W nowej kampanii „Święta zawsze razem. Niezależnie od stylu.” Zalando zwraca uwagę na to, co w tym szczególnym czasie jest najważniejsze – więzi rodzinne i przyjacielskie, celebrowane przez wspólne, radosne spędzanie czasu – czyli wartości, które nigdy nie wychodzą z mody.

Nasza świą­tecz­na kam­pa­nia jest kon­ty­nu­acją nowe­go pozy­cjo­no­wa­nia ​Zalan­do. Free to be. J​ego głów­nym prze­sła­niem jest to, że nikt nie powi­nien Cię ogra­ni­czać w wyra­ża­niu sie­bie, możesz nosić co chcesz i być kim chcesz” – mówi Dawid Pożo­ga, Mar­ke­ting Lead PL w Zalan­do. “Świę­ta to szcze­gól­ny czas, w któ­rym zale­ży nam na pod­kre­śle­niu róż­no­rod­no­ści naszych klien­tów i ich zwy­cza­jów wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Na Zalan­do, gdzie ponad 29 milio­nów klien­tów ma do wybo­ru ponad 450.000 sty­li­za­cji od ponad 2.000 marek, sty­lu nie dyk­tu­je wiek, płeć, wygląd, syl­wet­ka czy pocho­dze­nie. Naszą ambi­cją i celem jest zapew­nie­nie kon­su­men­tom dowol­ne­go oraz nie­ogra­ni­czo­ne­go wybo­ru – nie­za­leż­nie od tego kim są i w jaki spo­sób spę­dza­ją Święta.”

Kam­pa­nia przed­sta­wia mło­dzień­ca, gra­ne­go przez Toma Gaski­na – mode­la, akto­ra i pro­fe­sjo­nal­ne­go żon­gle­ra – oraz jego bab­cię, w któ­rej rolę wcie­la się Fran­ces Dun­scom­be, zna­na rów­nież z kam­pa­nii Zalan­do jesień-zima 2019. Duet poja­wia się na bajecz­nym balu gwiazd­ko­wym, gdzie ku ich zasko­cze­niu oka­zu­je się, że wszy­scy mło­dzi goście wyda­rze­nia wpa­dli na ten sam pomysł i sta­wi­li się na nim wraz z dziad­kiem lub babcią.

Atmos­fe­ra balu, łączą­ce­go zróż­ni­co­wa­ne sty­le i poko­le­nia uczest­ni­ków, odda­je ideę pozy­cjo­no­wa­nia free to be. Par­kiet zapeł­nia się roz­tań­czo­ną mie­szan­ką gości w eklek­tycz­nych sty­li­za­cjach, któ­re repre­zen­tu­ją sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów dostęp­nych na Zalan­do, pasu­ją­cych do każ­de­go upodo­ba­nia, wie­ku i oka­zji. Reży­ser Sam Hib­bard i dom pro­duk­cyj­ny Some­such zadba­li rów­nież o to, aby video kam­pa­nii przed­sta­wia­ło nie tyl­ko hucz­ną i rado­sną zaba­wę, ale tak­że rela­cję i cie­płe wię­zi emo­cjo­nal­ne mię­dzy mło­dy­mi impre­zo­wi­cza­mi i ich dziadkami.

Dopeł­nie­niem spo­tu rekla­mo­we­go jest sesja zdję­cio­wa autor­stwa Toma John­so­na z Mini­Ti­tle. Wystę­pu­je w niej m.in. bry­tyj­ska akty­wist­ka Saf­fi Kari­na (@saffi_karina) i nie­miec­ki influ­en­cer ​Jan­nik Diefenbach​, któ­re­go pro­fil na Insta­gra­mie zasły­nął ze zdjęć jego sty­lo­we­go dziad­ka ​(​@jaadiee). Zróż­ni­co­wa­na wie­ko­wo obsa­da, tań­cząc i po pro­stu dobrze się bawiąc, w parach lub w więk­szych gru­pach, pre­zen­tu­je mie­szan­kę indy­wi­du­al­nych sty­lów. Współ­cze­śnie, kla­sycz­nie, punk, posh, w bro­ka­cie czy na luzie – każ­da postać wyra­ża myśl „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od stylu”.

świąteczna kolekcja Zalando świąteczna kolekcja Zalando

Świą­tecz­na kam­pa­nia jest efek­tem współ­pra­cy Zalan­do z lon­dyń­ską agen­cją kre­atyw­ną Mother. Jej naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest spot tele­wi­zyj­ny, wyświe­tla­ny rów­nież w kinach. Kam­pa­nia będzie trans­mi­to­wa­na w tele­wi­zji, radiu, bil­l­bo­ar­dach, kana­łach onli­ne oraz mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pierw­sza emi­sja na Zalando.pl pla­no­wa­na jest na 03.11.2019.

świąteczna kolekcja Zalando świąteczna kolekcja Zalando

Twór­cy kampanii:

Mother

TV Direc­tor: Sam Hib­bard, Some­such Somesuch
Pro­du­cer: Tom Gardner
Stills-Pho­to­gra­pher : Tom Johnson
Mini­Ti­tle Social Direc­tor: Dan Emerson

TV Pro­duc­tion: Somesuch
Edit House: Trim
TV Edi­tor: Tho­mas Grove-Carter
Social Edi­tor: Joe Wal­ton, Whi­te­ho­use Post Pro­duc­tion: Black Kite
Post Pro­du­cer: Tama­ra Mennell
Head of VFX: Adam Crocker
Sound House: 750mph
Sound Engi­ne­er: Sam Rob­son Campaign
Sty­list: Vivia­ne Hausstein
Music Label: Essex Music Group
Track: Cosmic Dan­cer by T‑Rex

Zalan­do

Direc­tor Mar­ke­ting Stra­te­gy & Cam­pa­ign: Jon­ny Ng
Head of Cam­pa­ign Mana­ge­ment: Marie Frickel
Lead Acco­unt Mana­ge­ment: Darius Gross
Acco­unt Mana­ge­ment: Mona Moha­med Adel, Mile­na Ste­in­ke TV Pro­du­cer: Bernd Bluhme
Lead Cam­pa­ign Mana­ge­ment: Mona Her­de­ner Cam­pa­ign Mana­ge­ment: Katha­ri­na Kämpfe

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Ekskluzywny klub zakupowy Zalando Lounge i pierwsza kampania kreatywna “Explore mode ON”

Tej jesie­ni, klub zaku­po­wy Zalan­do Loun­ge rusza z kam­pa­nią kre­atyw­ną pod hasłem “Explo­re mode ON”. Każ­de­go dnia, bez wzglę­du na miej­sce i porę, na Zalan­do Loun­ge poja­wia­ją się korzyst­ne ofer­ty z mar­ko­wą modą w cenach…
Więcej
Moda

Zrównoważony rozwój w ramach Zalando Greenhouse na Copenhagen Fashion Week

Wio­dą­ca w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa powsta­ła w Ber­li­nie – Zalan­do – w ramach Copen­ha­gen Fasion Week – naj­więk­sze­go tygo­dnia mody w kra­jach nor­dyc­kich, dla któ­re­go zrów­no­wa­żo­ny roz­wój sta­no­wi głów­ny obszar zain­te­re­so­wa­nia przy­zna­je Zalando…
Więcej
Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wio­dą­ca prym w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa – Zalan­do roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 2019 roku reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju do.MORE, przez co zobo­wią­za­ła się do cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich stan­dar­dów etycz­nych, a do roku 2023 do…
Więcej