ku bar­dzo czę­sto wzbo­ga­co­ne są o fil­try UV, o któ­rych latem, napraw­dę nigdy nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej