ModaNewsroom

SZYMAŃSKA – swetry marzeń

Wykładowca artcraft designu i projektowania odzieży w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru, ma za sobą pracę dla takich marek jak Zień, La Mania czy 303 Avenue- Katarzyna Szymańska, autorka swetrów marzeń będących urzeczywistnieniem zmysłowej wygody.

 

Ponad­cza­so­we swe­try i dzia­ni­no­we dodat­ki SZYMAŃSKA wyko­na­ne są ręcz­nie z naj­wyż­szej jako­ści surow­ców (alpa­ka, kasz­mir, weł­na, moher z jedwa­biem), z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o deta­le. Mar­ka jest odzwier­cie­dle­niem ukry­te­go, sub­tel­ne­go pięk­na i kobie­co­ści.
Każ­dy model pod­le­ga per­so­na­li­za­cji i może uwzględ­niać oso­bi­ste upodo­ba­nia klien­tek zwią­za­ne z dłu­go­ścią, wzo­rem czy rodza­jem dekol­tu a tak­że z dowol­nie wybra­ne­go kolo­ru i jako­ści.

Naj­now­sza kolek­cja SZYMAŃSKA to przede wszyst­kim kla­sy­ka: nie zabra­kło w niej bia­łych i beżo­wych swe­trów z fan­ta­zyj­ny­mi pom­po­na­mi i mięk­kich, dłu­gich sza­li; ele­ganc­kich czar­nych z roz­klo­szo­wa­ny­mi ręka­wa­mi; dłu­gich do zie­mi, sza­rych kar­di­ga­nów, a tak­że typo­wo jesien­nych, mod­nych w tym sezo­nie kolo­rów: musz­tar­do­wych i krwi­sto czer­wo­nych swe­trów z duży­mi splo­ta­mi czy odważ­nych, over­si­zo­wych z opa­da­ją­cy­mi ramio­na­mi w odcie­niu fuk­sji.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Asia Typek/materiały pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domo­wej…
Więcej
ModaNewsroom

SZYMAŃSKA jesień-zima 2018/19

Kata­rzy­na Szy­mań­ska – zało­ży­ciel­ka mar­ki, któ­ra powsta­ła z miło­ści do ręko­dzie­ła two­rzy nie­zwy­kłe i abso­lut­nie wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­ny­wa­ne swe­try, któ­re oprócz pięk­ne­go desi­gnu są cie­płe, lek­kie i mięk­kie, wręcz nie­za­stą­pio­ne w sezo­nie jesie­n­no- zimo­wym.  Każ­dy…
Więcej