KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Teze­nis, mar­ka moc­no zako­rze­nio­na w świe­cie muzy­ki i underground’u oraz Maf­fa­shion, naj­bar­dziej popu­lar­na blo­ger­ka modo­wa w Pol­sce pre­zen­tu­ją wyjąt­ko­wą kolek­cję dedy­ko­wa­ną eklek­tycz­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym cha­rak­te­rom.

Ultra-roman­tycz­na koron­ka prze­pla­ta się z przy­po­mi­na­ją­cy­mi ćwie­ki nadru­ka­mi odzwier­cie­dla­jąc w linii Broad­way ide­al­ny rock ’n’ rol­lo­wy styl. Żyj nocą, żyj sty­lo­wo: pro­duk­ty z mate­ria­łu przy­po­mi­na­ją­ce­go skó­rę w połą­cze­niu z koron­ką kró­lu­ją w linii Noc­tur­ne Roman­ce. Linia Swe­et Night­ma­re czer­pie inspi­ra­cje z połą­cze­nia welu­ro­wej koron­ki oraz tiu­lo­wych kro­pe­czek, two­rząc zmy­sło­wy i tajem­ni­czy look.

MAFFASHION, amba­sa­dor­ka Teze­nis, wybra­ła z całej kolek­cji swo­je ulu­bio­ne pro­duk­ty, któ­re zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w kam­pa­nii bil­l­bo­ar­do­wej w naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych w listo­pa­dzie.

Pro­duk­ty wybra­ne przez MAFFASHION ozna­czo­nespe­cjal­ną met­ką „Wybór Maf­fa­shion”. Dostęp­ne we wszyst­kich skle­pach Teze­nis w Pol­sce!

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHIONKAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy