NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna – nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagodna i skuteczna, najnowsza linia do demakijażu oraz oczyszczania twarzy o wegańskiej formule stworzona przez Labolatorium marki Nuxe – Very Rose to wyjątkowe połączenie kojących właściwości wody różanej w 100% oraz kompleksu Skin-respect stworzonych do łagodnego, codziennego oczyszczania skóry z zanieczyszczeń z zachowaniem jej bariery ochronnej.

NUXE VERY ROSE kosmetyki

Linia róż­na zosta­ła wzbo­ga­co­na o cukry nawil­ża­ją­ce, w 100% pocho­dze­nia roślin­ne­go, któ­re wyka­zu­ją dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce zatrzy­mu­jąc wodę głę­bo­ko w skó­rze, jed­no­cze­śnie wzmac­nia­jąc jej barie­rę ochron­ną. Każ­dy pro­dukt wyróż­nia się pro­stym i krót­kim skła­dem, zaś sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne skład­ni­ki w ponad 95% są skład­ni­ka­mi pocho­dze­nia natu­ral­ne­go. Boha­te­rem każ­de­go z kosme­ty­ków bez wąt­pie­nia jest woda róża­na z róży dama­sceń­skiej, pozy­ski­wa­na poprzez desty­la­cję paro­wą całych róż. Jej siła tkwi w wła­ści­wo­ściach łago­dzą­cych oraz zmięk­cza­ją­cych, dzię­ki cze­mu nie­mal natych­miast przy­no­si ulgę, zwłasz­cza skó­rze wraż­li­wej. Ponad­to, for­mu­ła każ­de­go z pro­duk­tów ma pH zbli­żo­ne do natu­ral­ne­go pH skó­ry, co pozwa­la zacho­wać jej natu­ral­ną rów­no­wa­gę, nie rezy­gnu­jąc przy tym z ulu­bio­nych i koniecz­nych rytu­ałów pie­lę­gna­cyj­nych. 

Z linią Very Rose dema­ki­jaż i oczysz­cza­nie skó­ry jesz­cze nigdy nie były tak przy­jem­ne. To nie tyl­ko świe­ży, sub­tel­ny, róża­ny zapach i zmy­sło­wa kon­sy­sten­cja, ale tak­że inno­wa­cyj­ne for­mu­ły. Wśród pro­duk­tów znaj­dzie­my prze­zna­czo­ną do codzien­ne­go użyt­ku, ide­al­ną dla każ­de­go rodza­ju skó­ry łago­dzą­cą wodę mice­lar­ną 3 w 1, nawil­ża­ją­cą wodę mice­lar­ną 3 w 1, któ­ra pozwo­li uko­ić suchą skó­rę, kre­mo­we mlecz­ko do dema­ki­ja­żu zmie­nia­ją­ce kon­sy­sten­cję na ole­jek, toni­zu­ją­cą mgieł­kę do twa­rzy, deli­kat­ny ole­jek do dema­ki­ja­żu, usu­wa­ją­cy nawet naj­bar­dziej wodo­od­por­ny make up, ultra­świe­żą żelo­wą maskę oczysz­cza­ją­ca,  deli­kat­ną, deli­kat­ną, oczysz­cza­ją­cą pian­kę mice­lar­ną oraz roz­świe­tla­ją­cy, złusz­cza­ją­ce peeling z kwa­sa­mi, któ­ry uroz­ma­ici każ­dy wie­czor­ny rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny. 

Kosme­ty­ki do oczysz­cza­nia i dema­ki­ja­żu stwo­rzo­ne na bazie wody róża­nej, któ­rą kocha­my za wła­ści­wo­ści koją­ce i zmięk­cza­ją­ce to sze­ro­ka gama recep­tur oraz kon­sy­sten­cji, z któ­rych każ­dy wybie­rze coś dla sie­bie. Nale­ży pod­kre­ślić, że mar­ka Nuxe jest mar­ką aptecz­ną – wszyst­kie kosme­ty­ki są w peł­ni bez­piecz­ne, a sze­ro­ki wybór pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do dema­ki­ja­żu i oczysz­cza­nia twa­rzy pozwa­la dopa­so­wać je w zależ­no­ści od oso­bi­stych pre­fe­ren­cji: w for­mie wody mice­lar­nej, olej­ku czy mlecz­ka w przy­pad­ku dema­ki­ja­żu, bądź pian­ki, żelu i peelin­gu – w przy­pad­ku oczysz­cza­nia twa­rzy.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

NUXE BIO - nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Fran­cu­ska mar­ka NUXE, a jed­no­cze­śnie pio­nier two­rze­nia kosme­ty­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zało­żo­na przez Ali­zę Jabès, w cią­gu dwu­dzie­stu pię­ciu lat zosta­ła uzna­na za wzo­rzec w sek­to­rze, któ­ry w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do stwo­rze­nia kosme­ty­ków far­ma­ceu­tycz­nych. Przez…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrze­bom…
Więcej