ModaMust haveTrendy

Wybieramy sukienkę na lato 2016

Pierw­sza pro­po­zy­cja sta­no­wi sukien­kę o kro­ju pro­stej koszu­li i z całą pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu miło­śnicz­kom mini­ma­li­stycz­nych faso­nów, któ­re cenią sobie sty­lo­wą swo­bo­dę. W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych upodo­bań, sukien­ka może być talio­wa­na lub nie, gdyż obie wer­sje są rów­nie szy­kow­ne. Niech nie zwie­dzie Was zacho­waw­cza nuta tego typu mode­lu, gdyż głów­ną rolę odgry­wa dłu­gość – odsła­nia­ją­ca łyd­ki, nie­kie­dy rów­nież kola­na. Sukien­ka zapię­ta pod szy­ję będzie zna­ko­mi­cie kre­ować nie­ska­zi­tel­ny pen­sjo­nar­ski look, z non­sza­lanc­ko roz­pię­tym koł­nie­rzy­kiem doda zaś wize­run­ko­wi luzu. Wybierz ją jeśli pro­sto po pra­cy masz ocho­tę udać się na spo­tka­nie ze zna­jo­my­mi lub impre­zę oko­licz­no­ścio­wą.

 

卥牶敲䍨絹硣桁汯纐⠫֨⯜昳ഀ0濺и固ӿ￿＀

Vete­ments  € 860

卥牶敲䍨絹硣桁汯縀Ver­sa­ce  € 790

04 CÉDRIC CHARLIER, 2885 złCedric Char­lier   €670

卥牶敲䍨絹硣桁汯縀

Polo Ralph Lau­ren  € 199

卥牶敲䍨絹硣桁汯縀

Balen­cia­ga  € 695

Dru­gim typem, któ­ry z całą pew­no­ścią porwie let­nią porą mnó­stwo serc jest zwiew­na sukien­ka odkry­wa­ją­ca ramio­na. Fan­ta­zyj­ne fal­ba­ny, w któ­re jest zaopa­trzo­na, doda­ją jej wyjąt­ko­we­go sma­ku i powo­du­ją, iż sama w sobie two­rzy wspa­nia­łą kom­po­zy­cję. Jej cha­rak­ter jest bar­dzo dziew­czę­cy, dzię­ki cze­mu ide­al­nie spraw­dzi się pod­czas dłu­gich spa­ce­rów i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych gar­den par­ty.

01 Zara 139 złZara  139 zł

02 HM, 229 złH&M  229 zł

卥牶敲䍨絹硣桁汯縀

Jil San­der Navy  € 400

07 Zara, 269 zł 2Zara  239 zł

08 Anna October, 2490 złAnna Octo­ber  €578

Dwa pozor­nie róż­nią­ce się od sie­bie faso­ny łączy kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów – wyso­ka jakość tka­ni­ny, pre­cy­zja wyko­na­nia i siel­ski odcień baby blue. To wła­śnie dzię­ki tym deta­lom zapre­zen­to­wa­ne sukien­ki są ponad­cza­so­wą inwe­sty­cją. Kolor dosko­na­le współ­gra z pale­tą paste­li, a tak­że zła­ma­ną bie­lą, przez co może zyskać mia­no umiar­ko­wa­nie uni­wer­sal­ne­go. Odświe­ży i zła­go­dzi każ­dy wize­ru­nek, co latem jest szcze­gól­nie pożą­da­ne. Pre­fe­ro­wa­ne akce­so­ria? Jeśli lubisz suro­wy styl postaw na mak­sy­mę ‘less is more’, zaś jeśli masz ocho­tę uzu­peł­nić sty­li­za­cję dodat­ka­mi pro­po­nu­je­my w szcze­gól­no­ści te wyko­na­ne z mięk­kie­go zamszu.

*Uwa­ga! Nie­za­leż­nie od wybo­ru dogod­ne­go kro­ju let­niej sukien­ki gał­ka lodów w cukier­ko­wym odcie­niu obo­wiąz­ko­wa!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: zara.com, hm.com, myheresa.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

TOP 10 hitów z letnich wyprzedaży

Nad­szedł wła­śnie naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny przez wszyst­kich miło­śni­ków mody moment w roku. Wiel­kie wyprze­da­żo­we sza­leń­stwo czas zacząć! Od ilo­ści ubrań i prze­cen, któ­re ser­wu­ją Nam naj­więk­sze mar­ki, moż­na dostać praw­dzi­we­go zawro­tu gło­wy. W co war­to zain­we­sto­wać, by po powro­cie ze skle­pu do domu nie żało­wać swo­ich zaku­po­wych wybo­rów? Pod­po­wia­da­my w Naszym arty­ku­le!
Więcej
PodróżeStyl życia

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go kra­ju. Dosko­na­łym wybo­rem jest Kre­ta – miej­sce, któ­rym trud­no się…
Więcej
ModaNewsroom

TWOJE LATO SZALONYCH MOŻLIWOŚCI JEST JUŻ W TK MAXX

Za oknem typo­wo let­nia pogo­da, a w TK Maxx peł­nia lata. Do wszyst­kich skle­pów sie­ci dotar­ły typo­wo let­nie pro­duk­ty – oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, san­da­ły, kape­lu­sze, sukien­ki oraz inne pro­duk­ty przy­dat­ne w cza­sie sło­necz­nych week­en­dów i waka­cyj­nych urlo­pów, któ­re powo­li zaczy­na­my.
Więcej