UrodaVers24 favorites

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy i cia­ła? Peelin­gi są nie­zbęd­ne, jeśli zale­ży Ci na utrzymaniu…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Najlepsze peelingi do ciała

Naj­wyż­sza pora na to, by przy­go­to­wać cia­ło na zrzu­ce­nie z sie­bie gru­bych swe­trów. Pierw­szy krok to… peeling cia­ła! Każ­da z nas go uwiel­bia – wystar­czy kil­ka ruchów by skó­ra sta­ła się bar­dziej gład­ka i jędrna,…

Więcej