UrodaWłosy

Suche włosy – jak je pielęgnować?

Włosy mogą przesuszać się z wielu powodów – najpopularniejsze z nich to częste farbowanie, stylizacja na gorąco oraz nieodpowiednia pielęgnacja. Jak odbudować suche włosy, aby znów były gładkie i lśniące?

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Suche wło­sy – jak je pie­lę­gno­wać? JOICO maska Hydra­Splash; Cura­pil Orga­nics olej z awo­ka­do; Paul Mit­chell Super-Char­ged Tre­at­ment® to inten­syw­na, coty­go­dnio­wa kura­cja; Paul Mit­chell łagod­ny szam­pon oczysz­cza­ją­cy; JOICO inten­syw­na kura­cja dla suchych wło­sów; ECOSPA olej jojo­ba; JOICO maska odbu­do­wu­ją­ca; ECOSPA olej z orze­chów laskowych.

Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako wyso­ko­po­ro­wa­te – ozna­cza to, że ich łuski są otwar­te, przez co wło­sy tra­cą wodę i są podat­ne na uszko­dze­nia. Odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją, a tak­że z pomo­cą zabie­gów u fry­zje­ra, może­my temu sku­tecz­nie zaradzić.

Jak dbać o suche włosy krok po kroku

Mając suche wło­sy war­to przyj­rzeć się swo­jej codzien­nej ruty­nie. Czy codzien­nie nakła­da­my odżyw­kę? Czy jeśli pro­stu­je­my wło­sy, chro­ni­my je za pomo­cą serum? Czy roz­ja­śnia­my wło­sy w domo­wych warun­kach? Jeśli zapo­mi­na­my o pie­lę­gna­cji wło­sów, będą się one noto­rycz­nie przesuszać.

Pierw­szym kro­kiem powin­na być zmia­na kosme­ty­ków na nawil­ża­ją­ce i odżyw­cze. Sto­so­wa­nie zarów­no szam­po­nu jak i odżyw­ki przy każ­dym myciu jest koniecz­ne. War­to nie zapo­mi­nać tak­że o rege­ne­ru­ją­cych maskach – w przy­pad­ku suchych wło­sów nale­ży nakła­dać je na umy­te wło­sy, co naj­mniej raz w tygo­dniu i pozo­sta­wić pod czep­kiem przez mini­mum 15 minut. Obo­wiąz­ko­we jest tak­że serum lub ole­jek na koń­ców­ki, jeśli decy­du­je­my się ukła­dać wło­sy na gorą­co – tak­że, jeśli tyl­ko suszy­my je gorą­cym powie­trzem. 

Skład­ni­ki, jakich powin­ni­śmy szu­kać w kosme­ty­kach dla suchych wło­sów to pro­te­iny mle­ka, mlecz­ko psz­cze­le, kera­ty­na, olej maka­da­mia, olej z awo­ka­do. 

Olejowanie suchych włosów

Dobrym spo­so­bem na zre­ge­ne­ro­wa­nie i nawil­że­nie suchych wło­sów jest ich ole­jo­wa­nie. Ponie­waż suche wło­sy potrze­bu­ją zastrzy­ku nawod­nie­nia, na pasma naj­pierw nakła­da­my żel alo­eso­wy, a następ­nie ulu­bio­ny olej, na przy­kład koko­so­wy. Z taką mie­szan­ką na wło­sach kła­dzie­my się spać i dopie­ro rano myje­my wło­sy. 

Regu­lar­ne ole­jo­wa­nie wło­sów widocz­nie poma­ga je zre­ge­ne­ro­wać i unik­nąć cię­cia koń­có­wek u fryzjera.

Zabiegi na suche włosy u fryzjera

Jeśli jed­nak domo­we spo­so­by nie poma­ga­ją, war­to odwie­dzić salon, ale nie tyl­ko po to, aby obciąć suche wło­sy. Fry­zjer może wyko­nać nam tak­że zabie­gi pie­lę­gnu­ją­ce i nawil­ża­ją­ce pasma, na przy­kład sau­nę na wło­sy lub zabieg lami­na­cji, któ­ry zamknie otwar­te łuski wło­sów i spra­wi, że będa pięk­ne i lśnią­ce. Może­my tak­że popro­sić o spe­cjal­ną ampuł­kę nawil­ża­ją­cą wło­sy, któ­rą fry­zjer doda do far­by pod­czas far­bo­wa­nia wło­sów. 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Uroda

Keratynowa koloryzacja permanentna JOICO LumiShine odżywia i dodaje włosom połysku

Kera­ty­no­wa kolo­ry­za­cja per­ma­nent­na JOICO Color Lumi­Shi­ne, to deli­kat­na kolo­ry­za­cja i rekon­struk­cja wło­sów w jed­nym. Mini­mal­na zawar­tość amo­nia­ku i doda­tek argi­ni­ny zapew­nia­ją połysk i dłu­go­trwa­łe efek­ty kolo­ry­za­cji, a tak­że więk­sze bez­pie­czeń­stwo dla wło­sów. Jak dzia­ła keratynowa…
Więcej