Kolekcja IRO Paris & Anja Rubik dostępna w Polsce

Pod koniec lipca br. w mediach pojawiała się informacja, że jedna z najpopularniejszych francuskich marek IRO Paris zaprosiła do współpracy polską top modelkę – Anję Rubik.

FW15 PUB SIMPLE 2

Fir­ma już wcze­śniej sku­pi­ła się na pro­mo­wa­niu swo­ich wyro­bów we współ­pra­cy z topo­wy­mi gwiaz­da­mi wybie­gów, taki­mi jak m.in. Kar­men Pede­rau, Sasha Pivo­va­ro­va, Kar­lie Kloss czy Ayme­li­ne Vala­de.

W kolek­cji na zbli­ża­ją­cy się sezon jesień-zima 2015/2016 poja­wia­ją się ubra­nia, któ­re ide­al­nie kore­spon­du­ją z pry­wat­nym sty­lem topo­wej, pol­skiej model­ki, dzię­ki cze­mu pro­mo­wa­na kam­pa­nia wyglą­da bar­dzo natu­ral­nie. W ofer­cie może­my zna­leźć m.in. luź­ne swe­try, over­si­zo­we t‑shirty i koszu­le, a tak­że skó­rza­ne kurt­ki oraz spód­ni­ce.

FW15 PUB DOUBLE 1
Zdję­cia do kolek­cji jesień-zima 2015/2016 wyko­na­ła ame­ry­kań­ska foto­graf­ka Col­lier Schorr.

Ubra­nia mar­ki IRO Paris dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej skle­pu z luk­su­so­wą odzie­żą i dodat­ka­mi – JADES24.pl

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

 
Komentarze

komen­ta­rzy