FW15 PUB SIMPLE 2

Fir­ma już wcze­śniej sku­pi­ła się na pro­mo­wa­niu swo­ich wyro­bów we współ­pra­cy z topo­wy­mi gwiaz­da­mi wybie­gów, taki­mi jak m.in. Kar­men Pede­rau, Sasha Pivo­va­ro­va, Kar­lie Kloss czy Ayme­li­ne Vala­de.

W kolek­cji na zbli­ża­ją­cy się sezon jesień-zima 2015/2016 poja­wia­ją się ubra­nia, któ­re ide­al­nie kore­spon­du­ją z pry­wat­nym sty­lem topo­wej, pol­skiej model­ki, dzię­ki cze­mu pro­mo­wa­na kam­pa­nia wyglą­da bar­dzo natu­ral­nie. W ofer­cie może­my zna­leźć m.in. luź­ne swe­try, over­si­zo­we t‑shirty i koszu­le, a tak­że skó­rza­ne kurt­ki oraz spód­ni­ce.

FW15 PUB DOUBLE 1
Zdję­cia do kolek­cji jesień-zima 2015/2016 wyko­na­ła ame­ry­kań­ska foto­graf­ka Col­lier Schorr.

Ubra­nia mar­ki IRO Paris dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej skle­pu z luk­su­so­wą odzie­żą i dodat­ka­mi – JADES24.pl

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Inna

NIEZWYKŁA KOLABORACJA LOCAL HEROES X #SEXEDPL JUŻ DOSTĘPNA NA SHOWROOM.PL

Naresz­cie! Wraz z pre­mie­rą książ­ki „#SEXEDPL. Roz­mo­wy Anji Rubik o doj­rze­wa­niu, miło­ści i sek­sie” do sprze­da­ży wcho­dzi spe­cjal­na mini kolek­cja stwo­rzo­na w kola­bo­ra­cji Local Hero­es x #Sexedpl. We współ­pra­cy bie­rze udział tak­że Showroom.pl. Tyl­ko i…
Więcej
ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić kon­to na Insta­gra­mie nie trze­ba pytać dziś fachow­ców z bran­ży social media, bo naj­lep­szy­mi spe­cja­list­ka­mi w tej dzie­dzi­nie są model­ki, blo­ger­ki i sty­list­ki. Choć pro­fi­le pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży modo­wej cie­szą się nadal mniej­szą popu­lar­no­ścią niż ich kole­ża­nek po fachu miesz­ka­ją­cych w zachod­nich sto­li­cach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obser­wu­ją set­ki tysię­cy fol­lo­wer­sów?
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *