Uroda

tołpa.® my skin changer – podejmie każde wyzwanie skóry

To kosmetyki mają dopasować się do Ciebie, a nie Ty do nich. tołpa.® my skin changer to produkty, które możesz łączyć i stosować w ulubionej kolejności oraz zależnie od tego, ile masz czasu i na co ochotę. Ty decydujesz, co działa i kiedy. Bo nie ma złych połączeń.

Pie­lę­gna­cja powin­na być czy­stą przy­jem­no­ścią, a nie trud­ną do roz­wią­za­nia grą logicz­ną. Pro­sty plan dzia­ła­nia i kosme­ty­ki, któ­re może­my dowol­nie łączyć to duże uła­twie­nie przy codzien­nych rytu­ałach dla uro­dy. Ocze­ku­je­my też, że efek­ty sto­so­wa­nia wybra­nych przez nas pro­duk­tów będą dłu­go­trwa­łe i – naj­le­piej – widocz­ne od razu. toł­pa.® my skin chan­ger to dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla osób, któ­re lubią sto­so­wać róż­ne pro­duk­ty, ale oba­wia­ją się nie­po­żą­da­nych inte­rak­cji, podraż­nień i wpły­wu takie­go podej­ścia na efek­tyw­ność dzia­ła­nia. Tutaj tak­że sta­wia­my na sku­tecz­ność SUPER MOLEKUŁ w zaska­ku­ją­cych i przy­jem­nych for­mu­łach. Zapy­taj sie­bie i swo­ją skó­rę, cze­go dziś potrzebujecie?

 tołpa.® my skin changer – renew me serum, 30 ml/39,99 zł

tołpa my skin changer odnowa serum 30 ml

toł­pa my skin chan­ger renew me serum 30 ml

To skon­cen­tro­wa­na moc SUPER MOLEKUŁ. Popra­wia kon­dy­cję skó­ry i nasy­ca ją sty­mu­la­to­ra­mi rady­kal­nej odno­wy. Wzmac­nia zwięk­sza­jąc ela­stycz­ność. Dzień po dniu wydo­by­wa natu­ral­ny blask i popra­wia jakość skóry.

STOSUJ GDY WIDZISZ/CZUJESZ:
– osła­bio­ną elastyczność;
- drob­ne linie;
- roz­sze­rzo­ne pory.

MAMY NA TO DOWODY*

 • w 1 uży­ciu zwięk­sza gład­kość nawet o 29%
 • roz­świe­tla po 1 użyciu
 • odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej i alergicznej

Prze­ba­da­ny w Kli­ni­ce Der­ma­to­lo­gii, Wene­ro­lo­gii i Aler­go­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Medycznego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Torf toł­pa® – regu­lu­je pro­ce­sy meta­bo­licz­ne, wspo­ma­ga pro­ces rege­ne­ra­cji naskór­ka, zapo­bie­ga utra­cie nawil­że­nia, zwal­cza wol­ne rod­ni­ki zawie­ra wie­le sub­stan­cji czyn­nych takich jak: ful­wo­kwa­sy, bitu­mi­ny, ami­no­kwa­sy, makro i mikroelementy.

Biał­ko EGF – natu­ral­ny czyn­nik wzro­stu naskór­ka, bio­mi­me­tycz­ny pep­tyd. Sty­mu­lu­je komór­ki naskór­ka do odno­wy. Pobu­dza rege­ne­ra­cję komór­ko­wą, rady­kal­nie popra­wia­jąc kon­dy­cję i wygląd skóry.

Wegań­ski kola­gen – roślin­na alter­na­ty­wa kola­ge­nu: eks­tan­zy­na pozy­ski­wa­na z mar­chwi. Boga­ta w skład­ni­ki przy­po­mi­na­ją­ce kola­gen zwie­rzę­cy. Zawie­ra ami­no­kwa­sy kola­ge­no­we w tym hydrok­sy­pro­li­nę i sery­nę. Wzmac­nia i popra­wia ela­stycz­ność skóry.

Glu­ko­no­lak­ton – to kwas poli­hy­drok­sy­ko­wy (PHA), któ­ry głę­bo­ko nawil­ża, a dzię­ki deli­kat­nym wła­ści­wo­ściom złusz­cza­ją­cym, przy­wra­ca natu­ral­ną promienność.

Chlo­ro­fil – natu­ral­ny zie­lo­ny barw­nik, sil­ny anty­ok­sy­dant, sty­mu­lu­je regenerację.

* Bada­nia apa­ra­tu­ro­we i der­ma­to­lo­gicz­ne na gru­pie 25 osób.

 tołpa.® my skin changer renew me krem pod oczy,
10 ml/ 34,99 zł

tołpa my skin changer odnowa krem pod oczy 10 ml

toł­pa my skin chan­ger renew me krem pod oczy 10 ml

Dzię­ki SUPER MOLEKUŁOM trosz­czy się o new­ral­gicz­ny obszar skó­ry wokół oczu. Wzmac­nia i popra­wia ela­stycz­ność. Rady­kal­nie odna­wia i rege­ne­ru­je. Wydo­by­wa natu­ral­ny blask, wygła­dza i popra­wia kon­dy­cję skóry.

STOSUJ GDY WIDZISZ/CZUJESZ:
- osła­bio­ną elastyczność,
- drob­ne linie, 
- szorst­kość.

MAMY NA TO DOWODY*

 • w 7 dni popra­wia ela­stycz­ność nawet o 45%
 • już po 1 uży­ciu zwięk­sza gład­kość nawet o 41% a po 7 dniach o 60%
 • odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej i alergicznej

Prze­ba­da­ny w Kli­ni­ce Der­ma­to­lo­gii, Wene­ro­lo­gii i Aler­go­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Medycznego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Torf toł­pa® – regu­lu­je pro­ce­sy meta­bo­licz­ne, wspo­ma­ga pro­ces rege­ne­ra­cji naskór­ka, zapo­bie­ga utra­cie nawil­że­nia, zwal­cza wol­ne rod­ni­ki zawie­ra wie­le sub­stan­cji czyn­nych takich jak: ful­wo­kwa­sy, bitu­mi­ny, ami­no­kwa­sy, makro i mikroelementy.

Wegań­ski kola­gen – roślin­na alter­na­ty­wa kola­ge­nu: eks­tan­zy­na pozy­ski­wa­na z mar­chwi. Boga­ta w skład­ni­ki przy­po­mi­na­ją­ce kola­gen zwie­rzę­cy. Zawie­ra ami­no­kwa­sy kola­ge­no­we w tym hydrok­sy­pro­li­nę i sery­nę. Wzmac­nia i popra­wia ela­stycz­ność skóry.

Cera­mid NP – nazy­wa­ny jest rów­nież cera­mi­dem 3. To natu­ral­ny skład­nik cemen­tu mię­dzy­ko­mór­ko­we­go naskór­ka. Rege­ne­ru­je, wzmac­nia i chro­ni barie­rę skóry.

* Bada­nia apa­ra­tu­ro­we i der­ma­to­lo­gicz­ne na gru­pie 25 osób.

 tołpa.® my skin changer renew me peeling enzymatyczno-kwasowy z drobinkami, 50 ml/ 39,99 zł

tolpa_my skin changer odnowa peeling z drobinkami_50ml

toł­pa my skin chan­ger renew me peeling z dro­bin­ka­mi 50 ml

To uni­kal­ne połą­cze­nie SUPER MOLEKUŁ odna­wia­ją­cych i naj­więk­sza moc złusz­cza­nia na 3 poziomach:
1. kwas AHA zmięk­cza war­stwę rogową

2. enzym roz­luź­nia połą­cze­nia w naskórku

3. krysz­ta­ły różo­we­go kwar­cu mecha­nicz­nie go usuwają.

Efekt: nowa skó­ra, peł­na bla­sku w 10 min.

MAMY NA TO DOWODY*

 • już po 1 uży­ciu usu­wa do ‑54% zro­go­wa­cia­łe­go naskórka
 • nawet o 46% zmniej­sza inten­syw­ność prze­bar­wień po 4 tygodniach
 • odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej i alergicznej

Prze­ba­da­ny w Kli­ni­ce Der­ma­to­lo­gii, Wene­ro­lo­gii i Aler­go­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Medycznego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

torf toł­pa® – regu­lu­je pro­ce­sy meta­bo­licz­ne, wspo­ma­ga pro­ces rege­ne­ra­cji naskór­ka, zapo­bie­ga utra­cie nawil­że­nia, zwal­cza wol­ne rod­ni­ki zawie­ra wie­le sub­stan­cji czyn­nych takich jak: ful­wo­kwa­sy, bitu­mi­ny, ami­no­kwa­sy, makro i mikroelementy.

Kwas mig­da­ło­wy – kwas alfa-hydrok­sy­lo­wy (AHA), jed­no­cze­śnie: zmięk­cza war­stwę rogo­wą, złusz­cza i nawilża.

Enzym z gra­na­tu – deli­kat­nie, ale sku­tecz­nie złusz­cza dzię­ki enzy­ma­tycz­ne­mu roz­pusz­cze­niu zro­go­wa­cia­łe­go naskórka.

Krysz­ta­ły różo­we­go kwar­cu – mecha­nicz­nie usu­wa­ją zro­go­wa­cia­ły naskórek.

Gli­ko­li­pi­dy – uzu­peł­nia­ją barie­rę hydro­li­pi­do­wą zwięk­sza­jąc nawilżanie.

* Bada­nia apa­ra­tu­ro­we i der­ma­to­lo­gicz­ne na gru­pie 25 osób.

tołpa.® my skin changer light bodyguard krem spf 50,
45 ml/ 59,99 zł

tolpa_my skin changer wysoka fotoochrona krem SPF_45ml

toł­pa my skin chan­ger wyso­ka foto­ochro­na krem SPF 45 ml

To codzien­na tar­cza SUPER MOLEKUŁ chro­nią­ca przed pro­mie­nio­wa­niem, „cyfro­wy­mi zanie­czysz­cze­nia­mi” i wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Dzię­ki wyso­kiej ochro­nie prze­ciw­sło­necz­nej, prze­ciw­dzia­ła foto­sta­rze­niu i prze­bar­wie­niom, poma­ga­jąc zacho­wać dłu­żej mło­dą skó­rę. Jest odpo­wied­ni do skó­ry wyma­ga­ją­cej ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej po uży­ciu pro­duk­tów z kwa­sa­mi lub retinolem.

MAMY NA TO DOWODY*

 • dzia­ła antyoksydacyjnie
 • zapew­nia ochro­nę przed BLUE LIGHT (świa­tło nie­bie­skie HEV) oraz wyso­ką ochro­nę przed UVB i UVA
 • bez­piecz­ny dla kobiet w cią­ży i kar­mią­cych piersią
 • odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej i aler­gicz­nej, rów­nież wokół oczu

Prze­ba­da­ny w Kli­ni­ce Der­ma­to­lo­gii, Wene­ro­lo­gii i Aler­go­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Medycznego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Torf toł­pa® – regu­lu­je pro­ce­sy meta­bo­licz­ne, wspo­ma­ga pro­ces rege­ne­ra­cji naskór­ka, zapo­bie­ga utra­cie nawil­że­nia, zwal­cza wol­ne rod­ni­ki zawie­ra wie­le sub­stan­cji czyn­nych takich jak: ful­wo­kwa­sy, bitu­mi­ny, ami­no­kwa­sy, makro i mikroelementy.

Fil­try orga­nicz­ne – foto­sta­bil­ny układ fil­trów przy­ja­znych dla skó­ry i śro­do­wi­ska. Zapew­nia wyso­ką ochro­nę przed UVB, UVA i HEV (nie­bie­skie światło).

Wita­mi­na C SAP – ultra­sta­bil­na for­ma: sól sodo­wa fos­fo­ra­nu askor­byl. Prze­kształ­ca się do czy­stej wita­mi­ny C dopie­ro w skó­rze. Nie powo­du­je podraż­nień, dzia­ła sil­nie anty­ok­sy­da­cyj­nie, wzmac­nia skó­rę i rozświetla.

Kar­no­zy­na – bio­mi­me­tycz­ny pep­tyd, wspo­ma­ga ochro­nę przed nie­ko­rzyst­nym pro­mie­nio­wa­niem, dzia­ła sil­nie anty­ok­sy­da­cyj­nie, opóź­nia poja­wie­nie się oznak starzenia.

Kwas feru­lo­wy – sil­ny anty­ok­sy­dant, chro­ni przed nega­tyw­nym wpły­wem zanie­czysz­czeń śro­do­wi­ska, prze­ciw­dzia­ła przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu. Sta­bi­li­zu­je wit. C i potę­gu­je moc jej działania.

*Bada­nia apa­ra­tu­ro­we i der­ma­to­lo­gicz­ne na gru­pie 85 osób.

Elż­bie­ta Denes, kie­row­nik dzia­łu roz­wo­ju for­mu­la­cji toł­pa.® pod­kre­śla fun­da­men­tal­ne war­to­ści marki:
 
toł­pa.® to sku­tecz­ność, natu­ral­ność i bez­pie­czeń­stwo i wraz z całym zespo­łem nauko­wo-badaw­czym dba­my o to, aby mia­ły one odzwier­cie­dle­nie w for­mu­la­cjach. Naj­więk­sze wyzwa­nie recep­tu­ro­we w gamie my skin chan­ger sta­no­wi­ło stwo­rze­nie light body­gu­ard kre­mu do twa­rzy SPF50. Dobie­ra­jąc fil­try do tego pro­duk­tu mie­li­śmy na uwa­dze trzy aspek­ty. Po pierw­sze: prio­ry­te­tem była sku­tecz­ność dzia­ła­nia kosme­ty­ku, czy­li wyso­ką ochro­nę przed świa­tłem UVA i UVB , za co odpo­wia­da­ją wyse­lek­cjo­no­wa­ne fil­try orga­nicz­ne. Rów­nie waż­ne było zapew­nie­nie ochro­ny przed świa­tłem nie­bie­skim. Naj­now­sze bada­nia poka­zu­ją, że 36% wol­nych rod­ni­ków w naszej skó­rze spo­wo­do­wa­nych jest pro­mie­nio­wa­niem HEV. Po dru­gie, przy dobo­rze fil­trów UV bra­li­śmy też pod uwa­gę ich wpływ na zdro­wie i ich poten­cjal­ne dzia­ła­nie zabu­rza­ją­ce gospo­dar­kę hor­mo­nal­ną. Za cel posta­wi­li­śmy sobie, aby kosme­tyk był bez­piecz­ny dla kobiet w cią­ży i kar­mią­cych pier­sią, bez nano­czą­ste­czek. Trze­cią kwe­stią był wpływ na śro­do­wi­sko – zale­ża­ło nam, by pro­duk­ty nie były tok­sycz­ne dla śro­do­wi­ska wod­ne­go, czy­li np. raf kora­lo­wych. Zale­ża­ło nam też, by pro­duk­ty były lek­kie, nie­ko­me­do­gen­ne i oprócz ochro­ny rów­nież pie­lę­gno­wa­ły skó­rę. Stwo­rzy­li­śmy emul­sję lame­lar­ną, cie­kło­kry­sta­licz­ną. Jej feno­men pole­ga na budo­wie czą­stecz­ko­wej, któ­ra jest war­stwo­wa, dokład­nie tak jak budo­wa skó­ry. Dzię­ki temu skład­ni­ki aktyw­ne mają o wie­le lep­szą moż­li­wość wnik­nię­cia pomię­dzy struk­tu­ry błon komór­ko­wych. Takie emul­sje two­rzą krysz­ta­ły, podob­nie jak cement mię­dzy­ko­mór­ko­wy, dzię­ki cze­mu kosme­ty­ki bar­dziej nawil­ża­ją i uela­stycz­nia­ją skó­rę. W odczu­ciach skó­ra jest o wie­le bar­dziej mięk­ka i wygła­dzo­na, dodat­ko­wo takie emul­sje nie są kome­do­gen­ne, wręcz prze­ciw­nie – są kom­pa­ty­bil­ne ze skó­rą. Krem zawie­ra rów­nież oprócz fil­trów celo­wa­ne skład­ni­ki aktyw­ne: torf toł­pa, wita­mi­nę C SAP, pepe­tyd – kar­no­zy­nę, kwas feru­lo­wy zwięk­sza­ją­cy dzia­ła­nie wita­mi­ny C. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Skuteczna pielęgnacja włosów – tołpa® hair rituals 

W pie­lę­gna­cji wło­sów – podob­nie jak skó­ry – klu­czem do suk­ce­su jest indy­wi­du­al­nie dobra­na sku­tecz­na pie­lę­gna­cja do ich potrzeb. Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków TOŁPA stwo­rzy­ła linię HAIR RITUALS, któ­ra łączy wyjąt­ko­we skład­ni­ki pie­lę­gnu­ją­ce i dłu­go utrzy­mu­ją­cym się deli­kat­nym zapachem.…
Więcej