Nowa kolekcja Carrara by God Save Queens

gsq_carrara_25

O tej kolek­cji było głośno w pol­skich i zagra­nicz­nych mediach nim jesz­cze ujaw­nio­ne zosta­ły jej looki. Pre­mie­ra odby­ła się pod­czas New York Fashion Week. Przy­szedł czas na szczegóły.

Nazwa kolek­cji pocho­dzi od małe­go, wło­skie­go mia­sta w regio­nie Toska­nii, które sły­nie z kamieniołomów. Intrygująca sce­ne­ria kopal­ni bia­łe­go mar­mu­ru sta­no­wi ide­al­ne tło do tego, co mar­ka God Save Queens przy­go­to­wa­ła na ten sezon. Do współpracy zapro­szo­no Joy Cor­ri­gan – piękną, wyra­zi­stą ame­ry­kan­kę, która okrzyknięta zosta­ła wschodzącą gwiaz­dą światowego mode­lin­gu. Jej sek­sow­ne i kobie­ce cia­ło ide­al­nie kom­po­no­wa­ło się z pro­jek­ta­mi Karo­li­ny Ber­na­ciak, pro­jek­tant­ki GSQ.

gsq_carrara_11 gsq_carrara_10gsq_carrara_5 gsq_carrara_9gsq_carrara_19 gsq_carrara_8

Nowa kolek­cja obej­mu­je piętnaście setów, w tym trzy rodza­je body i gor­set. Po raz pierw­szy poja­wią się mode­le biu­sto­no­sza z fisz­bi­ną, a także pasy do pończoch i peniu­ary. Domi­nu­je czerń i trans­pa­rent­ne sia­tecz­ki. Cało­kształt to rodzaj opowieści o kobie­cie z wewnętrzną siłą, ener­gią i odwa­gą do życia.

Jed­na z nie­licz­nych na świecie kopal­ni bia­łe­go mar­mu­ru, hip­no­tycz­na Joy Cor­ri­gan, abso­lut­nie sek­sow­na kolek­cja i zdjęcia autor­stwa Łuka­sza Ziętka ozna­cza­ją jed­no – ta kam­pa­nia i ta kolek­cja dłu­go nie pozwo­lą o sobie zapo­mnieć.

gsq_carrara_13 gsq_carrara_14 gsq_carrara_15 gsq_carrara_16 gsq_carrara_17 gsq_carrara_21 gsq_carrara_24 gsq_carrara_3 gsq_carrara_4gsq_carrara_20

Kolek­cja dostępna jest na www.godsavequeens.com

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja pra­so­wa
Komentarze

komen­ta­rzy