ModaNewsroom

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Teze­nis, mar­ka moc­no zako­rze­nio­na w świe­cie muzy­ki i underground’u oraz Maf­fa­shion, naj­bar­dziej popu­lar­na blo­ger­ka modo­wa w Pol­sce pre­zen­tu­ją wyjąt­ko­wą kolek­cję dedy­ko­wa­ną eklek­tycz­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym cha­rak­te­rom.

Ultra-roman­tycz­na koron­ka prze­pla­ta się z przy­po­mi­na­ją­cy­mi ćwie­ki nadru­ka­mi odzwier­cie­dla­jąc w linii Broad­way ide­al­ny rock ’n’ rol­lo­wy styl. Żyj nocą, żyj sty­lo­wo: pro­duk­ty z mate­ria­łu przy­po­mi­na­ją­ce­go skó­rę w połą­cze­niu z koron­ką kró­lu­ją w linii Noc­tur­ne Roman­ce. Linia Swe­et Night­ma­re czer­pie inspi­ra­cje z połą­cze­nia welu­ro­wej koron­ki oraz tiu­lo­wych kro­pe­czek, two­rząc zmy­sło­wy i tajem­ni­czy look.

MAFFASHION, amba­sa­dor­ka Teze­nis, wybra­ła z całej kolek­cji swo­je ulu­bio­ne pro­duk­ty, któ­re zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w kam­pa­nii bil­l­bo­ar­do­wej w naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych w listo­pa­dzie.

Pro­duk­ty wybra­ne przez MAFFASHION ozna­czo­nespe­cjal­ną met­ką „Wybór Maf­fa­shion”. Dostęp­ne we wszyst­kich skle­pach Teze­nis w Pol­sce!

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHIONKAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Tezenis x Casa Del Papel

Naj­now­sza kolek­cja kap­su­ło­wa Teze­nis nawią­zu­je do jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych seria­li na plat­for­mie Net­flix – Dom z Papie­ru. To nie lada grat­ka dla wszyst­kich fanów nie­obli­czal­nych i ryzy­kow­nych rabu­siów, któ­rzy odwa­ży­li się na wiel­ki skok na…
Więcej
ModaNewsroom

Dzień Zakochanych z marką Tezenis

Walen­tyn­ki już za tydzień, dla­te­go z tej oka­zji mar­ka Teze­nis przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą, kap­su­ło­wą kolek­cję dla Zako­cha­nych. Spe­cjal­nie po to, aby cele­bro­wać miłość w każ­dej posta­ci. To ide­al­ny moment, na oka­za­nie swo­ich uczuć i oka­zja do…
Więcej
ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić kon­to na Insta­gra­mie nie trze­ba pytać dziś fachow­ców z bran­ży social media, bo naj­lep­szy­mi spe­cja­list­ka­mi w tej dzie­dzi­nie są model­ki, blo­ger­ki i sty­list­ki. Choć pro­fi­le pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży modo­wej cie­szą się nadal mniej­szą popu­lar­no­ścią niż ich kole­ża­nek po fachu miesz­ka­ją­cych w zachod­nich sto­li­cach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obser­wu­ją set­ki tysię­cy fol­lo­wer­sów?
Więcej