ModaMust have

Torby KARA by Sarah Law

Jeśli w swo­jej gar­de­ro­bie nie masz ani jed­nej toreb­ki KARA, naj­wyż­szy czas ją uzu­peł­nić. KARA to nowo­jor­ska mar­ka toreb powsta­ła w 2013 roku dzię­ki Sarah Law, ame­ry­kań­sko-chiń­skiej pro­jek­tant­ce a zara­zem przed­się­bior­cy z Hong Kon­gu. Sarah…

Więcej