NewsroomUroda

TOM FORD EAU DE SOLEIL BLANC

TOM FORD przed­sta­wia EAU DE SOLEIL BLANC, urze­ka­ją­cy cytru­so­wy zapach, przy­wo­dzą­cy na myśl iskrzą­ce pro­mie­nie słoń­ca i zmy­sło­wy blask nie­ba odbi­ja­ją­ce­go się w wodzie.

Tom Ford Eau De Sole­il Blanc to odświe­ża­ją­ca woda toa­le­to­wa na bazie osza­ła­mia­ją­cej mie­szan­ki Pri­va­te Blend Sole­il Blanc. Jasny, świe­ży i prze­peł­nio­ny aro­ma­tem cytru­sów, z prze­bi­ja­ją­cy­mi się cie­pły­mi kwia­to­wo-bursz­ty­no­wy­mi nuta­mi.

Nuty gło­wy – skór­ka poma­rań­czo­wa, ber­ga­mot­ka i liście gorz­kiej poma­rań­czy – odpo­wia­da­ją za pierw­sze ude­rze­nie świe­żo­ści. Ziar­na kmin­ku, różo­wy pieprz i kar­da­mon nada­ją wyczu­wal­ne­mu pista­cjo­we­mu aro­ma­to­wi nutę ostro­ści.

Nuty ser­ca, zawie­ra­ją­ce zbie­ra­ne o świ­cie pącz­ki kwia­tów maro­kań­skiej poma­rań­czy, nada­ją bla­sku słoń­ca bajecz­ne­mu połą­cze­niu nek­ta­ru jaśmi­no­we­go, tube­ro­zy i ylang-ylang z Komo­rów.

Wyczu­wal­ne na koniec nuty Coco de Mer, bursz­ty­nu i wani­lii przy­no­szą cie­pło i nada­ją rów­no­wa­gę ener­ge­ty­zu­ją­ce­mu zapa­cho­wi.

Zapach Tom Ford Eau de Sole­il Blanc jest sprze­da­wa­ny w śnież­no­bia­łym fla­ko­nie o obję­to­ści 50 ml lub 100 ml.

Bute­lecz­ka ma ele­ganc­ki, archi­tek­to­nicz­ny wygląd przy­po­mi­na­ją­cy figu­rę sza­cho­wą, z błysz­czą­cą, zło­tą płyt­ką i nakręt­ką, a zapa­ko­wa­na jest w bia­łe pudeł­ko w krat­kę – znak roz­po­znaw­czy kolek­cji Sole­il od Toma For­da.

Dostęp­na od mar­ca 2018. EDT 50ML – 445 PLN; EDT 100ML ‑605 PLN

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Niezwykłe świąteczne prezenty - od świec aż po talizmany

Tego­rocz­ne świę­ta z całą pew­no­ścią będą wyglą­dać zupeł­nie ina­czej, niż te w poprzed­nich latach. Być może nie spo­tka­my się przy cho­in­ce z całą rodzi­ną, a nawet jeśli, to spo­tka­nia te nie będą tak hucz­ne jak…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej