Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria rett frem

Pragniesz podarować najbliższym w prezencie coś naprawdę wyjątkowego? Każdy element z kolekcji rett frem to znacznie więcej niż tylko materialny przedmiot – biżuteria założycielki marki, Laury Pawlikowskiej, niesie za sobą ukrytą historię.Biżuteria rett frem

Każ­da kolek­cja skry­wa inną opo­wieść, powsta­ła w wyni­ku fascy­na­cji odręb­ną czę­ścią ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta. Plan­ta inspi­ro­wa­na jest for­mą pol­skich, czę­sto obję­tych ochro­ną roślin. Mode­le z kolek­cji Insom­nium są swe­go rodza­ju tali­zma­na­mi, łapa­cza­mi snów, obra­zem marzeń kry­ją­cych się pod posta­cią koła. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia Gala­xy były gwiaz­do­zbio­ry, a poszcze­gól­ne mode­le odwzo­ro­wu­ją wybra­ne konstelacje.

Wszyst­kie pro­jek­ty łączy mini­ma­lizm, geo­me­trycz­ne kształ­ty i deli­kat­ność for­my. Poko­cha­ją je kobie­ty, któ­re cenią w biżu­te­rii dba­łość wyko­na­nia, uni­wer­sal­ność i pro­sto­tę, brak odwra­ca­ją­cych uwa­gę ozdob­ni­ków, bez któ­rych pod­kre­śla ona natu­ral­ne piękno.

Vers-24 pole­ca rett frem!

Biżuteria rett frem

Biżuteria rett frem

Biżuteria rett frem

Biżuteria rett frem

kolczyki rett frem

kolczyki rett frem

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…
Więcej
ModaMust have

WISHBONE JESIEŃ - ZIMA 2016

Wnę­trza kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia w wiel­ko­miej­skim sty­lu to tło naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej Wish­bo­ne. Mini­ma­li­stycz­na mar­ka biżu­te­rii jak zawsze zaska­ku­je wyczu­ciem sma­ku i wpi­su­je się z nowo­ścia­mi w obec­ne tren­dy. Sezon jesień- zima 2016 to deli­kat­ne bransoletki…
Więcej
ModaNewsroom

BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. BOHO to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vintage…
Więcej