Uroda

Skuteczna pielęgnacja włosów – tołpa® hair rituals 

W pielęgnacji włosów – podobnie jak skóry – kluczem do sukcesu jest indywidualnie dobrana skuteczna pielęgnacja do ich potrzeb. Polska marka kosmetyków TOŁPA stworzyła linię HAIR RITUALS, która łączy wyjątkowe składniki pielęgnujące i długo utrzymującym się delikatnym zapachem. Efekt? Piękne, lśniące i zdrowe włosy przy jednoczesnej pielęgnacji… zmysłów. 

pielęgnacja włosów - tołpa rituals - hair care -linia

Mar­ka toł­pa przez lata zdo­by­ła zaufa­nie kon­su­men­tów w kate­go­rii pie­lę­gna­cji twa­rzy. Teraz wpro­wa­dza­jąc linię toł­pa®  hair ritu­als wkra­cza­my na nowe „tere­ny” i mamy w pla­nach pod­bić ser­ca wło­so­ma­nia­czek! Świa­do­mość na temat pie­lę­gna­cji wło­sów jest coraz więk­sza. Jed­nak roz­po­zna­nie ich potrzeb to… nie lada wyzwa­nie. Dla­te­go stwo­rzy­li­śmy rytu­ały pie­lę­gna­cyj­ne, któ­re uła­twią wybór kosme­ty­ku i połą­czą poży­tecz­ne z przy­jem­nym. Bo dobry rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny to nie tyl­ko sku­tecz­ność, ale tak­że czas dla sie­bie. Uczta dla zmy­słów, któ­ra pozwa­la zapo­mnieć się na chwi­lę. W for­mu­łach kosme­ty­ków obok naj­sku­tecz­niej­szych skład­ni­ków pie­lę­gna­cyj­nych, takich jak: kwas hia­lu­ro­no­wy, cera­mi­dy, kwas mle­ko­wy, CICA zamknię­to deli­kat­ne nuty zapa­cho­we, któ­re potra­fią zawró­cić w…  i na nie­jed­nej gło­wie. Kon­cep­cja pro­duk­tów ide­al­nie wpi­su­je się w popu­lar­ne w salo­nach fry­zjer­skich  i wśród wło­so­ma­nia­czek zabie­gów. Pomo­gą one uzy­skać nam pożą­da­ny efekt che­la­to­wa­nia, plum­pin­gu, lami­na­cji czy botok­su. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

tołpa.® pure trends - kosmetyki stworzone dla osób, które dbają o naturalne piękno i zrównoważony rozwój środowiska

Pie­lę­gna­cja może słu­żyć nie tyl­ko uro­dzie, ale i naszej pla­ne­cie. toł­pa.® pure trends to kosme­ty­ki stwo­rzo­ne dla osób, któ­re dba­ją o natu­ral­ne pięk­no i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój śro­do­wi­ska. Codzien­ne, prze­my­śla­ne czyn­no­ści mają duży wpływ zarów­no na…
Więcej
Uroda

tołpa.® my skin changer - podejmie każde wyzwanie skóry

To kosme­ty­ki mają dopa­so­wać się do Cie­bie, a nie Ty do nich. toł­pa.® my skin chan­ger to pro­duk­ty, któ­re możesz łączyć i sto­so­wać w ulu­bio­nej kolej­no­ści oraz zależ­nie od tego, ile masz cza­su i na co…
Więcej