Moda

Powrót do korzeni – kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Życie w harmonii i w zgodzie z naturą – Łukasz Jemioł, polski projektant, który od niemal 15 lat ubiera przedstawicieli świata mody, show-biznesu i mediów, a także zdobywca licznych nagród, m.in. prestiżowej Złotej Nitki oraz Nagrody Oskara Mody w najnowszej kolekcji na jesień 2020 zabiera nas w nostalgiczną podróż do świata natury.

kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Stwo­rzo­ne z dba­ło­ścią o śro­do­wi­sko uni­wer­sal­ne, kom­for­to­we syl­wet­ki, zapro­jek­to­wa­ne z natu­ral­nych i wyso­kiej jako­ści tka­nin to klu­czo­wy ele­ment kolek­cji, nie tyl­ko na sezon jesien­ny. Nie zabra­kło w niej neu­tral­nych, spo­koj­nych kolo­rów zie­mi i uni­wer­sal­nych wzo­rów, co pozwa­la dowol­nie łączyć poszcze­gól­ne mode­le, two­rząc mod­ne, zawsze ele­ganc­kie sty­li­za­cje. Wygo­da i kom­fort to jed­ne z głów­nych wytycz­nych przy­świe­ca­ją­cej naj­now­szej kolek­cji Fall 2020. Nie­mal każ­da para spodni, koszu­le, bluz­ki czy sukien­ki spraw­dzi się zarów­no na co dzień, jak i ele­ganc­kie wyj­ścia. Co wię­cej – z pew­no­ścią nie tyl­ko w jed­nym sezo­nie. A jeśli o wygo­dzie mowa – nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć best­sel­le­ro­wych kom­ple­tów dre­sów, tym razem jed­nak w nowej odsło­nie Air Earth, wyko­na­nych z wyso­kiej jako­ści orga­nicz­nej baweł­ny i w nowych kolo­rach: wyra­zi­stym różu hot pink, vio­let bądź sto­no­wa­nym nude maroc­co. Wyróż­nia­ją się nie tyl­ko mate­ria­łem, ale i kon­struk­cją, któ­ra z łatwo­ścią dopa­so­wu­je się do każ­de­go typu syl­wet­ki. Oprócz dobrze zna­nych mode­li, Jemioł wpro­wa­dził do swo­jej naj­now­szej kolek­cji kobie­ce bluz­ki i gol­fy z wią­za­niem z przo­du, ogrom­ne swe­try w sty­lu lat 70 z frędz­la­mi z przo­du i z tyłu, a tak­że luź­ne spód­ni­ce i spodnie z wyso­kim sta­nem. Są też kla­sy­ki, a więc weł­nia­ne płasz­cze w kra­tę czy na wskroś kla­sycz­ne, over­si­zo­we koszule.

Natu­ral­ne świa­tło, jezio­ro, siel­skie wido­ki i luź­ne sty­li­za­cje w peł­ni odda­ją ducha kolek­cji: jakość i wygo­dę. Wśród natu­ral­nych tka­nin pro­jek­tant posta­wił przede wszyst­kim na bam­bus oraz baweł­nę eko­lo­gicz­ną, a tak­że wyso­kiej jako­ści  cupro, jedwab i kasz­mir. Wśród kolo­rów prze­wa­ża­ją zaś neu­tral­ne kha­ki, sza­ro­ści oraz sub­tel­ne beże i deli­kat­ne fio­le­ty. To praw­dzi­wy powrót do korze­ni, podróż za mia­sto w poszu­ki­wa­niu sie­bie i ciszy. Dla­te­go też, pro­jek­tant w tego­rocz­nym sezo­nie stwo­rzył zupeł­nie nową linię Voy­age, w skład któ­rej wcho­dzą blu­zy, spodnie oraz t‑shirty. Nie­mal wszyst­kie powsta­łe z wyko­rzy­sta­niem baweł­ny orga­nicz­nej, co świad­czy o two­rze­niu przez pro­jek­tan­ta odpo­wie­dzial­nej, eko­lo­gicz­nej mody na mia­rę XXI wieku.

kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł  kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Naj­now­sza kolek­cja Łuka­sza Jemio­ła Fall 2020 jest już dostęp­na sta­cjo­nar­nie, w buti­ku przy ul. Moko­tow­skiej 26 w War­sza­wie, a tak­że w Łodzi w CH Manu­fak­tu­ra przy ul. Kar­skie­go 5 oraz onli­ne na www.jemiol.com/pl.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

W harmonii z naturą, czyli Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020

Łukasz Jemioł to jeden z naj­bar­dziej zna­nych w Pol­sce pro­jek­tan­tów, któ­ry już od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su czy mediów. Jed­no­cze­śnie, pro­jek­tant może się pochwa­lić licz­ny­mi nagro­da­mi, m.in. pre­sti­żo­wą Zło­tą Nit­ką oraz…
Więcej
ModaNewsroom

"Age is just a number” - Łukasz Jemioł jesień-zima 2019/2020

30 wrze­śnia 2019 r. w zabyt­ko­wej prze­strze­ni Biblio­te­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Łuka­sza Jemio­ła. Na wybie­gu zapre­zen­to­wa­no 40 syl­we­tek na sezon jesień/zima 2019/20 inspirowanych…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2019/20

Ele­gan­cja, roman­tyzm, odro­bi­na dra­pież­no­ści i flirt z lata­mi 70. – tak pre­zen­tu­je się zja­wi­sko­wa kam­pa­nia naj­now­szej kolek­cji Łuka­sza Jemio­ła na sezon jesień/zima 2019/20 autor­stwa Mar­ci­na Kemp­skie­go. Utrzy­ma­ne w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu zdję­cia pre­zen­tu­ją zaska­ku­ją­cą inter­pre­ta­cję stylu…
Więcej