30 września 2019 r. w zabytkowej przestrzeni Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbył się pokaz najnowszej kolekcji jednego z najlepszych polskich projektantów, Łukasza Jemioła. Na wybiegu zaprezentowano 40 sylwetek na sezon jesień/zima 2019/20 inspirowanych latami 70. i klimatem vintage. Ubrania stanowiły zaskakującą interpretację stylu hippie przedstawionego w minimalistycznym wydaniu.

Łukasz Jemioł, zdjęcia Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Łukasz Jemioł wyko­rzy­stał w swo­jej naj­now­szej kolek­cji inspi­ra­cje zaczerp­nię­te z lat 70. Pro­jek­tant połą­czył ele­men­ty sty­lu vin­ta­ge oraz hip­pie z tego okre­su z mini­ma­li­stycz­ny­mi for­ma­mi. Druk malar­ski, motyw pan­te­ry i kwia­to­we wzo­ry to głów­ne moty­wy wyko­rzy­sta­ne przez arty­stę. Deli­kat­ne kro­je sukie­nek i koszul zesta­wił z over­si­zo­wy­mi mary­nar­ka­mi i płasz­cza­mi two­rząc non­sza­lanc­ką i eklek­tycz­ną kolek­cję, któ­ra łączy poko­le­nia. Syl­wet­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się uni­wer­sal­no­ścią i pro­sto­tą, co spra­wia, że nie­za­leż­nie od wie­ku, każ­da kobie­ta znaj­dzie wśród nich coś dla siebie.

Zapre­zen­to­wa­ne ubra­nia zosta­ły uszy­te z takich szla­chet­nych tka­nin, jak kasz­mir, welur, żakard, cupro czy weł­na. Pro­jek­tant odważ­nie zesta­wił je z naj­wyż­szej jako­ści jean­sem i baweł­ną oraz sub­tel­nym jedwabiem.

Łukasz Jemioł kolekcja, zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolek­cja na jesień i zimę to pełen wachlarz mode­li: od luk­su­so­wej mody na co dzień, po ele­ganc­kie, wie­czo­ro­we pro­po­zy­cje. Obok wią­za­nych koszul, dzia­ni­no­wych swe­trów i blu­zek zna­la­zły się takie kro­je, jak róż­ne­go rodza­ju mary­nar­ki, spodnie z wyso­kim sta­nem, cie­płe płasz­cze czy uwiel­bia­ne przez pro­jek­tan­ta jeansy.

Łukasz Jemioł wyko­rzy­stał w swo­ich pro­jek­tach odważ­ne nadru­ki: malar­skie kwia­ty i motyw pan­te­ry, pre­zen­to­wa­ne w róż­nej ska­li na płasz­czach, sukien­kach i bluz­kach. Te pozor­nie pro­ste i kla­sycz­ne wzo­ry, dzię­ki połą­cze­niu ze szla­chet­ny­mi tka­ni­na­mi i kro­ja­mi, zyska­ły luk­su­so­wy cha­rak­ter. Sty­li­za­cje uzu­peł­ni­ła szla­chet­na biżu­te­ria mar­ki Apart – tym razem sty­list­ka poka­zu, Agniesz­ka Ści­bior, wraz z pro­jek­tan­tem wybra­li deli­kat­ne zło­te dodat­ki w for­mie pier­ścion­ków, łań­cusz­ków, naszyj­ni­ków – splo­tów, tak­że z moty­wem mone­ty oraz wyko­na­ne w srebrze.

Nowa kolek­cja to ele­ganc­ka, jesien­na pale­ta barw. Zoba­czy­my w niej zarów­no zga­szo­ne, jak i wyra­zist­sze kolo­ry, wśród nich przede wszyst­kim bur­gun­dy, gra­na­ty, bie­le, czer­nie, cie­płe brą­zy, kha­ki, beże czy kar­me­lo­we odcienie.

Syl­wet­ki dopeł­ni­ły ide­al­nie dopa­so­wa­ne, jesien­ne pro­po­zy­cje mar­ki Bal­dow­ski: czó­łen­ka, bot­ki i koza­ki wyko­na­ne z wyko­rzy­sta­niem wzo­rzy­stych tka­nin pro­jek­tu Łuka­sza Jemio­ła oraz skór i zamszów w jed­no­li­tym kolo­rze. Model­ki ubra­ne były rów­nież we wzo­rzy­ste, nawią­zu­ją­ce do kolek­cji pro­jek­tan­ta moty­wa­mi zwie­rzę­cy­mi raj­sto­py Veneziana.

Pre­zen­ta­cji nowej kolek­cji pro­jek­tan­ta towa­rzy­szy­ła wyjąt­ko­wa opra­wa muzycz­na za któ­rą odpo­wia­dał pro­du­cent muzycz­ny Tomasz Butowtt. Cukier­nia Sowa przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ne, ręcz­nie robio­ne cze­ko­lad­ki w kolo­rach kolek­cji. Na gości poka­zu cze­ka­ły rów­nież orzeź­wia­ją­ce drin­ki z dodat­kiem Lillet.

Wyda­rze­nie odby­ło się w zabyt­ko­wej prze­strze­ni Biblio­te­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej, gdzie poja­wi­ły się zna­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta show-biz­ne­su i mediów. Gwiaz­da­mi poka­zu były Urszu­la Dudziak, Lidia Popiel, Kata­rzy­na For­tu­na, Agniesz­ka Ści­bior i Dag­ma­ra Radzi­kow­ska, któ­re wystą­pi­ły tego dnia wyjąt­ko­wo w roli mode­lek. Wśród zna­ko­mi­tych gości na wyda­rze­nie przy­by­ły min. Mał­go­rza­ta Socha, Han­na Lis, Moni­ka Olej­nik, Mał­go­rza­ta Roze­nek-Maj­dan wraz z mężem Rado­sła­wem Maj­da­nem, Daria Widaw­ska, Agniesz­ka Dygant, Ani­ta Wer­ner, Iza­be­la Jana­chow­ska, Pau­li­na Smaszcz-Kurza­jew­ska, Karo­li­na Mali­now­ska, Anna Jago­dziń­ska, Joan­na Koro­niew­ska, Zofia Ślo­ta­ła i blo­ger­ka modo­wa Julia Kuczyń­ska (Maf­fa­shion).

Sty­li­za­cje przy­go­to­wa­ła Agniesz­ka Ści­bior, nato­miast za wyjąt­ko­wą cho­re­ogra­fię odpo­wia­da­ła Kasia Soko­łow­ska. Make up wyko­nał team Bob­bi Brown, a o fry­zu­ry zadba­ła mar­ka Moroc­ca­no­il, któ­ra zapo­cząt­ko­wa­ła świa­to­wą popu­lar­ność olej­ku arga­no­we­go i zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła prze­mysł kosme­tycz­ny. To inno­wa­cja, któ­ra wywo­ła­ła praw­dzi­wą rewo­lu­cję w pie­lę­gna­cji wło­sów. Ele­ganc­ki mani­cu­re hybry­do­wy nawią­zu­ją­cy kolo­ra­mi do kolek­cji pro­jek­tan­ta wyko­na­ła mar­ka Kabos. Za pro­duk­cję poka­zu odpo­wia­da­ła Justy­na Rahm-Ret­ka z Alter­na­ty­wa Events. Mar­ka Fer­ra­ri War­sza­wa zadba­ła nato­miast o trans­port gwiazd.

Kolekcja Łukasz Jemioł

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Kolekcja Łukasz Jemioł, Zdjęcia: Michał Pawlak

Zdję­cia: Michał Pawlak

Spon­so­ra­mi poka­zu były fir­my: Ciso­wian­ka Per­la­ge, Apart, Bouc­lé, Moroc­ca­no­il, Line­xim Tka­ni­now­nia, Vene­zia­na, Lil­let, Kabos, Cukier­nia Sowa, Bal­dow­ski, Bob­bi Brown oraz Fer­ra­ri War­sza­wa. Patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem obję­li: Twój Styl, Pani, Show, Oli­wia oraz Plejada.pl, Fashion Biz­nes i FashionPost.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Powrót do korzeni - kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Życie w har­mo­nii i w zgo­dzie z natu­rą – Łukasz Jemioł, pol­ski pro­jek­tant, któ­ry od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su i mediów, a tak­że zdo­byw­ca licz­nych nagród, m.in. pre­sti­żo­wej Zło­tej Nit­ki oraz…
Więcej
ModaNewsroom

W harmonii z naturą, czyli Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020

Łukasz Jemioł to jeden z naj­bar­dziej zna­nych w Pol­sce pro­jek­tan­tów, któ­ry już od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su czy mediów. Jed­no­cze­śnie, pro­jek­tant może się pochwa­lić licz­ny­mi nagro­da­mi, m.in. pre­sti­żo­wą Zło­tą Nit­ką oraz…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2019/20

Ele­gan­cja, roman­tyzm, odro­bi­na dra­pież­no­ści i flirt z lata­mi 70. – tak pre­zen­tu­je się zja­wi­sko­wa kam­pa­nia naj­now­szej kolek­cji Łuka­sza Jemio­ła na sezon jesień/zima 2019/20 autor­stwa Mar­ci­na Kemp­skie­go. Utrzy­ma­ne w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu zdję­cia pre­zen­tu­ją zaska­ku­ją­cą inter­pre­ta­cję stylu…
Więcej