UrodaVers24 favorites

Najlepsze peelingi do ciała

Najwyższa pora na to, by przygotować ciało na zrzucenie z siebie grubych swetrów. Pierwszy krok to… peeling ciała! Każda z nas go uwielbia – wystarczy kilka ruchów by skóra stała się bardziej gładka i jędrna, a do tego pięknie pachniała. Redakcja VERS-24 wybrała najlepsze peelingi – solne, cukrowe, z kawy. Na pewno wybierzesz coś dla siebie! 

Najlepsze peelingi do ciała

 • Kieh­l’s Gen­tly exfo­lia­ting body scrub – peeling do cia­ła o boga­tej kon­sy­sten­cji, któ­ry sku­tecz­nie usu­wa mar­twe komór­ki naskór­ka, bez efek­tu prze­su­sza­nia skó­ry. For­mu­ła wzbo­ga­co­na o sprosz­ko­wa­ne pest­ki more­li oraz emo­lient, poma­ga złusz­czać i wygła­dzać skó­rę, któ­ra sta­je się bar­dziej mięk­ka, gład­sza i przy­go­to­wa­na do nawil­że­nia.
 • Body boom Peeling kawo­wy – Peeling kawo­wy stwo­rzo­ny z wyso­kiej jako­ści kawy i wie­lu natu­ral­nych składników.Zawarte w nim skład­ni­ki zwal­cza­ją cel­lu­lit oraz roz­stę­py, a przede wszyst­kim spra­wią, że skó­ra będzie wyglą­dać lepiej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej!
  Dzia­ła­nie peelin­gu:
  – redu­ku­je cel­lu­lit i roz­stę­py dzię­ki kofe­inie zawar­tej w kawie,
  – złusz­cza i oczysz­cza skó­rę dzię­ki cukro­wi brą­zo­we­mu i soli jezio­ro­wej,
  – nawil­ża i wygła­dza cerę dzię­ki uni­kal­nej kom­po­zy­cji olej­ków,
  – rege­ne­ru­je skó­rę i zatrzy­mu­je pro­ces sta­rze­nia dzię­ki wita­mi­nie E.
  Najlepsze peelingi do ciała
 • Cla­re­na Mari­ne slim salt peeling – peeling sol­ny o dzia­ła­niu wyszczu­pla­ją­cym, anty­cel­lu­li­to­wym i złusz­cza­ją­cym mar­twy naskó­rek. Dwu­fa­zo­wa for­mu­ła peelin­gu złusz­cza, inten­syw­nie odży­wia skó­rę, pobu­dza krą­że­nie i detok­sy­ku­je. Po peelin­gu skó­ra pozo­sta­je nie­wia­ry­god­nie gład­ka, natłusz­czo­na, nasy­co­na mikro­ele­men­ta­mi i przy­go­to­wa­na na wchła­nia­nie skład­ni­ków aktyw­nych apli­ko­wa­nych póź­niej pre­pa­ra­tów.
  Sól mor­ska – dzię­ki zawar­to­ści sodu, pota­su, magne­zu oraz wap­nia dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, oczysz­cza­ją­co, odżyw­czo, ujędr­nia­ją­co, popra­wia ukrwie­nie i dotle­nie­nie skó­ry wspo­ma­ga­jąc reduk­cję roz­stę­pów i cel­lu­li­tu.
  Pył dia­men­to­wy – zmięk­cza, nawil­ża, popra­wia kolo­ryt oraz przy­wra­ca blask zmę­czo­nej cerze.
  Masło Shea – odbu­do­wu­je i wzmac­nia barie­rę hydro­li­pi­do­wą naskór­ka zapo­bie­ga­jąc TEWL.
  Gli­ce­ry­na – przy­cią­ga czą­stecz­ki wody z oto­cze­nia i gro­ma­dzi je na powierzch­ni skó­ry sil­nie ją nawil­ża­jąc i wygła­dza­jąc. Zapo­bie­ga wysu­sza­niu i poma­ga w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wej funk­cji lipi­do­wej barie­ry ochron­nej.
 • Nuxe body Peeling pod prysz­nic –  for­mu­ła zawie­ra 100% złusz­cza­ją­cych, sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­ków pocho­dze­nia bota­nicz­ne­go: skór­ka poma­rań­czy, jądra owo­ców Lichee, pro­szek ze sko­ru­py orze­cha wło­skie­go. Dostar­cza przy­jem­no­ści: wyśmie­ni­ta, boga­ta, kre­mo­wa kon­sy­sten­cja wni­ka w war­stwy skó­ry, usu­wa mar­twy naskó­rek i oczysz­cza skó­rę, pozo­sta­wia­jąc ją gład­ką i aksa­mit­ną w doty­ku.
  Kosme­tyk nie zawie­ra para­be­nów. Zawie­ra 95% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go. Deli­kat­nie złusz­cza naskó­rek
  oraz popra­wia struk­tu­rę skó­ry.
 • Bar­wy har­mo­nii Sugar peeling – mode­lu­ją­cy peeling cukro­wy z eks­trak­ta­mi z chi­li i żura­wi­ny ujędr­nia skó­rę i ma dzia­ła­nie anty­cel­lu­li­to­we. Dzię­ki kom­po­zy­cji ole­ju koko­so­we­go, masła Shea, ole­ju baweł­nia­ne­go i sło­necz­ni­ko­we­go skó­ra dosta­nie potęż­ną daw­kę wita­min A, E i anty­ok­sy­dan­tów. Dodat­ko­wo peeling został wzbo­ga­co­ny o eks­trakt z chi­li, któ­ry pobu­dza mikro­krą­że­nie i poma­ga w reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej, oraz eks­trakt z żura­wi­ny, któ­ry sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu i uela­stycz­nia skó­rę.
 • The Body Shop Spa wis­dom Afri­que – sol­ny, a jed­no­cze­śnie kre­mo­wy i gęsty peeling do cia­ła. Zapach rodem z Afry­ki – kadzi­dla­ny i zmy­sło­wy. Ze wzglę­du na zawar­tość soli nie powi­nien być uży­wa­ny na podraż­nio­ną skó­rę. W skła­dzie znaj­du­je się orga­nicz­ny wosk psz­cze­li z Zambi oraz masło shea, któ­re dzia­ła­ją nawil­ża­ją­co. Sól deli­kat­nie złusz­cza mar­twy naskó­rekLati­no temp­ta­tion SPA ener­ge­ty­zu­ją­cy peeling do cia­ła – Deli­kat­ny peeling z mikro­gra­nul­ka­mi i enzy­mem z papai. Usu­wa mar­twe komór­ki naskór­ka, wygła­dza powierzch­nię skó­ry oraz zapew­nia dłu­go­trwa­łą świe­żość. For­mu­ła poma­ga w rege­ne­ra­cji skó­ry i wyrów­nu­je jej kolo­ryt. Peeling posia­da ener­ge­ty­zu­ją­cą kom­po­zy­cję olej­ków ete­rycz­nych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwy­kle w łazien­ce mamy pod ręką set­ki kosme­ty­ków i pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów czy skó­ry. Ale czy wśród nich znaj­du­je się dobry peeling do twa­rzy i cia­ła? Peelin­gi są nie­zbęd­ne, jeśli zale­ży Ci na utrzy­ma­niu…
Więcej