Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każda pora roku inaczej wpływa na kondycję naszej skóry. Dlatego tak ważne jest, aby dostosować codzienną pielęgnację do panujących warunków. Lato to suche powietrze od klimatyzacji i mocne promieniowanie UV. Jak pielęgnować skórę podczas ciepłych miesięcy?

Jak dbać o skórę latem?

Jak dbać o skó­rę latem? Eisen­berg krem nawil­ża­ją­cy SPF 15 for­mu­la Trio-Mole­cu­lar®; CHANEL HYDRA BEAUTY esen­cja z mikro­kro­pel­ka­mi kame­lii; BIODERMA krem do twa­rzy SPF 30/Su­per-Pharm;  La Mer flu­id SPF 50; CHANEL mgieł­ka HYDRA BEAUTY Essen­ce Mist; krem do opa­la­nia twa­rzy SPF 50 NUXE Sun; La Mer Cool gel – krem do twa­rzy; GUERLAIN krem pod oczy; SVR Sen­si­fi­ne AR SPF 50+  krem do twa­rzy­/Su­per-Pharm; ZO® Skin Health krem z fil­trem ochron­nym i baza pod pod­kład w jed­nym SPF 30; Cera­Ve krem pod oczy; La Roche-Posay Effac­lar Mat – sebo – regu­lu­ją­cy krem nawil­ża­ją­cy­//Su­per-Pharm.

Kocha­my lato za dłu­gie, cie­płe wie­czo­ry i wie­le sło­necz­nych dni. Nie­ste­ty, dla naszej skó­ry nie jest to zawsze naj­lep­szy okres. Musi­my chro­nić ją przed słoń­cem, nawil­żać, ale i jed­no­cze­śnie nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia. Jak to zrobić?

Kwasy i retinol latem 

Po pierw­sze, na czas lata powin­ni­śmy odsta­wić nie­któ­re aktyw­ne skład­ni­ki. To nie jest dobry czas na kura­cje z pomo­cą moc­nych kwa­sów, reti­no­lu lub izo­tre­ty­no­iny. Wszyst­ko przez wzgląd na sil­ne pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB. Skład­ni­ki, o któ­rych mowa uwraż­li­wia­ją skó­rę na dzia­ła­nie słoń­ca, co w efek­cie może pro­wa­dzić do podraż­nień, opa­rzeń, prze­bar­wień i przed­wcze­sne­go starzenia.

Może­my jedy­nie się­gnąć po niskie stę­że­nia kwa­sów w kre­mie lub serum. Naj­le­piej te, któ­re nie powo­du­ją foto uczu­leń (np. aze­la­ino­wy). Musi­my jed­nak zawsze pamię­tać o sto­so­wa­niu kre­mów z wyso­kim fil­trem – przy­naj­mniej SPF 50 i  A+. War­to uwa­żać tak­że z wita­mi­ną C -  co praw­da, nie spo­wo­du­je ona nowych prze­bar­wień, ale pod­da­na na dzia­ła­nie słoń­ca, stra­ci swo­je wła­ści­wo­ści.  

Najlepsze kosmetyki do twarzy na lato 

Pod­czas lata powin­ni­śmy zmie­nić swo­je odżyw­cze kre­my na nie­co lżej­sze. Oso­by o skó­rze z ten­den­cją do zapy­cha­nia powin­ny w let­nich mie­sią­cach uwa­żać z ole­ja­mi pod­czas noc­nej pie­lę­gna­cji. Jeśli cho­dzi o kre­my na dzień, pożą­da­ne są wszel­kie lek­kie, żelo­we for­mu­ły z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, któ­re jed­no­cze­śnie pobu­dza­ją i nawil­żą skó­rę. 

Gdy doskwie­ra­ją nam upa­ły, musi­my moc­niej przyj­rzeć się codzien­ne­mu oczysz­cza­niu skó­ry. Się­gnij­my po deli­kat­ne pian­ki i żele do twa­rzy z eks­trak­ta­mi roślin­ny­mi. Myj­my dokład­nie skó­rę dwa razy dzien­nie – rano i wieczorem.

Gdy tem­pe­ra­tu­ry za oknem się­ga­ją 30 stop­ni war­to mieć przy sobie deli­kat­ną, nawil­ża­ją­cą mgieł­kę do twa­rzy. Szcze­gól­nie, jeśli wie­le cza­su spę­dza­my w kli­ma­ty­zo­wa­nym pomiesz­cze­niu. Taki kosme­tyk z jed­nej stro­ny da nam upra­gnio­ne uczu­cie chło­du, z dru­giej zaś ochro­ni skó­rę przed nad­mier­nym prze­su­sze­niem od wentylacji.

Rów­nie waż­ny w tym cza­sie jest maki­jaż – zamiast cięż­kich pod­kła­dów sta­wiaj­my na lek­kie kre­my BB lub pod­kła­dy i pudry mine­ral­ne. Pozwo­lą skó­rzę oddy­chać, w dodat­ku bar­dzo czę­sto wzbo­ga­co­ne są o fil­try UV, o któ­rych latem, napraw­dę nigdy nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyki antyoksydacyjne do twarzy: ochrona skóry przed wolnymi rodnikami

Anty­ok­sy­dan­ty sta­no­wią naszą broń w wal­ce z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi – ale czym dokład­nie są i jak korzyst­nie wpły­wa­ją na naszą skó­rę? Wol­ne rod­ni­ki, zwa­ne tak­że utle­nia­cza­mi, to czą­stecz­ki, któ­re posia­da­ją co naj­mniej jeden nie­spa­ro­wa­ny elek­tron. Chociaż…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej