NewsroomUroda

MAC PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ LIGHTNESS OF BEING

Tekst, zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

LIGHTNESSS_OF_BEING_72

Poetyc­kie kolo­ry w mistrzow­skiej odsło­nie nowej, wital­nej zimo­wej kolek­cji, prze­peł­nio­nej odcie­nia­mi muska­ją­cy­mi twarz niczym wol­ny duch inspi­ro­wa­ny kapry­sem fan­ta­zji. Uwol­nij się od ciem­nych kolo­rów i wyko­naj ruch w kie­run­ku mroź­nej lawen­dy, per­ło­we­go szam­pa­na oraz bla­do-zie­lo­nej mię­ty. Oczy oraz policz­ki pokry­ją się nową lek­ko­ścią bytu w kolo­rze przej­rzy­stych paste­li dosko­na­le uzu­peł­nia­jąc różo­we usta. Paznok­cie pokryj beżem lub lawen­dą.

Wyraziste kolory w duchu nowoczesności!

LightnessofBeing-LineUpShots-72

Kolek­cja dostęp­na w stycz­niu 2015 we wszyst­kich salo­nach MAC, sto­iskach MAC w per­fu­me­riach Douglas oraz na www.maccosmetics.pl

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych,…
Więcej
NewsroomUroda

NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za dobre ser­ce i umysł, któ­ry podą­żał za marze­nia­mi. Kop­ciu­szek prze­wi­dział…
Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *