Szampony organiczne – co nam dają?

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24 

W okre­sie jesien­no­zi­mo­wym nasze wło­sy potrze­bu­ją szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji. Wybie­ra­jąc szam­pon czę­sto nie zwra­ca­my uwa­gi na jego skład. W dzi­siej­szych cza­sach kobie­ty poszu­ku­ją nowych spo­so­bów pie­lę­gna­cji, kie­ru­jąc się przy tym bie­żą­cy­mi tren­da­mi. Sil­ny ostat­nio trend eko­lo­gicz­ny spra­wił, że kosme­ty­ki orga­nicz­ne cie­szą się zain­te­re­so­wa­niem coraz więk­szej licz­by osób na całym świe­cie. Jaką mają prze­wa­gę nad pozo­sta­ły­mi pro­duk­ta­mi?

Szampony organiczne – co nam dają?

Naturalny czy organiczny?

Wie­le osób zupeł­nie nie­świa­do­mie, zamien­nie uży­wa okre­śleń kosme­tyk natu­ral­ny i kosme­tyk orga­nicz­ny. Nie­ste­ty, nie jest to to samo. Oczy­wi­ście kosme­ty­ki natu­ral­ne mogą pochwa­lić się tym, że więk­szość skład­ni­ków jest pozy­ski­wa­na z roślin czy mine­ra­łów. Stwo­rzo­no tak­że sys­tem cer­ty­fi­ka­tów, któ­re gwa­ran­tu­ją, że wybie­ra­ny kosme­tyk jest natu­ral­ny. Nie­ste­ty, wybie­ra­jąc taki kosme­tyk nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jego skład – może on zawie­rać draż­nią­ce sub­stan­cje pocho­dze­nia petro­che­micz­ne­go, para­be­ny oraz czę­sto sto­so­wa­ne w kosme­ty­kach do wło­sów deter­gen­ty powo­du­ją­ce pie­nie­nie się szam­po­nu (SLS, SLES). Sub­stan­cje te czę­sto uczu­la­ją i powo­du­ją podraż­nie­nia. Przy pro­duk­cji kosme­ty­ków orga­nicz­nych sto­so­wa­ne są bar­dziej restryk­cyj­ne zasa­dy. Więk­szość skład­ni­ków musi pocho­dzić z upraw eko­lo­gicz­nych, na któ­rych nie uży­wa się sztucz­nych nawo­zów oraz orga­ni­zmów mody­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie (GMO). Co waż­ne, kosme­ty­ki te nie zawie­ra­ją sztucz­nych sub­stan­cji, dla­te­go sła­biej się pie­nią lub nie pie­nią się w ogó­le. Zwra­ca­jąc uwa­gę na skład spraw­dzaj, aby miał jak naj­wię­cej skład­ni­ków pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go.

 Składniki, których należy unikać:

  • Ammo­nium Lau­ryl Sul­fa­te
  • Sodium Lau­ryl Sul­fa­te – SLS (sil­ne wła­ści­wo­ści uczu­la­ją­ce i draż­nią­ce, wysu­sza skó­rę, może powo­do­wać świąd i rumień)
  • Sodium Lau­reth Sul­fa­te – SLES (może powo­do­wać podraż­nie­nia skó­ry i oczu)
  • Lau­ryl Alco­hol i jego pochod­ne
  • Die­ta­no­lo­ami­na (DEA), Mono­eta­no­lo­ami­na (MEA) i Trie­tha­nol­mi­ne (TEA)
  • Pro­py­le­ne Gly­col (podraż­nie­nia skó­ry)
  • PEG i PPG (uszka­dza­ją struk­tu­rę gene­tycz­ną komó­rek, są uzna­wa­ne za sub­stan­cje rako­twór­cze)
  • Para­be­ny – Methyl­pa­ra­ben, Ethyl­pa­ra­ben, Pro­pyl­pa­ra­ben, Butyl­pa­ra­ben, Iso­bu­tyl­pa­ra­ben

Szampony organiczne – co nam dają?

Korzyści wynikające ze stosowania szamponów organicznych

Szam­po­ny orga­nicz­ne nie obcią­ża­ją naszych wło­sów sub­stan­cja­mi che­micz­ny­mi (sili­ko­ny, para­be­ny, sles i sls), nada­ją wło­som wital­no­ści i bla­sku, spra­wia­ją, że wło­sy są ela­stycz­ne.  Odbu­do­wu­ją struk­tu­rę wło­sów, dzię­ki cze­mu sta­ją się moc­niej­sze i bar­dziej wytrzy­ma­łe na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych (wiatr, deszcz). Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tra­dy­cyj­nej for­mu­ły chro­nią wło­sy przed pusze­niem i roz­dwa­ja­niem się koń­có­wek, a nawet przed poja­wia­niem się łupie­żu. Wie­le szam­po­nów prze­zna­czo­nych jest szcze­gól­nie do pie­lę­gna­cji wło­sów znisz­czo­nych przez zabie­gi kosme­tycz­ne (trwa­ła ondu­la­cja, far­bo­wa­nie, pro­sto­wa­nie, susze­nie). Pro­duk­ty te są obec­nie łatwo dostęp­ne i nie­znacz­nie droż­sze od tra­dy­cyj­nych marek, ponie­waż pro­duk­cja nie ma glo­bal­ne­go cha­rak­te­ru, a pro­du­cen­ci nie sto­su­ją kam­pa­nii rekla­mo­wych. War­to pamię­tać, że bez­pie­czeń­stwo ich sto­so­wa­nia zale­ży od ter­mi­nu i warun­ków prze­cho­wy­wa­nia. Ze wzglę­du na brak che­micz­nych utrwa­la­czy i kon­ser­wan­tów ich ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia jest zwy­kle krót­szy. Jeśli szu­kasz szam­po­nu, któ­ry sty­mu­lu­je zdro­wy wzrost wło­sów, poszu­kaj pro­duk­tów, któ­re zawie­ra­ją w swo­im skła­dzie alo­es i olej koko­so­wy. Jeśli chcesz nadać swo­im wło­som blask i połysk, orga­nicz­ne masło shea jest skład­ni­kiem, któ­re­go powin­naś szu­kać w swo­im orga­nicz­nym szam­po­nie.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…Komentarze

komen­ta­rzy