TOP 10 Pędzle do makijażu

Każ­da maki­ja­żyst­ka potwier­dzi, że świet­ne pędz­le to, obok umie­jęt­no­ści i dobrej jako­ści kosme­ty­ków, jed­na trze­cia suk­ce­su. Redak­cja Vers-24 zebra­ła 10 pędz­li do maki­ja­żu, z któ­rych każ­dy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju. Róż­nią się kształ­tem, wiel­ko­ścią i wło­siem, ale każ­dy z nich jest per­fek­cyj­ny w swo­im prze­zna­cze­niu. Więc jeśli chcesz wpro­wa­dzić swój maki­jaż na kolej­ny poziom, powin­naś mieć cho­ciaż kil­ka z nich! A teraz, poznaj nasze nume­ry jeden.

  1. Pędzel do pod­kła­du – Haku­ro H50
  2. Pędzel do korek­to­ra – Sig­ma P82
  3. Pędzel do pudru –  REAL TECHNIQUES POWDER BRUSH
  4. Pędzel do kon­tu­ro­wa­nia (bron­ze­ra) – Glam­brush T13
  5. Pędzel do różu – M brush 03
  6. Pędzel do roz­świe­tla­cza – Nan­shy Fan Brush Whi­te Pędzel Wachla­rzo­wy
  7. Pędzel do wypeł­nia­nia brwi – Inglot 31 T
  8. Pędzel do nakła­da­nia cie­ni – ZOEVA Rose Gol­den vol.2 234
  9. Pędzel do blen­do­wa­nia cie­ni – MAC 217
  10. Pędzel do eyeli­ne­ra – Zoeva 315

Tekst: Lau­ra Osa­ko­wicz
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy