Uroda

Skuteczna pielęgnacja włosów – tołpa® hair rituals 

W pie­lę­gna­cji wło­sów – podob­nie jak skó­ry – klu­czem do suk­ce­su jest indy­wi­du­al­nie dobra­na sku­tecz­na pie­lę­gna­cja do ich potrzeb. Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków TOŁPA stwo­rzy­ła linię HAIR RITUALS, któ­ra łączy wyjąt­ko­we skład­ni­ki pie­lę­gnu­ją­ce i dłu­go utrzy­mu­ją­cym się deli­kat­nym zapachem.…

Więcej