Christmas Gift Guide: Biżuteria rett frem

Pragniesz podarować najbliższym w prezencie coś naprawdę wyjątkowego? Każdy element z kolekcji rett frem to znacznie więcej niż tylko materialny przedmiot – biżuteria założycielki marki, Laury Pawlikowskiej, niesie za sobą ukrytą historię.Biżuteria rett frem

Każ­da kolek­cja skry­wa inną opo­wieść, powsta­ła w wyni­ku fascy­na­cji odręb­ną czę­ścią ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta. Plan­ta inspi­ro­wa­na jest for­mą pol­skich, czę­sto obję­tych ochro­ną roślin. Mode­le z kolek­cji Insom­nium są swe­go rodza­ju tali­zma­na­mi, łapa­cza­mi snów, obra­zem marzeń kry­ją­cych się pod posta­cią koła. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia Gala­xy były gwiaz­do­zbio­ry, a poszcze­gól­ne mode­le odwzo­ro­wu­ją wybra­ne kon­ste­la­cje.

Wszyst­kie pro­jek­ty łączy mini­ma­lizm, geo­me­trycz­ne kształ­ty i deli­kat­ność for­my. Poko­cha­ją je kobie­ty, któ­re cenią w biżu­te­rii dba­łość wyko­na­nia, uni­wer­sal­ność i pro­sto­tę, brak odwra­ca­ją­cych uwa­gę ozdob­ni­ków, bez któ­rych pod­kre­śla ona natu­ral­ne pięk­no.

Vers-24 pole­ca rett frem!

Biżuteria rett frem

Biżuteria rett frem

Biżuteria rett frem

Biżuteria rett frem

kolczyki rett frem

kolczyki rett frem

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy