MakijażUroda

TOP 10 Pędzle do makijażu

Każ­da maki­ja­żyst­ka potwier­dzi, że świet­ne pędz­le to, obok umie­jęt­no­ści i dobrej jako­ści kosme­ty­ków, jed­na trze­cia suk­ce­su. Redak­cja Vers-24 zebra­ła 10 pędz­li do maki­ja­żu, z któ­rych każ­dy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju. Róż­nią się kształ­tem, wielkością…

Więcej