NewsroomUroda

VICHY LIFTACTIV SPECIALIST - NOWOŚĆ!

Każ­de­go dnia skó­ra tra­ci jeden ze swo­ich naj­waż­niej­szych skład­ni­ków: kola­gen, któ­ry okre­śla­ny jest mia­nem biał­ka mło­do­ści. Zdol­ność skó­ry do jego wytwa­rza­nia zmniej­sza się wraz z wie­kiem o 75%. Dodat­ko­wo przy­spie­sza się jego degra­da­cja¹. Utra­ta kolagenu…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…

Więcej