ModaNewsroom

SZYMAŃSKA jesień-zima 2018/19

Kata­rzy­na Szy­mań­ska – zało­ży­ciel­ka mar­ki, któ­ra powsta­ła z miło­ści do ręko­dzie­ła two­rzy nie­zwy­kłe i abso­lut­nie wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­ny­wa­ne swe­try, któ­re oprócz pięk­ne­go desi­gnu są cie­płe, lek­kie i mięk­kie, wręcz nie­za­stą­pio­ne w sezo­nie jesien­no- zimo­wym. 

Każ­dy ze swe­trów powsta­je z naj­wyż­szej jako­ści mie­sza­nek weł­ny dzie­wi­czej, alpa­ki, kasz­mi­ru oraz jedwab­ne­go mohe­ru. Kolek­cja na sezon jesień-zima 2018/19 to nie tyl­ko zaba­wy fak­tu­ra­mi, splo­ta­mi geo­me­trycz­ny­mi i etnicz­ny­mi frędz­la­mi, ale i sen­su­al­ność; prze­wa­ża­ją w niej cie­płe beże, biel, czerń oraz czer­wie­nie- nie bra­ku­je też błę­ki­tu i lila. Swe­try SZYMAŃSKA pozwa­la­ją nam jed­no­cze­śnie czuć się kom­for­to­wo oraz kobie­co i zmy­sło­wo, dzię­ki odsła­nia­nym ple­com czy ramio­nom.  W naj­now­szej kolek­cji oprócz kla­sycz­nych swe­trów znaj­dzie­my rów­nież swe­tro­we płasz­cze, fan­ta­zyj­ne gol­fy czy otu­la­ją­ce pon­cza, któ­re spraw­dzą się nie tyl­ko na co dzień, ale w połą­cze­niu z biżu­te­rią stwo­rzą ele­ganc­kie sty­li­za­cje na wie­czor­ne wyjścia.

Kolek­cja – Kata­rzy­na Szymańska

Zdję­cia – Edmund Magdebursky

Model­ka – Zuza/New Age Models

Maki­jaż & wło­sy – Kama Jankowska

Biżu­te­ria – Pecu­nia Forget-me-not

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…
Więcej
ModaNewsroom

SZYMAŃSKA - swetry marzeń

Wykła­dow­ca art­craft desi­gnu i pro­jek­to­wa­nia odzie­ży w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, ma za sobą pra­cę dla takich marek jak Zień, La Mania czy 303 Ave­nue- Kata­rzy­na Szy­mań­ska, autor­ka swe­trów marzeń będą­cych urze­czy­wist­nie­niem zmysłowej…
Więcej