Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mie­li takiej oka­zji, przy­go­to­wa­li­śmy pro­po­zy­cje pary­skich apar­ta­men­tów, któ­re, mamy nadzie­ję, zain­spi­ru­ją Was do wyjaz­du.

APARTAMENT NA PODDASZU

ebf9667a-2c04-4c46-a243-b86f342d93a0 b1489704-c275-41db-95b2-541d79072c4d b5d2cb87-3b77-4d88-857a-a383c276960c

https://www.airbnb.pl/rooms/13304747?s=Kdh5bLRS&sug=51

Cena – 266zł/noc
Loka­li­za­cja – Wzgó­rze Ménil­mon­tant
Ilość osób – 3
Sypial­nie – 1
Łazien­ki – 1

Przy­tul­ne miesz­ka­nie na pod­da­szu znaj­du­ją­ce się w pół­noc­nej czę­ści 20 dziel­ni­cy na wzgó­rzu Ménil­mon­tant. Jest to popu­lar­na część mia­sta, któ­ra pozwo­li posma­ko­wać praw­dzi­we­go pary­skie­go życia. W pobli­żu znaj­du­ją się skle­py takie jak Gam­bet­ta, Jour­da­in, licz­ne restau­ra­cje, a tak­że miej­sca, w któ­rych może­my poznać noc­ne życie Pary­ża – La Bel­le­vil­lo­ise, la MAROQUINERIE i wszyst­kie sąsia­du­ją­ce z Obe­rkampf. Apar­ta­ment jest w peł­ni wypo­sa­żo­ny w nie­zbęd­ne ele­men­ty, dzię­ki cze­mu moż­na poczuć się w nim jak w domu.

PALAIS ROYAL

1e98a153-ebb7-45e3-a134-4756eb9f249c c3e962d2-3ed0-4032-9ecc-1633ef8833a6 ddb5c306-625a-405b-aa82-6a42d744baf1

https://www.airbnb.pl/rooms/8769065?s=YFHPX5ua&sug=51

Cena – 806/noc
Loka­li­za­cja – Cen­trum mia­sta
Ilość osób – 2
Sypial­nie – 1
Łazien­ki – 1

Fan­ta­stycz­ny i ele­ganc­ki apar­ta­ment w samym cen­trum roman­tycz­ne­go Pary­ża. Miesz­ka­nie jest w peł­ni wypo­sa­żo­ne, ale jego naj­więk­szym atu­tem jest pod­grze­wa­ny taras, któ­re­go atmos­fe­ra sprzy­ja spę­dza­niu cza­su tyl­ko we dwo­je. Jeśli cho­dzi o zwie­dza­nie, w nie­da­le­kiej odle­gło­ści znaj­du­ją się: ogro­dy Roy­ale z pała­cem i kolum­na­mi Buren, Pałac Zwy­cię­stwa, Louvre, uli­ca Saint Hono­re ze zna­ny­mi skle­pa­mi, Ope­ra, Les Hal­les i wie­le innych.

UROCZE STUDIO W SERU MARAIS
1288a9e4-ab40-4a73-ad33-6089c66d17ae d8743e2f-28ad-412a-b483-5ab8b5039ecb 3d447861-5b77-4a24-988d-292a54d1a1a6

https://www.airbnb.pl/rooms/11165535?s=YFHPX5ua&sug=51

Cena – 295zł/noc
Loka­li­za­cja – Cen­trum mia­sta, MARAIS
Ilość osób – 2
Sypial­nie – 0
Łazien­ki – 1

To małe, ale funk­cjo­nal­ne i przy­tul­ne stu­dio znaj­du­je się w samym cen­trum Pary­ża i zapew­ni zwie­dza­ją­cym wszyst­ko, co potrzeb­ne  jest pod­czas poby­tu. Przede wszyst­kim bli­skość do mnó­stwa atrak­cji, jak rów­nież moż­li­wość odpo­czyn­ku w ciszy po cało­dnio­wym zwie­dza­niu.

PRZESTRZENNY APARTAMENT ZE SŁONECZNYM BALKONEM

fc5882c4-83ad-403e-bc41-d6ceea5e9b08 c3646018-b612-4ffc-83cc-ad47707eb7f3 f58929b5-17d3-4069-b8d4-b28d1eafacbd

https://www.airbnb.pl/rooms/13710818?s=YFHPX5ua&sug=51

Cena – 331zł/noc
Loka­li­za­cja – W pobli­żu Pla­ce de la Bastil­le
Ilość osób – 2
Sypial­nie – 0
Łazien­ki – 1

Prze­stron­ne miesz­ka­nie wypo­sa­żo­ne w sło­necz­ny bal­kon z pew­no­ścią zachwy­ci nawet naj­wy­bred­niej­szych. Apar­ta­ment znaj­du­je się w cichej oko­li­cy, jest dosko­na­ły dla par, ale rów­nież dla osób podró­żu­ją­cych samot­nie. W pobli­żu: Le Mara­is, Pla­ce de la Bastil­le, Port de l’Ar­se­nal, Canal Saint-Mar­tin, Sekwa­na, Pla­ce des Vos­ges, Maison de Vic­tor Hugo, Pla­ce de la Répu­bli­que, Père-Lacha­ise, Muzeum Picas­sa i wie­le innych.

MON APPARTEMENT PROCHE CATHÉDRALE NOTRE-DAME

f15798d4-cf6c-478c-8626-fb04f26da231maza 95a83129-6346-4686-a530-94fbda5c9f6d 4f0d8879-76e3-47b1-b63e-42d6f211a39d

https://www.airbnb.pl/rooms/13430660?s=YFHPX5ua&sug=51

Cena – 716zł/noc
Loka­li­za­cja – W pobli­żu kate­dry Notre Dame
Ilość osób – 4
Sypial­nie – 0
Łazien­ki – 1

Ostat­nia pro­po­zy­cja to apar­ta­ment w pobli­żu kate­dry Notre Dame i Boule­vard Saint-Michel, miesz­czą­cy się w XVII-wiecz­nym budyn­ku. Kli­ma­tycz­nie urzą­dzo­ne wnę­trze z pew­no­ścią wpro­wa­dzi Was w pary­ski nastrój i pozwo­li cie­szyć się poby­tem.

Tekst: Maja Mali­now­ska
Zdję­cia: airbnb.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

„Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sach Cesar­stwa Rzym­skie­go były to nie­zwy­kle solid­ne bru­ko­we ulicz­ki, któ­re ist­nie­ją…
Więcej
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej