UrodaWłosy

Szampony organiczne – co nam dają?

W okresie jesiennozimowym nasze włosy potrzebują szczególnej pielęgnacji. Wybierając szampon często nie zwracamy uwagi na jego skład. W dzisiejszych czasach kobiety poszukują nowych sposobów pielęgnacji, kierując się przy tym bieżącymi trendami. Silny ostatnio trend ekologiczny sprawił, że kosmetyki organiczne cieszą się zainteresowaniem coraz większej liczby osób na całym świecie. Jaką mają przewagę nad pozostałymi produktami?

mokre włosy, Szampony organiczne – co nam dają?

Naturalny czy organiczny?

Wie­le osób zupeł­nie nie­świa­do­mie, zamien­nie uży­wa okre­śleń kosme­tyk natu­ral­ny i kosme­tyk orga­nicz­ny. Nie­ste­ty, nie jest to to samo. Oczy­wi­ście kosme­ty­ki natu­ral­ne mogą pochwa­lić się tym, że więk­szość skład­ni­ków jest pozy­ski­wa­na z roślin czy mine­ra­łów. Stwo­rzo­no tak­że sys­tem cer­ty­fi­ka­tów, któ­re gwa­ran­tu­ją, że wybie­ra­ny kosme­tyk jest natu­ral­ny. Nie­ste­ty, wybie­ra­jąc taki kosme­tyk nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jego skład – może on zawie­rać draż­nią­ce sub­stan­cje pocho­dze­nia petro­che­micz­ne­go, para­be­ny oraz czę­sto sto­so­wa­ne w kosme­ty­kach do wło­sów deter­gen­ty powo­du­ją­ce pie­nie­nie się szam­po­nu (SLS, SLES). Sub­stan­cje te czę­sto uczu­la­ją i powo­du­ją podraż­nie­nia. Przy pro­duk­cji kosme­ty­ków orga­nicz­nych sto­so­wa­ne są bar­dziej restryk­cyj­ne zasa­dy. Więk­szość skład­ni­ków musi pocho­dzić z upraw eko­lo­gicz­nych, na któ­rych nie uży­wa się sztucz­nych nawo­zów oraz orga­ni­zmów mody­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie (GMO). Co waż­ne, kosme­ty­ki te nie zawie­ra­ją sztucz­nych sub­stan­cji, dla­te­go sła­biej się pie­nią lub nie pie­nią się w ogó­le. Zwra­ca­jąc uwa­gę na skład spraw­dzaj, aby miał jak naj­wię­cej skład­ni­ków pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go.

 Składniki, których należy unikać:

  • Ammo­nium Lau­ryl Sul­fa­te
  • Sodium Lau­ryl Sul­fa­te – SLS (sil­ne wła­ści­wo­ści uczu­la­ją­ce i draż­nią­ce, wysu­sza skó­rę, może powo­do­wać świąd i rumień)
  • Sodium Lau­reth Sul­fa­te – SLES (może powo­do­wać podraż­nie­nia skó­ry i oczu)
  • Lau­ryl Alco­hol i jego pochod­ne
  • Die­ta­no­lo­ami­na (DEA), Mono­eta­no­lo­ami­na (MEA) i Trie­tha­nol­mi­ne (TEA)
  • Pro­py­le­ne Gly­col (podraż­nie­nia skó­ry)
  • PEG i PPG (uszka­dza­ją struk­tu­rę gene­tycz­ną komó­rek, są uzna­wa­ne za sub­stan­cje rako­twór­cze)
  • Para­be­ny – Methyl­pa­ra­ben, Ethyl­pa­ra­ben, Pro­pyl­pa­ra­ben, Butyl­pa­ra­ben, Iso­bu­tyl­pa­ra­ben

Szampony organiczne – co nam dają?

Korzyści wynikające ze stosowania szamponów organicznych

Szam­po­ny orga­nicz­ne nie obcią­ża­ją naszych wło­sów sub­stan­cja­mi che­micz­ny­mi (sili­ko­ny, para­be­ny, sles i sls), nada­ją wło­som wital­no­ści i bla­sku, spra­wia­ją, że wło­sy są ela­stycz­ne.  Odbu­do­wu­ją struk­tu­rę wło­sów, dzię­ki cze­mu sta­ją się moc­niej­sze i bar­dziej wytrzy­ma­łe na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych (wiatr, deszcz). Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tra­dy­cyj­nej for­mu­ły chro­nią wło­sy przed pusze­niem i roz­dwa­ja­niem się koń­có­wek, a nawet przed poja­wia­niem się łupie­żu. Wie­le szam­po­nów prze­zna­czo­nych jest szcze­gól­nie do pie­lę­gna­cji wło­sów znisz­czo­nych przez zabie­gi kosme­tycz­ne (trwa­ła ondu­la­cja, far­bo­wa­nie, pro­sto­wa­nie, susze­nie). Pro­duk­ty te są obec­nie łatwo dostęp­ne i nie­znacz­nie droż­sze od tra­dy­cyj­nych marek, ponie­waż pro­duk­cja nie ma glo­bal­ne­go cha­rak­te­ru, a pro­du­cen­ci nie sto­su­ją kam­pa­nii rekla­mo­wych. War­to pamię­tać, że bez­pie­czeń­stwo ich sto­so­wa­nia zale­ży od ter­mi­nu i warun­ków prze­cho­wy­wa­nia. Ze wzglę­du na brak che­micz­nych utrwa­la­czy i kon­ser­wan­tów ich ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia jest zwy­kle krót­szy. Jeśli szu­kasz szam­po­nu, któ­ry sty­mu­lu­je zdro­wy wzrost wło­sów, poszu­kaj pro­duk­tów, któ­re zawie­ra­ją w swo­im skła­dzie alo­es i olej koko­so­wy. Jeśli chcesz nadać swo­im wło­som blask i połysk, orga­nicz­ne masło shea jest skład­ni­kiem, któ­re­go powin­naś szu­kać w swo­im orga­nicz­nym szam­po­nie.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej        Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *