Styl życia

To - Do List: Słodki listopad

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: VERS-24 Listo­pad to okres, w któ­rym natu­ra bez­względ­nie zapa­da w stan hiber­na­cji, a ludzie zamy­ka­ją się na oto­cze­nie, kie­ru­jąc swo­ją ener­gię do wewnątrz, gdzie pod­stęp­nie kieł­ku­je chan­dra i bez­sil­ność. Co może być klu­czem…

Więcej