SZYMAŃSKA – swetry marzeń

Wykładowca artcraft designu i projektowania odzieży w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru, ma za sobą pracę dla takich marek jak Zień, La Mania czy 303 Avenue- Katarzyna Szymańska, autorka swetrów marzeń będących urzeczywistnieniem zmysłowej wygody.

 

Ponad­cza­so­we swe­try i dzia­ni­no­we dodat­ki SZYMAŃSKA wyko­na­ne są ręcz­nie z naj­wyż­szej jako­ści surow­ców (alpa­ka, kasz­mir, weł­na, moher z jedwa­biem), z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o deta­le. Mar­ka jest odzwier­cie­dle­niem ukry­te­go, sub­tel­ne­go pięk­na i kobie­co­ści.
Każ­dy model pod­le­ga per­so­na­li­za­cji i może uwzględ­niać oso­bi­ste upodo­ba­nia klien­tek zwią­za­ne z dłu­go­ścią, wzo­rem czy rodza­jem dekol­tu a tak­że z dowol­nie wybra­ne­go kolo­ru i jako­ści.

Naj­now­sza kolek­cja SZYMAŃSKA to przede wszyst­kim kla­sy­ka: nie zabra­kło w niej bia­łych i beżo­wych swe­trów z fan­ta­zyj­ny­mi pom­po­na­mi i mięk­kich, dłu­gich sza­li; ele­ganc­kich czar­nych z roz­klo­szo­wa­ny­mi ręka­wa­mi; dłu­gich do zie­mi, sza­rych kar­di­ga­nów, a tak­że typo­wo jesien­nych, mod­nych w tym sezo­nie kolo­rów: musz­tar­do­wych i krwi­sto czer­wo­nych swe­trów z duży­mi splo­ta­mi czy odważ­nych, over­si­zo­wych z opa­da­ją­cy­mi ramio­na­mi w odcie­niu fuk­sji.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Asia Typek/materiały pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy