ModaNewsroom

W harmonii z naturą, czyli Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020

Łukasz Jemioł to jeden z najbardziej znanych w Polsce projektantów, który już od niemal 15 lat ubiera przedstawicieli świata mody, show-biznesu czy mediów. Jednocześnie, projektant może się pochwalić licznymi nagrodami, m.in. prestiżową Złotą Nitką oraz Nagrodą Oskara Mody. Cecha charakterystyczna projektów Jemioła to z pewnością odważne połączenia romantycznych kreacji z nowoczesnymi formami i minimalistycznymi krojami, co czyni je nie tylko kobiecymi, ale i odważnymi. Co najważniejsze, każdy z projektów powstaje z wykorzystaniem najwyższej jakości tkanin sprowadzanych z Włoch, Francji, czy Hiszpanii i wykonywane są z największą dbałością o szczegóły.

Naj­now­sza wio­sen­no-let­nia kolek­cja Łuka­sza Jemio­ła to praw­dzi­wy powrót do korze­ni i odnie­sie­nie do czte­rech żywio­łów: Zie­mi, powie­trza, wody i ognia, któ­re sta­ły się punk­tem wyj­ścia i inspi­ra­cją do stwo­rze­nia let­niej kolek­cji. Jeje efekt to przede wszyst­kim skie­ro­wa­nie uwa­gi kon­su­men­tów na ochro­nę śro­do­wi­ska i war­to­ści, któ­ry­mi obec­nie świat mody powi­nien się kie­ro­wać, aby rów­nież zatrosz­czyć się o naszą pla­ne­tę. Każ­dy z pro­jek­tów został bowiem stwo­rzo­ny z natu­ral­nych, eko­lo­gicz­nych tka­nin, w ponad­cza­so­wych i kla­sycz­nych kro­jach czy wzo­rach – tak, aby kre­acje mogły słu­żyć nam jesz­cze przez lata!

Pro­jek­tant dedy­ku­je kolek­cję przede wszyst­kim swo­im klient­kom – odważ­nym i pew­nym sie­bie, a jed­no­cze­śnie odpo­wie­dzial­nym i wraż­li­wym. To dla­te­go, two­rząc ponad­cza­so­we ubra­nia Łukasz Jemioł sta­ra się powo­li odcho­dzić od maso­wej pro­duk­cji i zmie­rza w stro­nę slow fashion oraz mini­ma­li­zmu.

Naj­now­sza kam­pa­nia kolek­cji wio­sna-lato 2020 rów­nież w peł­ni odda­je cha­rak­ter naj­now­szej kolek­cji pro­jek­tan­ta. Cał­ko­wi­cie mini­ma­li­stycz­ne tło, jak i natu­ral­na uro­da model­ki w wyraź­ny spo­sób akcen­tu­ją to, co naj­waż­niej­sze – ubra­nia. Wśród nich zna­la­zły się pod­sta­wo­we ele­men­ty każ­dej kobie­cej gar­de­ro­by, wszyst­kie w neu­tral­nych, zacho­waw­czych kolo­rach, takich jak beże, biel, sza­rość czy czerń oraz zwie­rzę­ce prin­ty. Wszyst­ko w ponad­cza­so­wych kro­jach i wyjąt­ko­wych tka­ni­nach. Zaska­ku­ją­cy­mi ele­men­ta­mi są dys­kret­ne deta­le, m.in. roz­bu­do­wa­ne ręka­wy, wygod­ne kie­sze­nie czy drapowania.

Eko­lo­gicz­ny mani­fest pro­jek­tan­ta odnaj­dzie­my nie­mal w każ­dym z pro­jek­tów – czy to kla­sycz­nym gar­ni­tu­rze Flou, czy pro­stej sukien­ce Safa­ri. Jemioł wyko­rzy­stał w swo­ich pro­jek­tach tka­ni­ny takie jak deli­kat­ny len, bam­bus czy orga­nicz­na baweł­na. Nowo­ścią są nie­ty­po­we pro­jek­ty z jean­su, wyko­na­ne jed­nak z lyocel­lu – deli­kat­nej tka­ni­ny o mięk­kich włók­nach i nie­zwy­kle przy­ja­znej skó­rze, któ­ra per­fek­cyj­nie ukła­da się cie­le. Oprócz tego nie zabrak­nie uwiel­bia­nych przez kobie­ty zwiew­nych sukie­nek Jemio­ła, ale rów­nież kom­bi­ne­zo­nów z szor­ta­mi w let­nich odsło­nach – a wszyst­ko to utrzy­ma­ne w kli­ma­cie miej­skiej dżun­gli i afry­kań­skiej sawanny.

Kolek­cja Łuka­sza Jemio­ła na wio­snę-lato 2020 to przede wszyst­kim focus na prze­my­śla­ne, dokład­ne wykoń­cze­nia i naj­wyż­szą jakość tka­nin pozy­ski­wa­nych w więk­szo­ści od lokal­nych producentów.

 Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020  Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020

Naj­now­sza kolek­cja pro­jek­tan­ta zade­biu­to­wa­ła już w skle­pie onli­ne na www.jemiol.com/pl – doce­lo­wo będzie tak­że dostęp­na sta­cjo­nar­nie w buti­ku Łuka­sza Jemio­ła przy ul. Moko­tow­skiej 26 w War­sza­wie, a tak­że w Łodzi, w CH Manu­fak­tu­ra przy ul. Kar­skie­go 5.

Tekst:materiały pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Powrót do korzeni - kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Życie w har­mo­nii i w zgo­dzie z natu­rą – Łukasz Jemioł, pol­ski pro­jek­tant, któ­ry od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su i mediów, a tak­że zdo­byw­ca licz­nych nagród, m.in. pre­sti­żo­wej Zło­tej Nit­ki oraz…
Więcej
ModaNewsroom

"Age is just a number” - Łukasz Jemioł jesień-zima 2019/2020

30 wrze­śnia 2019 r. w zabyt­ko­wej prze­strze­ni Biblio­te­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Łuka­sza Jemio­ła. Na wybie­gu zapre­zen­to­wa­no 40 syl­we­tek na sezon jesień/zima 2019/20 inspirowanych…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2019/20

Ele­gan­cja, roman­tyzm, odro­bi­na dra­pież­no­ści i flirt z lata­mi 70. – tak pre­zen­tu­je się zja­wi­sko­wa kam­pa­nia naj­now­szej kolek­cji Łuka­sza Jemio­ła na sezon jesień/zima 2019/20 autor­stwa Mar­ci­na Kemp­skie­go. Utrzy­ma­ne w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu zdję­cia pre­zen­tu­ją zaska­ku­ją­cą inter­pre­ta­cję stylu…
Więcej