Styl życia

To – Do List: Słodki listopad

Tekst: Alek­san­dra Dziadul
Zdję­cia: VERS-24

Listo­pad to okres, w któ­rym natu­ra bez­względ­nie zapa­da w stan hiber­na­cji, a ludzie zamy­ka­ją się na oto­cze­nie, kie­ru­jąc swo­ją ener­gię do wewnątrz, gdzie pod­stęp­nie kieł­ku­je chan­dra i bez­sil­ność. Co może być klu­czem do zatrzy­ma­nia wio­sny w ser­cu i pogo­dy ducha na dłu­żej? Mikro­przy­jem­no­ści jesie­nią to pod­sta­wa. Redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła dla Cie­bie To – Do List na listo­pad, by stał się on choć w poło­wie tak słod­ki, jak w słyn­nej kome­dii roman­tycz­nej z Char­li­ze The­ron i Keanu Reeves’em!

014

  • Zaopatrz się w popra­wia­cze nastroju

Dłu­gie i chłod­ne wie­czo­ry uwiel­bia­ją towa­rzy­stwo bla­sku zapa­cho­wych świec, cie­pła mięk­kich tka­nin, a tak­że muzy­ki, któ­ra głę­bo­ko pobu­dza zmy­sły. Naszym nume­rem jeden na listo­pad jest aro­ma­tycz­ne trio zapro­po­no­wa­ne przez mar­kę Dip­ty­que, uwal­nia­ją­ce atmos­fe­rę tysią­ca i jed­nej nocy, dzię­ki bal­sa­micz­nym akcen­tom orien­tal­nych kadzi­deł, a tak­że z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­ny na całym świe­cie album Ade­le „25”, któ­re­go pre­mie­ra ma nastą­pić już 20 listo­pa­da. Przy­odziej weł­nia­ne zako­la­nów­ki, dzia­ni­no­wy swe­ter i otul się  puszy­stym ple­dem, by umi­lić sobie ocze­ki­wa­nie na premierę!

06

  • Baw się smakami

Listo­pad to ide­al­ny okres na stop­nio­we daw­ko­wa­nie sobie przed­zi­mo­wej atmos­fe­ry w posta­ci sma­ków, któ­re przy­wio­dą na myśl rodzin­ny dom wypeł­nio­ny po brze­gi szczę­ściem. Nastra­ja­nie się pro­po­nu­je­my zaini­cjo­wać od… małej bom­by kalo­rycz­nej! Zapo­mnij się na moment i skosz­tuj nie­co słod­ko­ści. Upiecz cia­sto według prze­pi­su uko­cha­nej Bab­ci lub wybierz się z przy­ja­ciół­ką od ulu­bio­nej cukier­ni po mini­przy­jem­no­ści – ciast­ko fran­cu­skie, szam­pań­skie pra­li­ny, muf­fin z cze­ko­la­dą? Innym razem postaw na kawę z dynio­wym syro­pem i mar­sh­mal­low w Star­bucks Cof­fee, bądź cytru­so­wą san­grię z całą masą korzen­nych przy­praw w domo­wym zaci­szu… Posma­kuj życia w listo­pa­dzie i delek­tuj się jego każ­dą chwilą.

  • Roz­pal ogień

Wie­czór w intym­nej atmos­fe­rze może mieć zba­wien­ny wpływ na nastrój. Zaszyj się w domu z bli­ską Ci oso­bą. Spędź­cie razem bło­gie chwi­le, dzie­ląc się ze sobą jesien­ny­mi reflek­sja­mi.  Zapal­cie dooko­ła świe­ce. Ich cie­pło, roz­błysk i deli­kat­ne migo­ta­nie z całą pew­no­ścią mogą uko­ić Wasze zmy­sły. Praw­da, że pło­mień zapłonął?

09

013

Note­sy fir­my Stu­dio of Basic Design

  •  Kup organizer

Rok 2015 powo­li dobie­ga koń­ca. Jed­ną z pod­staw uda­ne­go życia jest zor­ga­ni­zo­wa­nie. Dosko­na­łym pomy­słem w listo­pa­dzie jest zatem wybór kalen­da­rza na nad­cho­dzą­cy okres. W skle­pach aż roi się od wydań, róż­nią­cych się mię­dzy sobą for­ma­tem, opra­wą, czy też struk­tu­rą. Żeby uła­twić selek­cję, redak­cja Vers-24 zamie­rza wkrót­ce przy­go­to­wać dla Cie­bie ich prze­gląd, by wybrać te naj­lep­sze z naj­lep­szych. Stay tuned!

010

  • Wybierz się na masaż

Krót­sze dnie potra­fią sku­tecz­nie uprzy­krzyć życie. Kie­dy wyda­je Ci się, że doba ma za mało godzin ozna­cza, iż naj­praw­do­po­dob­niej bra­ku­je Ci relak­su. Wygo­spo­da­ruj dla sie­bie w cią­gu tygo­dnia kil­ka godzin i wybierz się na odprę­ża­ją­cy zabieg. Salon odno­wy Sen­se & Body SPA (War­sza­wa, ul. Abra­ha­ma) ofe­ru­je balij­skie masa­że wyko­ny­wa­ne na bazie ory­gi­nal­nych indo­ne­zyj­skich kosme­ty­ków przez rodo­wi­tą Indo­ne­zyj­kę. Spró­buj, a prze­ko­nasz się, że w zdro­wym cie­le zdro­wy duch!

 

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
ŃEMY. THE BEAT GOES ON
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Modne płaszcze na jesień w nowej kolekcji New Look

W tym sezo­nie w New Look każ­da z nas znaj­dzie płaszcz dla sie­bie! Na sezon jesień ‑zima mar­ka pro­po­nu­je ide­al­nie skro­jo­ne okry­cia wierzch­nie, zain­spi­ro­wa­ne tren­da­mi pro­sto ze świa­to­wych wybie­gów. NEUTRAL TONES Postaw na mini­ma­lizm! Fanki…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *