NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna – nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagodna i skuteczna, najnowsza linia do demakijażu oraz oczyszczania twarzy o wegańskiej formule stworzona przez Labolatorium marki Nuxe – Very Rose to wyjątkowe połączenie kojących właściwości wody różanej w 100% oraz kompleksu Skin-respect stworzonych do łagodnego, codziennego oczyszczania skóry z zanieczyszczeń z zachowaniem jej bariery ochronnej.

NUXE VERY ROSE kosmetyki

Linia róż­na zosta­ła wzbo­ga­co­na o cukry nawil­ża­ją­ce, w 100% pocho­dze­nia roślin­ne­go, któ­re wyka­zu­ją dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce zatrzy­mu­jąc wodę głę­bo­ko w skó­rze, jed­no­cze­śnie wzmac­nia­jąc jej barie­rę ochron­ną. Każ­dy pro­dukt wyróż­nia się pro­stym i krót­kim skła­dem, zaś sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne skład­ni­ki w ponad 95% są skład­ni­ka­mi pocho­dze­nia natu­ral­ne­go. Boha­te­rem każ­de­go z kosme­ty­ków bez wąt­pie­nia jest woda róża­na z róży dama­sceń­skiej, pozy­ski­wa­na poprzez desty­la­cję paro­wą całych róż. Jej siła tkwi w wła­ści­wo­ściach łago­dzą­cych oraz zmięk­cza­ją­cych, dzię­ki cze­mu nie­mal natych­miast przy­no­si ulgę, zwłasz­cza skó­rze wraż­li­wej. Ponad­to, for­mu­ła każ­de­go z pro­duk­tów ma pH zbli­żo­ne do natu­ral­ne­go pH skó­ry, co pozwa­la zacho­wać jej natu­ral­ną rów­no­wa­gę, nie rezy­gnu­jąc przy tym z ulu­bio­nych i koniecz­nych rytu­ałów pie­lę­gna­cyj­nych. 

Z linią Very Rose dema­ki­jaż i oczysz­cza­nie skó­ry jesz­cze nigdy nie były tak przy­jem­ne. To nie tyl­ko świe­ży, sub­tel­ny, róża­ny zapach i zmy­sło­wa kon­sy­sten­cja, ale tak­że inno­wa­cyj­ne for­mu­ły. Wśród pro­duk­tów znaj­dzie­my prze­zna­czo­ną do codzien­ne­go użyt­ku, ide­al­ną dla każ­de­go rodza­ju skó­ry łago­dzą­cą wodę mice­lar­ną 3 w 1, nawil­ża­ją­cą wodę mice­lar­ną 3 w 1, któ­ra pozwo­li uko­ić suchą skó­rę, kre­mo­we mlecz­ko do dema­ki­ja­żu zmie­nia­ją­ce kon­sy­sten­cję na ole­jek, toni­zu­ją­cą mgieł­kę do twa­rzy, deli­kat­ny ole­jek do dema­ki­ja­żu, usu­wa­ją­cy nawet naj­bar­dziej wodo­od­por­ny make up, ultra­świe­żą żelo­wą maskę oczysz­cza­ją­ca,  deli­kat­ną, deli­kat­ną, oczysz­cza­ją­cą pian­kę mice­lar­ną oraz roz­świe­tla­ją­cy, złusz­cza­ją­ce peeling z kwa­sa­mi, któ­ry uroz­ma­ici każ­dy wie­czor­ny rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny. 

Kosme­ty­ki do oczysz­cza­nia i dema­ki­ja­żu stwo­rzo­ne na bazie wody róża­nej, któ­rą kocha­my za wła­ści­wo­ści koją­ce i zmięk­cza­ją­ce to sze­ro­ka gama recep­tur oraz kon­sy­sten­cji, z któ­rych każ­dy wybie­rze coś dla sie­bie. Nale­ży pod­kre­ślić, że mar­ka Nuxe jest mar­ką aptecz­ną – wszyst­kie kosme­ty­ki są w peł­ni bez­piecz­ne, a sze­ro­ki wybór pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do dema­ki­ja­żu i oczysz­cza­nia twa­rzy pozwa­la dopa­so­wać je w zależ­no­ści od oso­bi­stych pre­fe­ren­cji: w for­mie wody mice­lar­nej, olej­ku czy mlecz­ka w przy­pad­ku dema­ki­ja­żu, bądź pian­ki, żelu i peelin­gu – w przy­pad­ku oczysz­cza­nia twa­rzy.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…
Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spły­ca…
Więcej
Uroda

Nuxe Super Serum [10] - koncentrat przeciwstarzeniowy do zadań specjalnych

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki Nuxe – Super Serum [10] to pro­dukt, któ­ry powstał w wyni­ku połą­cze­nia eks­per­ty­zy Nuxe w dzie­dzi­nie pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej oraz olej­ków, któ­re uczy­ni­ły mar­kę lide­rem we Fran­cji i na świe­cie. Super Serum [10]…
Więcej