Styl życiaTechnologia

Sony: wysoka jakość dźwięku w każdym miejscu

Jak wam się podo­ba­ją nowe gło­śni­ki Sony ? Nam bar­dzo są nie­wiel­kie, lek­kie, kolo­ro­we i co naj­waż­niej­sze? BEZPRZEWODOWE! Koniec z kabla­mi, któ­re zawsze plą­czą się i prze­szka­dza­ją, możesz je zabrać ze sobą na wyciecz­kę, na impre­zę, do pra­cy. Dzię­ki nim muzy­ka w smart­fo­nie to nie tyl­ko słu­chaw­ki!  Dobre brzmie­nie w pięk­nym opakowaniu!

SRS-X2_black_XperiaZ1-1200
  • SRS-X3: impo­nu­ją­cy bas z małej obudowy
  • SRS-X2: lek­ka kon­struk­cja, moc­ny dźwięk

 

Fir­ma Sony powięk­sza swo­ją ofer­tę prze­no­śnych gło­śni­ków bez­prze­wo­do­wych o nie­du­że i lek­kie mode­le SRS-X2 i SRS-X3, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się przy słu­cha­niu muzy­ki z urzą­dzeń mobil­nych w pomiesz­cze­niach i na powie­trzu. Łącze­nie urzą­dzeń i stru­mie­nio­wą, bez­prze­wo­do­wą trans­mi­sję dźwię­ku umoż­li­wia tech­no­lo­gia Blu­eto­oth®, a jeśli uży­wa­ny smart­fon lub tablet jest wypo­sa­żo­ny w tech­no­lo­gię NFC, w celu nawią­za­nia łącz­no­ści i roz­po­czę­cia odtwa­rza­nia wystar­czy go przy­ło­żyć do gło­śni­ka.Gło­śnik bez­prze­wo­do­wy SRS-X3 
SRS-X3_Red_cw-1200Gło­śnik SRS-X3 zmie­nia tele­fon, tablet lub urzą­dze­nie mobil­ne w prze­no­śny zestaw audio, łączą­cy ergo­no­mię, wytrzy­ma­łość i nie­zwy­kle moc­ny bas z wzor­nic­twem na wyso­kim pozio­mie. Nowy model — podob­nie jak więk­sze, wcze­śniej wpro­wa­dzo­ne gło­śni­ki SRS-X9, SRS-X7 i SRS-X5 — nale­ży do linii wzor­ni­czej „Defi­ni­ti­ve Outli­ne”, któ­ra przy­czy­nia się do popra­wy jako­ści dźwię­ku i har­mo­ni­zu­je z wystro­jem prak­tycz­nie każ­de­go wnętrza.Konstruktorom gło­śni­ka uda­ła się rzecz z pozo­ru nie­moż­li­wa: połą­cze­nie małych wymia­rów z zaska­ku­ją­co moc­nym basem. Uzy­ska­no go przez zasto­so­wa­nie dwóch mem­bran bier­nych, umiesz­czo­nych z przo­du i z tyłu obu­do­wy. Cał­ko­wi­ta moc peł­no­za­kre­so­wych gło­śni­ków wyno­si 20 W. Wyso­ka jakość brzmie­nia to zasłu­ga uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii Cle­arAu­dio+, powsta­łej dzię­ki doświad­cze­niu Sony w cyfro­wym prze­twa­rza­niu sygna­łów. Użyt­kow­nik ma ponad­to do dys­po­zy­cji róż­ne try­by dźwię­ku, któ­re wytwa­rza­ją bar­dziej roz­le­głą prze­strzeń akustyczną.

Gło­śnik jest wypo­sa­żo­ny w wewnętrz­ny aku­mu­la­tor, któ­ry wystar­cza nawet na 7 godzin i bar­dzo przy­da­je się przy słu­cha­niu muzy­ki na powie­trzu. Do jego łado­wa­nia moż­na użyć prze­wo­du USB micro lub bar­dziej wydaj­ne­go zasi­la­cza sie­cio­we­go z przej­ściów­ką USB micro. Prze­no­sze­nie gło­śni­ka uła­twia dedy­ko­wa­ne, skła­da­ne etui. Do bez­prze­wo­do­we­go, stru­mie­nio­we­go prze­sy­ła­nia muzy­ki moż­na wyko­rzy­stać tech­no­lo­gie Blu­eto­oth® i NFC. Po nawią­za­niu takie­go połą­cze­nia gło­śnik SRS-X3 peł­ni tak­że funk­cję zesta­wu gło­śno­mó­wią­ce­go do tele­fo­nu, a po zakoń­cze­niu roz­mo­wy pozwa­la bły­ska­wicz­nie powró­cić do słu­cha­nia nagrań.

 

SRS-X2_White_cw-1200 SRS-X2_Red_cw-1200 SRS-X2_W_Situation_9-1200

Gło­śnik bez­prze­wo­do­wy SRS-X2

Model SRS-X2 ide­al­nie nada­je się do zabra­nia na powie­trze: choć mie­ści się w ręce, umoż­li­wia repro­duk­cję moc­ne­go dźwię­ku. Małe wymia­ry nie ozna­cza­ją gor­sze­go brzmie­nia. Prze­ciw­nie, jego popra­wę gwa­ran­tu­je mię­dzy inny­mi tech­no­lo­gia Cle­arAu­dio+ oraz róż­ne try­by dźwię­ku. Pod­czas słu­cha­nia nagrań na powie­trzu istot­nym atu­tem będzie lek­kość i trwa­łość obudowy.

Z myślą o łatwym stru­mie­nio­wym odtwa­rza­niu muzy­ki gło­śnik SRS-X2 jest wypo­sa­żo­ny w łącze Blu­eto­oth® oraz tech­no­lo­gię NFC™. W rezul­ta­cie odtwa­rza­nie spro­wa­dza się do pro­ste­go zetknię­cia urzą­dzeń i nie wyma­ga uży­cia żad­nych prze­wo­dów. Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żo­ne w wewnętrz­ny aku­mu­la­tor, któ­ry wystar­cza nawet na pięć godzin słu­cha­nia. Do łado­wa­nia moż­na uży­wać prze­wo­du USB micro lub zasi­la­cza sie­cio­we­go USB.

Nowe prze­no­śne gło­śni­ki bez­prze­wo­do­we SRS-X3 i SRS-X2 będą do naby­cia w Euro­pie od lip­ca 2014 r.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
sephora.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
MuzykaVers24 Bloguje

Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska wokalistka…
Więcej
NewsroomStyl życia

Niezapomniane okładki magazynów, nie tylko modowych

Przy­jem­nie jest wspo­mi­nać lep­sze chwi­le swo­je­go życia, nie­za­po­mnia­ne momen­ty, któ­re wywo­łu­ją uśmiech na twa­rzy. To samo dzie­je się w świe­cie mody, dla­te­go lubi­my odtwa­rzać wyjąt­ko­we wyda­rze­nia, oso­by czy tak jak dziś, prze­ło­mo­we okład­ki maga­zy­nów, które…
Więcej
KulturaMuzykaNewsroom

Florence + The Machine wraca z nową płytą

W czerw­cu tego roku do sprze­da­ży rusza nowa pły­ta (“How Big How Blue How Beau­ti­ful”) bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki oraz jej zespo­łu, po dłuż­szym okre­sie prze­rwy Flo­ren­ce + The Machi­ne rusza­ją z nowym mate­ria­łem. 12 lute­go pojawił…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *