Styl życia

W TK Maxx markowe okazje są dostępne każdego dnia!

Listopad, to dla wielu czas oczekiwania na zakupowe szaleństwo, ale… po co czekać? W TK Maxx perełki od projektantów i znanych marek codziennie są dostępne w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie, a w listopadzie we wszystkich sklepach w Polsce będzie można odkryć jeszcze więcej markowych okazji.

W TK Maxx markowe okazje są dostępne każdego dnia!

Cały mie­siąc będzie stał pod zna­kiem pię­ciu wyjąt­ko­wo dużych, tema­tycz­nych dostaw. Uni­ka­to­we pereł­ki w cenach do 60% niż­szych* będą witać klien­tów ogrom­ną daw­ką inspi­ra­cji i możliwości!

Na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da zaku­po­we sza­leń­stwo cze­ka na miło­śni­ków butów! Dostęp­ne będą m.in. bot­ki z ory­gi­nal­ny­mi prin­ta­mi, ele­ganc­kie szpil­ki, cie­płe śnie­gow­ce i wie­le innych mode­li butów wyso­kiej jako­ści w wyjąt­ko­wo niskich cenach.

Dru­gi tydzień to dosko­na­ły moment na zakup ide­al­nej toreb­ki – wie­czo­ro­wej, podróż­nej czy na co dzień, któ­ra zmie­ści wszyst­kie nie­zbęd­ne nam przed­mio­ty. Na fanów spor­tu będą cze­kać tak­że uni­ka­to­we tor­by ide­al­ne na tre­ning. Brzmi zachęcająco?

Trze­ci tydzień ucie­szy wiel­bi­cie­li luk­su­so­we­go szy­ku, ponie­waż obfi­to­wać będzie w pereł­ki od naj­więk­szych pro­jek­tan­tów! Ponad­cza­so­we sukien­ki, naj­mod­niej­sze swe­try czy spód­ni­ce z naj­now­szych kolek­cji to tyl­ko namiast­ka skar­bów, któ­re zasta­ną poszu­ki­wa­czy skarbów.

Czwar­ty tydzień to świę­to dla wszyst­kich tych, dla któ­rych kuch­nia jest naj­waż­niej­szym miej­scem w domu! Do TK Maxx tra­fi wyjąt­ko­wo dużo akce­so­riów do goto­wa­nia, pro­duk­tów spo­żyw­czych z całe­go świa­ta czy też wyjąt­ko­wych zastaw w naj­róż­niej­szych kolo­rach i wzo­rach! 

Ostat­ni, pią­ty tydzień to oka­zja na upo­lo­wa­nie wyjąt­ko­we­go asor­ty­men­tu dla męż­czyzn. W skle­pach cze­kać będą zarów­no gar­ni­tu­ry, kla­sycz­ne spodnie, ale też blu­zy tre­nin­go­we i kolo­ro­we t‑shirty. 

O TK Maxx:

TK Maxx to sieć skle­pów, ofe­ru­ją­ca sze­ro­ki wybór ubrań dam­skich, męskich, dzie­cię­cych oraz butów, akce­so­riów i dodat­ków dla domu mod­nych marek – wszyst­ko w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie. Kon­cep­cja fir­my opie­ra się na uni­ka­to­wym mode­lu off-pri­ce, któ­ry pole­ga na sprze­da­ży pro­duk­tów zna­nych marek i pro­jek­tan­tów po oka­zyj­nych cenach. 

W odróż­nie­niu od innych skle­pów, któ­re zaopa­tru­ją się w dosta­wy kil­ka razy do roku, TK Maxx uzu­peł­nia asor­ty­ment aż kil­ka razy w tygo­dniu. Dzie­je się to za spra­wą kup­ców, któ­rzy codzien­nie doko­nu­ją zaku­pu naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów z aktu­al­nych kolek­cji pro­jek­tan­tów na całym świe­cie. Tyl­ko nie­wiel­ki pro­cent naby­wa­nych arty­ku­łów pocho­dzi z minio­nych kolek­cji. TK Maxx jest wła­sno­ścią spół­ki TJX Euro­pe, a spół­ką macie­rzy­stą jest TJX Com­pa­nies, Inc. Wię­cej infor­ma­cji o TK Maxx: www.tkmaxx.pl

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej